Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend


Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als dit niet gebeurt, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan het besluit volgen om iemand uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot 'ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)' te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen. Het betreft de volgende personen:

Naam                   Geboortedatum                Adres
A. Teske                07-11-1997                      Westergo 9
B. Vlaanderen        20-04-1992                     Schokker 3

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de gemeente Huizen (contactgegevens: zie colofon). Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Nieuwe Bussummerweg 159, uitbreiden van de woning aan de achtergevel (ontvangen: 22-12-2018);
- Groen van Prinstererlaan 25, bouwen van een woning (ontvangen: 21-12-2018);
- Kerkstraat 54-58, opnieuw opbouwen, gedeeltelijk veranderen en het vergroten van het pand (ontvangen: 24-12-2018);
- Stukkenlaan 10, aanbrengen van isolatieglas en het isoleren van het dak van een gemeentelijk monument (ontvangen: 24-12-2018);
- Vissersstraat 38, intern verbouwen, het plaatsen van 3 dakkapellen en het uitbreiden van de achtergevel van een gemeentelijk monument (ontvangen: 22-12-2018);
- Vlie 11, vervangen van twee kleine raamkozijnen voor één groot raamkozijn op de 1e verdieping in de voorgevel van de woning (ontvangen: 24-12-2018);
- Hoeveweg 33, plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak van de woning (ontvangen: 27-12-2018);
- Schipperstraat 28, kappen van twee leilindes (ontvangen: 28-12-2018);
- Vliegheiweg 31, kappen van een boom op de erfgrens (ontvangen: 31-12-2018);
- Alidalaan 10, onderkelderen van de woning (ontvangen: 01-01-2019);
- Gooilandweg 40, verlengen van een reeds verleende omgevings- en standplaatsvergunning voor het uitvoeren van het bevolkingsonderzoek borstkanker (ontvangen: 03-01-2019).

Sloopmelding (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Slangekruid 39, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 19-12-2018).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen reactie, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Dit (voorgenomen) besluit wordt bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Gooimeerpromenade 86, realiseren van een lift (ontvangen: 13-11-2018).

De aanvraag ligt vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken ter inzage. Voordat op de aanvraag wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk reageren. Degene die mondeling wil reageren, kan een afspraak maken met de behandelend medewerker. Bel voor een afspraak naar het Omgevingsloket (contactgegevens: zie colofon).

Verleende vergunningen / genomen besluiten


Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Achterbaan 40, vervangen en plaatsen van kozijnen, ramen, brandscheiding en het vestigen van een makelaarskantoor (verzonden: 28-12-2018);
- Herdersweg 21, bouwen van een aanbouw aan de zijgevel van de woning (verzonden: 28-12-2018);
- Waterland 33, vervangen van een raamkozijn op de begane grond in de voorgevel van de woning (verzonden: 03-01-2019);
- Locatie omgeving Vlie, bouwen van een tijdelijk (tot maximaal 21 maart 2021) baggerdepot t.b.v. baggeren singels Bad Vilbelpark (verzonden: 08-01-2019);
- Locatie omgeving Huizermaatweg, bouwen van een tijdelijk (tot maximaal 21 maart 2021) baggerdepot t.b.v. baggeren singels Stadspark (verzonden: 08-01-2019).

Collecten

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op huizen.nl.

Meer berichten