Openbare bekendmakingen | Huizen
Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend


Verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Holland en de leden van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Stemmen met een kiezerspas


Bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Holland en de leden van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht op woensdag 20 maart 2019, is het voor een kiezer toegestaan om zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in de provincie en binnen het waterschap.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. Schriftelijke aanvraag
1. Bij burgerzaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift, en ook de stempas (indien al verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B. Mondelinge aanvraag
1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, uiterlijk op dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur de stempas over te leggen bij burgerzaken van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.
2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Verplichting werkgever


De burgemeester van Huizen herinnert in verband met de op woensdag 20 maart 2019 te houden verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Holland in kieskring Haarlem aan de onderstaande bepalingen van de Kieswet:

1. Volgens artikel J 10 van de Kieswet is iedere werkgever verplicht te zorgen, dat iedere stemgerechtigde werknemer, die bij hem/haar in dienstbetrekking is, gelegenheid ontvangt om aan de verkiezingen deel te nemen, voor zover hij/zij dat niet buiten zijn/haar werkuren kan doen en mits de kiezer niet meer dat twee uur verhinderd is zijn/haar arbeid te verrichten.

2. Op grond van artikel Z 9 van de Kieswet wordt de werkgever die de hierboven vermelde, hem/haar opgelegde verplichting niet nakomt, gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van de tweede categorie.

Stemmen bij volmacht


Het is voor een kiezer toegestaan om bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtbewijs
1. Bij burgerzaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.
Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt.
3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 4 februari 2019 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Het aanvragen van een vervangende stempas


Voor de op woensdag 20 maart 2019 te houden verkiezingen is het volgende van toepassing:

Om overal in Huizen te kunnen stemmen heeft u twee stempassen ontvangen. De stempassen tonen aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempassen kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempassen niet vergeet mee te nemen.

Mocht u een stempas kwijtraken dan kunt u schriftelijk, uiterlijk vrijdag 15 maart 2019, een vervangende stempas aanvragen. Dit kan ook via de website huizen.nl/verkiezingen.

Mondeling aanvragen kan door zelf bij burgerzaken langs te gaan met een geldig legitimatiebewijs. Het mondeling aanvragen kan tot dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur.Mocht u alsnog uw "oude" stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Neem bij het stemmen naast uw stempassen ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Meer informatie over de verkiezingen?


Ga dan naar huizen.nl/verkiezingen of neem contact op met burgerzaken. Contactgegevens van het gemeentehuis vindt u in het colofon onderaan deze pagina.

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)


Als u gaat verhuizen naar een ander adres moet u dit doorgeven aan de gemeente waar u woont. Als dit niet gebeurt, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan het besluit volgen om u uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot 'ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)' te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen.

Het betreft de volgende personen:

Naam                                            Geboren                             Adres
N. Boujjou                                   26-05-1986                         Prinses Irenestraat 51
Matewos Tekie Gerezghiher     19-12-1994                         Draaikom 52

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14035 of mail gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit.

Aanvraag evenementenvergunningen


De volgende aanvragen voor het houden van een evenement zijn ingediend:

- Koningsdag, Oude Dorp, Oranje Stichting Huizen;
- Koningsdag, Naarderstraat 2, 't Wapen van Huizen;
- Koningsdag, Voorbaan 42, Eethuys O'Donder;
- Koningsdag, Plein 2000, Uitgaanscentrum De Graaf Wichman.

De aanvragen zijn in te zien bij de afdeling Omgeving, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Reageren kan schriftelijk tot en met 15 maart 2019. Uw reactie kunt u, onder vermelding van 'zienswijze evenementen-aanvraag', indienen bij de afdeling Omgeving, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen. Wilt u nog iets weten? Bel dan naar: (035) 528 14 34.

Mandaat verleend

Bij besluit van 22 februari 2019 is, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019, aan de Sociale Recherche Gooi en Vechtstreek mandaat verleend om bevoegdheden uit te oefenen. Dit in het kader van onderzoeken en bestrijden van misbruik, dan wel oneigenlijk gebruik van uitkeringen/voorzieningen in het kader van de Participatiewet (Pw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz). Daarnaast ook de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (Ioaw) en de daaruit voortvloeiende of overeenkomstige landelijke of lokale wet- en regelgeving waarvan de uitvoering bij de gemeente berust. Het mandaatbesluit van het college kunt u inzien bij het Klantcontactpunt in het gemeentehuis.

