Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend


Beschikking ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

De onderstaande personen blijken niet meer te wonen op het adres waar zij volgens de Wet BRP staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen maakt bekend dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP besloten is tot uitschrijving met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land. Het betreft de volgende personen:

Naam                                 Geboren               Uitschrijving
A. Altayebabi Altuyour        29-01-1977           25-02-2019
N. Boujjou                             26-05-1986           27-02-2019
De verblijfplaats is bij deze personen onbekend.

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na publicatie kunt u (belanghebbende) op grond van artikel 7.1 van de Algemene Wet bestuursrecht, een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen bij de gemeente Huizen, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank (sector bestuursrecht) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Dit verzoek kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Verkeersbesluiten

4 mei herdenking & meeting heartbeat corvette club

Vaststellen bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten op alle wegen, behalve wegen onder beheer van het Rijk, van een provincie, of van een waterschap.

Overwegingen ten aanzien van de besluiten

- Op zaterdag 4 mei 2019: vindt de 4 mei herdenking plaats op de Naarderstraat plaats.
- Op maandag 22 april 2019: vindt het evenement 'Meeting Heartbeat Corvette Club' in het nautisch kwartier van Huizen plaats.

Op grond van artikel 15 lid, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, net als voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivatie verkeersbesluit herdenking 4 mei
Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a., van de Wegenverkeerswet 1994, is het gewenst om gedurende de herdenking op de Naarderstraat diverse wegen af te sluiten door het tijdelijk plaatsen van de borden C1 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (1990) net als afzettingen gedurende de voorbereiding, de herdenking en de afwikkeling ter plaatse.

Er is overleg gepleegd met de verkeersadviseur van de regiopolitie, die positief heeft geadviseerd.

Motivatie verkeersbesluit meeting heartbeat corvette club
Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a., van de Wegenverkeerswet 1994, is het gewenst om gedurende het evenement het parkeerterrein aan de IJsselmeerstraat/Havenstraat (gedeeltelijk) af te sluiten door het tijdelijk plaatsen van de borden C1 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (1990) net als afzettingen gedurende de voorbereiding, de Meeting Heartbeat Corvette Club en de afwikkeling ter plaatse.

De afsluitingen worden tijdig aangekondigd door het plaatsen van vooraankondigingsborden en de routes voor de hulpdiensten blijven bereikbaar.

Er is overleg gepleegd met de verkeersadviseur van de regiopolitie, die positief heeft geadviseerd.

Besluiten

Herdenking 4 mei
Op grond van de hierboven genoemde overwegingen besluiten burgemeester en wethouders tot het afsluiten van de bij dit besluit horende tekening nummer 1912C02 aangegeven straten door het tijdelijk plaatsen van de borden C1 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (1990) net als afzettingen gedurende de voorbereiding, de herdenking en de afwikkeling ter plaatse.

Meeting heartbeat corvette club
Op grond van de hierboven genoemde overwegingen besluiten burgemeester en wethouders tot het afsluiten van de IJsselmeerstraat ter plaatse van de zandoverslag door het tijdelijk plaatsen van de verkeersborden C1 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (1990) net als afzettingen gedurende de voorbereiding, de Meeting Heartbeat Corvette Club en de afwikkeling ter plaatse, zoals weergegeven op de bij dit besluit horende tekening.

Wilt u bezwaar indienen?

Lees dan verder onder het kopje 'Bezwaar' in de volgende kolom.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Antillenstroom 41, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning
(ontvangen: 04-03-2019);
- Ruysdaellaan 2, plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning
(ontvangen: 06-03-2019);
- Smallelaan 25, uitbreiden van de woning aan de achtergevel (ontvangen: 06-03-2019);
- Warandebergstraat 43, samenvoegen van 2 units in bedrijfsverzamelgebouw
(ontvangen: 06-03-2019);
- Jacob van Wassenaerstraat 22, het plaatsen van een dakopbouw op het achterdakvlak van de woning (ontvangen: 08-03-2019);
- Beukenlaan te Huizen, bouwen van een woning (ontvangen: 08-03-2019);
- Botterwijnseweg 10, kappen van een berk en een larix in de voortuin
(ontvangen: 08-03-2019);
- Beukenlaan, kappen van enkele bomen op de locatie (ontvangen: 08-03-2019);
- Tuinstraat 23, wijzigen kozijnen aan de voorzijde van de woning (ontvangen: 06-03-2019);
- Brede Englaan 22, uitbreiden van de achtergevel op de eerste en tweede verdieping van de woning (ontvangen: 11-03-2019).

Aanvragen ingetrokken

- Holleblok 22, wijzigen van de bestaande reclame-uitingen aan de voor-, zij- en achtergevel van het pand (ontvangen: 08-02-2019).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen reactie, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Meldingen activiteiten Wet milieubeheer

Melding Activiteitenbesluit:
Er is een meldingsformulier Activiteitenbesluit ontvangen voor:
- Havenstraat 295; Coronel Kartracing B.V.; Het gebruikmaken van elektrische karts in plaats van karts op gas en stoppen met de opslag van gasflessen door Coronel Kartracing B.V.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Deze bedrijven hoeven geen vergunning aan te vragen, omdat voor hen landelijk vastgestelde voorschriften gelden. Er zijn daarom geen mogelijkheden om bezwaar te maken. Desgewenst kunt u de stukken inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis van Huizen.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Nieuwe Bussummerweg 159, uitbreiden van de woning aan de achtergevel
(ontvangen: 22-12-2018)

De aanvraag ligt vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken ter inzage. Voordat op de aanvraag wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk een zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Degene die een mondelinge zienswijze naar voren wil brengen kan tijdens openingstijden van het Omgevingsloket contact opnemen voor het maken van een afspraak met de behandelend medewerker, tel. (035) 528 15 03.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Biggekruid 26, realiseren van een erfafscheiding op het voorerf (verzonden: 11-03-2019);
- IJsselmeerstraat 7, kappen van een eik op het voorerf (verzonden: 12-03-2019);
- Groen van Prinstererlaan 25, bouwen van een woning (verzonden: 12-03-2019).

Collecten

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op huizen.nl.

Meer berichten