Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend

Besluit aanwijzing belastingdeurwaarder

Burgemeester en wethouders maken hierbij bekend het besluit aanwijzing belastingdeurwaarder op 14 januari 2019 te hebben vastgesteld. De gemeente Huizen heeft met het bureau Mandaat bv (handelend onder de naam Cannock Chase Public) een overeenkomst afgesloten voor ondersteuning van werkzaamheden op het gebied van de gemeentelijke dwanginvordering. Medewerkers van genoemd bureau zijn hierbij als onbezoldigd ambtenaar aangesteld. Het betreffende besluit kan iedereen inzien bij het Team Belastingen, WOZ en Verzekeringen, kamer 1.09 op het gemeentehuis.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Jan van Galenstraat 14, plaatsen van een nokverlegging naar de achterzijde van de woning (ontvangen:15-01-2019);
- Nieuwe Bussummerweg 157, vellen van een beukenboom (spoed) (ontvangen: 09-01-2019).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Simone de Beauvoirlaan 83, slopen van een schuur in de achtertuin (ontvangen: 10-01-2019);
- Oostermeent-Oost 26, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 11-01-2019);
- Oostkade 82, verwijderen van asbesthoudend materiaal uit de woning en schuur (ontvangen: 17-01-2019).

Op basis van deze kennisgeving (zie vorige kolom) kan geen reactie, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvraag onvolledig/buiten-behandeling-gesteld
- Energieweg 17, realiseren van een dakopbouw op een bedrijfsunit en het plaatsen van zonnepanelen op het dak (ontvangen: 12-10-2018).

Aanvragen ingetrokken
- Platohof 4, uitbreiden van de woning op de 1e verdieping (ontvangen: 27-11-2018).

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Van Hogendorplaan 20, uitbreiden van de woning aan de achtergevel, het plaatsen van een dakkapel op het voor en -achterdakvlak van de woning en het wijzigen van de raamkozijnen in de zijgevel (verzonden: 16-01-2019);
- Nieuwe Bussummerweg 157, vellen van een beukenboom (spoed) (verzonden: 18-01-2019);
- Antilope 31, kappen van een goudiep op het achtererf (verzonden: 21-01-2019);
- Eikenlaantje 13, kappen van een Douglasspar en een acacia (verzonden: 21-01-2019).

Collecten

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt in het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op huizen.nl.

Meer berichten