Verkeersbesluiten


Verkeersbesluit Koningsdag

In verband met dit evenement in de gemeente maken wij overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer bekend, dat het verkeersbesluit voor iedereen te bekijken is bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis.

Gedurende het evenement "Koningsdag" op zaterdag 27 april 2019 tot het afsluiten van:
- De Kerkstraat tussen het Prins Bernhardplein en het Oude Raadhuisplein;
- De Raadhuisstraat tussen de Havenstraat en de Kerkstraat;
- De Voorbaan tussen de Havenstraat en het Oude Raadhuisplein;
- De Voorbaan tussen Waterstraat en Havenstraat;
- De Achterbaan tussen de Havenstraat en het Oude Raadhuisplein;
- De Lindenlaan tussen het Oude Raadhuisplein en de Meentweg;
- De Kerkstraat tussen het Oude Raadhuisplein en de Meentweg;
- De Meentweg tussen de Kerkstraat en de ventweg Gooilandweg;
- De ventweg Gooilandweg tussen de Melkweg en de E. Ludenstraat;
- Plein 2000;
- Parkeerterrein gemeentehuis;
- Oude Raadhuisplein.

Tot het, gedurende de viering van Koningsdag instellen van een stopverbod van 0.00 uur tot 24.00 uur op:
- E. Ludenstraat (noordzijde): tussen de ventweg Gooilandweg en de Kronenburgerstraat;
- Verbindingsweg (west- en oostzijde): tussen de Meentweg en de Kerkstraat;
- Melkweg (noordzijde): tussen de ventweg Gooilandweg en de Valkenaarstraat.

De stopverboden worden gerealiseerd door het plaatsen van de borden E2 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (1990).

Lees voor de onderwerpen afsluitingen, bezwaar en wegsleepregeling tijdens Koningsdag hieronder verder.

Verkeersbesluit kermis

In verband met de kermis van 22 april t/m 28 april 2019 in de gemeente maken wij overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer bekend, dat het verkeersbesluit voor iedereen in te zien is bij het Klantcontactpunt in het gemeentehuis.

Afsluitingen rond dit evenement/festival
- Naarderstraat tussen de Trompstraat en het Prins Bernhardplein, inclusief het parkeergedeelte aan de Naarderstraat en het fietspad tussen het Prins Bernhardplein en de Trompstraat (noordzijde) (uitgezonderd bestemmingsverkeer).

Afsluitingen (Koningsdag & kermis)
De afsluitingen worden gerealiseerd door het plaatsen van de borden C1 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (1990) alsmede afzettingen tijdens de kermis, gedurende de voorbereiding, het evenement en de afwikkeling.

Bezwaar (Koningsdag & kermis)
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken, hiertegen een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen. Dit moet dan gebeuren binnen zes weken na publicatie van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit. Bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, Rechtbank Midden – Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken of voorlopige voorziening, postbus 16005, 3500 DA Utrecht, kan een verzoek om een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden ingediend. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als een bezwaarschrift is ingediend en spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Wegsleepregeling tijdens Koningsdag (zaterdag 27 april) & de oranjekermis (van maandag 22 april t/m zondag 28 april 2019)
Auto's die in het genoemde gebied staan kunnen worden weggesleept op grond van de wegsleepverordening. De wegsleepverordening wordt uitgevoerd als 'laatste redmiddel'. Als het vanuit veiligheidsaspecten of algemeen belang noodzakelijk is om wegen of weggedeelten vrij te houden, wordt tot wegslepen overgegaan.

