Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als dit niet gebeurt, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan het besluit volgen om iemand uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot 'ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)' te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen. Het betreft de volgende personen:

Naam                        Geboren                        Adres
J.D.S. Westland        17-08-1972                    Branding 8
C.P. van Ede             27-02-1995                    Schokker 15

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de gemeente Huizen (contactgegevens: zie colofon). Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit.

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

De onderstaande personen blijken niet meer te wonen op het adres waar zij volgens de Wet BRP staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen maakt bekend dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP besloten is tot uitschrijving met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land. Het betreft de volgende personen:

Naam                         Geboren                      Uitschrijving
S.M. Hagen               18-03-1975                    27-12-2018
A. El Jari                      14-11-1981                   16-10-2018
D. Tomaszewski        30-09-1971                   12-12-2018
De verblijfsplaats is bij deze personen onbekend.

Bezwaarschrift & voorlopige voorziening

Binnen zes weken na publicatie kunt u (belanghebbende) op grond van artikel 7.1 van de Algemene Wet bestuursrecht, een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Ook kunt u, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de rechtbank (sector bestuursrecht) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Meer informatie? Zie het kopje 'bezwaar'.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Ree 19, kappen van een eik op het voorerf (ontvangen: 07-01-2019);
- Falklandstroom , kappen van 7 perenbomen en het herplanten van 7 bomen (ontvangen: 19-12-2018);
- Kerkstraat 49, plaatsen van een dakkapel op achterdakvlak van de woning (ontvangen: 21-12-2018);
- Tulpstraat, kappen van 11 linden (ontvangen: 21-12-2018);
- Dekemastate, kappen van 11 bomen (ontvangen: 19-12-2018);
- Holleblok 40, wijzigen van de gevel (ontvangen: 11-01-2019).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Plaveenseweg 14a, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 21-12-2018);
- Grenspad 40, gedeeltelijk slopen van het hoofdgebouw en het slopen van de carport (ontvangen: 21-11-2018);
- Zeilstraat 2, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 09-01-2019);
- Gooilandweg 92, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 09-01-2019).

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvraag ingetrokken

- Koedijk 20, realiseren van een dakterras en veranda (ontvangen: 08-11-2018).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Vliegheiweg 31, uitbreiden van de woning, het nieuw plaatsen en het uitbreiden van een bestaande dakkapel en het realiseren van een bijgebouw (ontvangen: 11-12-2018).

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Zwin 9, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (verzonden: 08-01-2019);
- Haardstedelaan 21, plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning (verzonden: 09-01-2019);
- Dekemastate 24, vervangen van de kozijnen (verzonden: 09-01-2019);
- Mos 14, wijzigen van de voorgevel van de woning (verzonden: 09-01-2019);
- Diverse locaties , vellen van houtopstanden (kaplijst 2018-2019) (verzonden: 11-01-2019);
- De Regentesse 78, De Regentesse 88, plaatsen van een wegschuifbare transparante balkonbeglazing (verzonden: 11-01-2019);
- Grenspad 40, uitbouwen van de woning en het aanbouwen van een garage (verzonden: 11-01-2019).

Collecten

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).

Tegen deze besluiten kunt u een bezwaar- of beroepschrift indienen. Voor meer informatie over de bezwaar- of beroepclausule zie de subrubriek "omgevingsvergunningen (reguliere procedure)", respectievelijk de subrubriek "omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure) in de rubriek "VERLEENDE VERGUNNINGEN / GENOMEN BESLUITEN".

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken kunt vanaf de dag na deze publicatie bekijken. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op huizen.nl.


 

Meer berichten