Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend

Ontwerp omgevingsvergunning

Terrein achter Lindenlaan 86 in Huizen

Overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is dit ontwerp vanaf 8 februari gedurende zes weken voor iedereen in te zien. De omgevingsvergunning voorziet in de bouw van twee bungalows voor senioren achter het bestaande pand aan de Lindenlaan 86.

Het ontwerp is in te zien in het gemeentehuis bij het Klantcontactpunt. De stukken die horen bij de omgevingsvergunning zijn online te bekijken via huizen.nl  > Bouwprojecten > Twee bungalows achter Lindenlaan 86. De ontwerp omgevingsvergunning is ook online te bekijken op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0406.OVACHTERLINDENLAAN86-OW01.

Reageren
In de periode van 8 februari tot 22 maart 2019 kan iedereen schriftelijk of mondeling reageren. U kunt een reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5, 1270 AA, Huizen. Als u mondeling wilt reageren, dan kunt u contact opnemen met het team Beleid van de afdeling Omgeving via tel. (035) 528 12 76.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Lepenlaan 1a, wijzigen van de bestemming (ontvangen: 29-01-2019);
- Tulpstraat 24, doorbreken van een draagmuur tussen de keuken en de woonkamer (ontvangen: 01-02-2019);
- Crailoseweg 52, kappen van een conifeer op het voorerf (ontvangen: 01-02-2019);
- Botterwijnseweg 12, kappen van een ceder op het zijerf (ontvangen: 01-02-2019).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Piet Heinstraat 4a, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 16-01-2019);
- Oostermeent-Oost 31, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 31-01-2019).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen reactie, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Nieuwe Kerklaan 1, plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning (verzonden: 29-01-2019);
- Jan van Galenstraat 14, plaatsen van een nokverlegging naar de achterzijde van de woning (verzonden: 29-01-2019).

De omgevingsvergunningen met bijbehorende stukken zijn vanaf de dag na datum van deze publicatie in te zien. De beroepstermijn start een dag nadat de vergunning ter inzage is gelegd en duurt zes weken. Binnen deze termijn kan beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die een reactie hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
- adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen reactie te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
- belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht.

De omgevingsvergunning treedt in werking na de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van de vergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een beroepschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. Meer informatie? Zie de volgende pagina onder kopje: Bezwaar > Verzoek voorlopige voorziening.

Collecten

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).

Bezwaar

Bezwaarschrift
De besluiten met bijbehorende stukken zijn vanaf de dag na deze publicatie in te zien. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Verzoek voorlopige voorziening
In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op huizen.nl.

Meer berichten