Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen


Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

De onderstaande personen blijken niet meer te wonen op het adres waar zij volgens de Wet BRP staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen maakt bekend dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP besloten is tot uitschrijving met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land. Het betreft de volgende personen:

Naam                       Geboren                 Uitschrijving
B. Vlaanderen        20-04-1992                07-01-2019

De verblijfplaats van deze persoon is onbekend.

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na publicatie kunt u (belanghebbende) op grond van artikel 7.1 van de Algemene Wet bestuursrecht, een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Huizen, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank (sector bestuursrecht) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Dit verzoek kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Caravan langdurig geparkeerd Trompstraat

Op een openbare parkeerplaats gelegen aan de Trompstraat in Huizen staat een caravan (kenteken 10-WE-56) waarvan de eigenaar niet bereikbaar is voor de gemeente. De eigenaar overtreedt hiermee de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 5:6) omdat de caravan niet langer dan drie dagen op de openbare weg geparkeerd mag staan. Dit geldt ook voor aanhangwagens, vouwwagens etc. Daarom verzoekt de gemeente de eigenaar om contact op te nemen via (035) 528 16 03. Als binnen één week na deze publicatie geen reactie is ontvangen, dan wordt de caravan afgevoerd. De kosten voor het verwijderen/stallen van de caravan worden (later) op de eigenaar verhaald.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Crailoseweg 116, wijzigen van het bestemmingsplan (ontvangen: 11-02-2019);
- Biggekruid 26, realiseren van een erfafscheiding op het voorerf (ontvangen: 13-02-2019);
- Merino 5, verhogen van de nok (ontvangen: 13-02-2019);
- De Ginckellaan 6, uitbreiden van de woning aan de achtergevel (ontvangen: 14-02-2019);
- De Ginckellaan 6, wijzigen van de voor-, noord- en westgevel en het intern verbouwen van de woning (ontvangen: 14-02-2019);
- De Regentesse 20, plaatsen van een wegschuifbare, transparante balkonbeglazing (ontvangen: 15-02-2019);
- Bachlaan 19, plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning (ontvangen: 15-02-2019);

- Trompstraat 72, uitbreiden van de woning aan de achtergevel op de begane grond en eerste verdieping (ontvangen: 15-02-2019);
- Braam 30, kappen van vier bomen op het voor en achtererf (ontvangen: 14-02-2019).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Groen van Prinstererlaan 25, slopen van de woning en verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 08-02-2019);
- Amstenrade 9, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 13-02-2019);
- Blaricummerstraat 37, slopen van een middenspanningsruimte (ontvangen: 07-02-2019);
- Elleboogstraat 15, verwijderen van asbesthoudende materialen (schuur) (ontvangen:15-02-2019).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen reactie, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Melding Activiteitenbesluit

Er is een meldingsformulier Activiteitenbesluit ontvangen voor:
- Nijverheidsweg 17a; het veranderen van het bedrijf Batenburg Caravan en Aanhangwagen service

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Deze bedrijven hoeven geen vergunning aan te vragen, omdat voor hen landelijk vastgestelde voorschriften gelden. Er zijn daarom geen mogelijkheden om bezwaar te maken. Als u dat wilt, dan kunt u de stukken inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis van Huizen.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Vissersstraat 19, bouwen van een aanbouw aan de zijgevel van de woning (ontvangen: 19-12-2018)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, uitgebreide procedure

Wij maken bekend dat we in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn te beslissen op de volgende aanvragen:
- Bestevaer 3, brandveilig gebruiken van de BSO

De ontwerpbesluiten met de aanvragen en de daarop betrekking hebbende stukken zijn vanaf de dag na datum van deze publicatie zes weken in te zien. Voordat op de aanvraag een definitief besluit wordt genomen, kan iedereen tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk of mondeling reageren. Wilt u mondeling reageren? Maak dan een afspraak met de afdeling Omgeving via: (035) 528 15 03. Wij wijzen erop dat alleen beroep tegen de uiteindelijke vergunning kan worden ingediend als de indiener belanghebbende is en ook een reactie heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Tulpstraat, kappen van 11 lindebomen (verzonden: 14-02-2019);
- Tulpstraat 24, doorbreken van een draagmuur tussen de keuken en de woonkamer (verzonden: 19-02-2019);
- Vliegheiweg 31, uitbreiden van de woning, het nieuw plaatsen en het uitbreiden van een bestaande dakkapel en het realiseren van een bijgebouw (verzonden: 19-02-2019);
- Vissersstraat 19, bouwen van een aanbouw aan de zijgevel van de woning (verzonden: 19-02-2019).

Collecten

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken zijn vanaf de dag na deze publicatie in te zien. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op huizen.nl.

Meer berichten