Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

De onderstaande personen blijken niet meer te wonen op het adres waar zij volgens de Wet BRP staan ingeschreven. Op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP is besloten tot uitschrijving met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land. Het betreft de volgende personen:

Naam                Geboren                Uitschrijving
F. Massa            29-01-1961           09-10-2018
A.W. Teske        07-11-1997            04-01-2019

De verblijfplaats is bij deze personen onbekend.

Bezwaarschrift
Binnen zes weken na publicatie kunt u (belanghebbende) op grond van artikel 7.1 van de Algemene Wet bestuursrecht, een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Huizen, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank (sector bestuursrecht) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft gemaakt.

Dit verzoek kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Ontwerp omgevingsvergunning

Bouwplan 6 woningen perceel Plaveenseweg 14a in Huizen

Overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is dit ontwerp vanaf 15 februari gedurende zes weken voor iedereen in te zien.

De ontwerp vergunning voorziet in de bouw van 6 woningen op het perceel Plaveenseweg 14a. De omgevingsvergunning ligt ter inzage bij het Klantcontactpunt in het gemeentehuis. De stukken die horen bij de omgevingsvergunning zijn online te bekijken via www.huizen.nl > Bouwprojecten> 6 woningen perceel Plaveenseweg 14a.

De ontwerp omgevingsvergunning is online te bekijken op de landelijke website.

Reageren
In de periode van 15 februari tot en met 28 maart 2019 kan iedereen schriftelijk of mondeling reageren. U kunt een reactie indienen bij het college van B&W, postbus 5, 1270 AA, Huizen. Als u mondeling wilt reageren, dan kunt u contact opnemen met het team Beleid van de afdeling Omgeving via tel. (035) 528 12 76.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Delta 199, vervangen en vergroten van een kozijn aan de voorzijde van de woning (ontvangen: 30-01-2019);
- Eemlandweg 2, realiseren van een balkon en het wijzigen van een raamkozijn naar een deurkozijn in de zijgevel en plaatsen van 2 dakkapellen op het voordakvlak van de woning (ontvangen: 06-02-2019);
- Energieweg 17, realiseren van een dakopbouw en het plaatsen van zonnepanelen op het dak van een bedrijfsunit (ontvangen: 06-02-2019);
- Bovenweg 26, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (ontvangen: 07-02-2019);
- Noord Crailoseweg 13, plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak van de woning en het vervangen van het pannendak door rietbedekking (ontvangen: 06-02-2019);
- Sterreboslaan 7, kappen van 3 eiken op het zijerf (ontvangen: 07-02-2019);
- IJsselmeerstraat 7, kappen van een eik op het voorerf (ontvangen: 08-02-2019);
- Nijenrode 2, plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak van de woning (ontvangen: 08-02-2019);
- Holleblok 22, wijzigen van de bestaande reclameuitingen aan de voor-, zij- en achtergevel van het pand (ontvangen: 08-02-2019);
- Giek 1, kappen van 3 berken op het achtererf (ontvangen: 11-02-2019);
- Dr. Jan Schoutenlaan 4, plaatsen van een erfafscheiding op het voor- en zijerf (ontvangen: 09-02-2019);
- Teylingen 21, wijzigen van een raamkozijn op de begane grond in de voorgevel van de woning (ontvangen: 10-02-2019).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Monnickskamp 364, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 05-02-2019).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen reactie, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvragen ingetrokken

- Biggekruid 26, plaatsen van een erfafscheiding op het voorerf (ontvangen: 05-02-2019).

De aanvraag is vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken in te zien. Voordat op de aanvraag wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk reageren bij burgemeester en wethouders. Als je mondeling wilt reageren, neem dan contact op met het Omgevingsloket voor het maken van een afspraak (contactgegevens Omgevingsloket: zie colofon).

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Dr. Kuyperlaan 46, kappen van een beuk op het zijerf (verzonden: 04-02-2019);
- Schoolstraat 4, uitvoeren van diverse onderhoud en restauratiewerkzaamheden aan het dak en het plaatsen van een dakraam (verzonden: 06-02-2019);
- Drossaardlaan 9, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (verzonden: 06-02-2019);
- Havenstraat 20, wijzigen van een winkelpui in de voorgevel van het pand (verzonden: 01-02-2019);
- Falklandstroom, kappen van 7 perenbomen en het herplanten van 7 bomen (verzonden: 07-02-2019);
- Dekemastate, kappen van elf trompetbomen (verzonden: 07-02-2019);
- Vlie 11, vervangen van twee kleine raamkozijnen voor één groot raamkozijn op de 1e verdieping in de voorgevel van de woning (verzonden: 11-02-2019);
- Holleblok 40, wijzigen van de gevels (verzonden: 11-02-2019);
- Middenweg 1, realiseren van een schuur op het voorerf (verzonden: 07-02-2019).

Collecten

Voor de vrije periode hebben wij een collectevergunning verleend aan de volgende organisatie(s):
- houden van een collecte voor het Bartiméus Fonds van 13 oktober t/m 19 oktober 2019 t.b.v. Stichting Bartiméus Fonds (verzonden: 08-02-2019);
- houden van een collecte voor Stichting Samen Sterk voor Verdediging van Mensenrechten en Vluchtelingen van 10 februari t/m 16 februari 2019 (verzonden: 08-02-2019).

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken zijn vanaf de dag na deze publicatie in te zien. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op huizen.nl.

Meer berichten