Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

De onderstaande personen blijken niet meer te wonen op het adres waar zij volgens de Wet BRP staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen maakt bekend dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP besloten is tot uitschrijving met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land. Het betreft de volgende persoon:

Naam                                        Geboren                 Uitschrijving
Matewos Tekie Gerezgiher       19-12-1994             27-02-2019
De verblijfplaats van deze persoon is onbekend.

Bezwaarschrift
Binnen zes weken na publicatie kunt u (belanghebbende) op grond van artikel 7.1 van de Algemene Wet bestuursrecht, een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank (sector bestuursrecht) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Dit verzoek kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Aanvraag evenementenvergunning

De volgende aanvraag voor het houden van een evenement is ingediend:
- Peringatan Ride Out, Gooierserf 122 en omgeving, Molukse Culture Stichting Gosepa.

Inzage & reageren
De aanvraag ligt ter inzage bij de afdeling Omgeving, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op een aanvraag in de vorm van een reactie kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot en met 31 maart 2019, graag onder vermelding van 'zienswijze evenementen-aanvraag', ingediend worden bij de afdeling Omgeving, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen. Telefonische informatie over deze aanvraag kunt u verkrijgen via tel. (035) 528 14 34.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Piet Heinstraat 4a, kappen van een spar (ontvangen: 17-01-2019);
- Valkeveenselaan 26, vervangen van de bestaande garage (ontvangen: 12-03-2019);
- Naarderstraat 35, plaatsen van een erfscheiding (ontvangen: 12-03-2019).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Roerstraat 3, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 05-03-2019);
- Crocusstraat 10, Crocusstraat 10, 1271NR Huizen (Mutatie) (ontvangen: 06-03-2019);
- Driftweg 85, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 01-03-2019).

Melding (klein) evenement (art. 2:25 Apv)
- Organiseren van een sponsorloop op 13 maart 2019 (ontvangen: 08-01-2019).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Alidalaan 10, onderkelderen van de woning (ontvangen: 01-01-2019).

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Middenweg 23, verbouwen van een winkelpand tot woning, het plaatsen van dakkapellen op het zijdakvlak van het pand en het wijzigen van de gevelbekleding (verzonden: 13-03-2019);
- Sterreboslaan 7, kappen van 3 eiken op het zijerf (verzonden: 13-03-2019);
- Nieuwe Bussummerweg 159, uitbreiden van de woning aan de achtergevel (verzonden: 15-03-2019).

Collecten

Voor de vrije periode hebben wij collectevergunning verleend aan de volgende organisatie:
- houden van een collecte voor stichting 'Volg De Wens' van 25 augustus t/m 31 augustus 2019 - t.b.v. stichting 'Volg de Wens' (verzonden: 15-03-2019).
Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op huizen.nl.

Meer berichten