Is uw auto weggesleept?
De politie is op de hoogte van alle voertuigen die weggesleept zijn. Dus als u uw auto niet aantreft op de plaats waar u deze geparkeerd had, neem dan contact op met de politie. In het geval dat uw auto weggesleept is, kunt u deze weer ophalen bij Bergnet Autoberging BV, Stichtseweg 2 te Blaricum. U moet natuurlijk wel kunnen aantonen dat u eigenaar, houder of gemachtigde van het voertuig bent. U tekent daarvoor het 'Afhaalformulier voor weggesleepte Voertuigen' en ontvangt later thuis een besluit van het college. Hierin staan de wegsleepkosten vermeld en via de bijgevoegde acceptgiro kunt u de betaling voldoen. Is uw auto weggesleept neem dan contact op met de politie, tel. 0900 88 44.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Berkenlaantje 15, kappen van één esdoorn (ontvangen: 26-02-2019);
- Van der Duyn van Maasdamlaan 30, uitbreiden en renoveren van de Dr. Maria Montessori school (ontvangen: 26-02-2019);
- Gaast 20, realiseren van een dakopbouw op de bestaande garage (ontvangen: 28-02-2019);
- Nieuwe Bussummerweg 159, kappen van een eik (ontvangen: 02-03-2019).

Aanvragen publicatieborden

- Plaatsen van publicatieborden voor de verkiezingscampagne van de VVD: Overige, van 25 februari t/m 22 maart 2019 (ontvangen: 27-02-2019);
- Plaatsen van publicatieborden voor de verkiezingscampagne van CDA: Overige, van 25 februari t/m 22 maart 2019 (ontvangen: 27-02-2019).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Bachlaan 3, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 20-02-2019);
- Haardstedelaan 49, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 22-02-2019).

Meldingen spandoeken (art. 2:10 Apv)

- 25 maart t/m 30 maart 2019 t.b.v. Collecteweek ZOA (ontvangen: 21-02-2019);
- 28 augustus t/m 6 september 2019 t.b.v. bekendmaking Oldtimer Festival 2019 (ontvangen: 14-02-2019);
- 18 november t/m 23 november 2019 t.b.v. Collecteweek Nationaal MS Fonds (ontvangen: 06-02-2019).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen reactie, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Kerkstraat 54,56 en 58, (gedeeltelijk) herbouwen, veranderen en vergroten van winkels en woningen (ontvangen: 24-12-2018).

De aanvraag is vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken in te zien. Voordat op de aanvraag wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk reageren bij burgemeester en wethouders. Degene die mondeling wil reageren kan tijdens openingstijden van het Omgevingsloket contact opnemen voor het maken van een afspraak met de behandelend medewerker, tel. (035) 528 15 03.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Hoeveweg 33, vergroten van de dakkapel op het zijdakvlak van de woning (verzonden: 26-02-2019);
- Delta 199, vervangen en vergroten van een kozijn aan de voorzijde van de woning (verzonden: 27-02-2019);
- Bovenweg 26, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (verzonden: 27-02-2019);
- Lijzij 136, verwijderen van een dragende muur (verzonden: 01-03-2019);
- Akkerweg 57, kappen van 14 bomen op het achtererf (verzonden: 01-03-2019);
- Ree 19, kappen van een eik op het voorerf (verzonden: 01-03-2019);
- Crailoseweg 52, kappen van een conifeer op het voorerf (verzonden: 01-03-2019);
- Botterwijnseweg 12, kappen van een ceder op het zijerf (verzonden: 04-03-2019);
- Gooierserf 126, plaatsen van een afdak rijwielstalling (verzonden: 04-03-2019);
- Gooilandweg, tegenover nummer 40, verlengen van de instandhoudingstermijn tot 15 juni 2019 voor een unit, voor het uitvoeren van bevolkingsonderzoek (verzonden: 04-03-2019).

Vergunning plaatsen van publicatieborden (art. 2:10 Apv)

- Plaatsen van publicatieborden voor de verkiezingscampagne van de VVD: Overige, van 25 februari t/m 22 maart 2019 (verzonden: 28-02-2019);
- Plaatsen van publicatieborden voor de verkiezingscampagne van CDA: Overige, van 25 februari t/m 22 maart 2019 (verzonden: 28-02-2019).

Collecten

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener en een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op huizen.nl.

Meer berichten