Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

De onderstaande persoon blijkt niet meer te wonen op het adres waar zij volgens de Wet BRP staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP besloten is tot uitschrijving met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land. Het betreft de volgende persoon:

Naam                                Geboren                Uitschrijving
P.A. de Jesus Afonso        18-10-1972           27-02-2019
De verblijfplaats van deze persoon is onbekend.

Bezwaarschrift
Binnen zes weken na publicatie kunt u (belanghebbende) op grond van artikel 7.1 van de Algemene Wet bestuursrecht, een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank (sector bestuursrecht) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Dit verzoek kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Eierlanden 14, vervangen van houten kozijnen voor kunststof in de voorgevel van de woning (ontvangen: 13-03-2019);
- Botterstraat 7, kappen van 4 bomen (ontvangen: 16-03-2019);
- Sloep 20, realiseren van een openhaard (ontvangen: 19-03-2019);
- Albert Schweitzerlaan 7, kappen van een lariks (ontvangen: 19-03-2019);
- Kamperzand 22, herbouwen (legaliseren) van een carport (ontvangen: 19-03-2019);
- De Ruyterstraat 42, uitbreiden van de woning aan de achtergevel (ontvangen: 19-03-2019);
- Naarderstraat 45, het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde van de woning (ontvangen: 15-03-2019);
- De Ruyterstraat 55, plaatsen van een luifel boven de voordeur (ontvangen: 22-03-2019);
- Achterbaan 89, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (ontvangen: 23-03-2019).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Van der Duyn van Maasdamlaan 30, het gedeeltelijk slopen van het gebouw en het verwijderen van asbest (ontvangen: 26-02-2019);
- Zegge 14, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 13-03-2019);
- Valkeveenselaan 26, slopen van een garage (ontvangen: 12-03-2019);
- Gooilandweg 30, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 15-03-2019);
- Salamander 23, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 19-03-2019);
- Amstenrade 13, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de schuur (ontvangen: 21-03-2019);
- Crocusstraat 10, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 21-03-2019);
- Van Treslongstraat 12, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 21-03-2019).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen reactie, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvragen ingetrokken
- De Ginckellaan 6, uitbreiden van de woning aan de achtergevel (ontvangen: 14-02-2019).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Biggekruid 38, realiseren van een carport en het plaatsen van een erfafscheiding op het zij-erf (ontvangen: 09-11-2018).

De aanvraag ligt vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken ter inzage. Voordat op de aanvraag wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk reageren bij burgemeester en wethouders. Degene die mondeling wil reageren kan tijdens openingstijden van het Omgevingsloket contact opnemen voor het maken van een afspraak met de behandelend medewerker, tel. (035) 528 15 03.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Nijenrode 2, plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak van de woning (verzonden: 19-03-2019);
- De Regentesse 20, plaatsen van een wegschuifbare transparante balkonbeglazing (verzonden: 19-03-2019);
- Braam 30, kappen van vier bomen op het voor- en achtererf (verzonden: 20-03-2019);
- Berkenlaantje 15, kappen van één esdoorn (verzonden: 25-03-2019);
- Bachlaan 19, plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning (verzonden: 26-03-2019).

Ontwerpwijzigingsplan 2e fase Oude Haven

Overeenkomstig artikel 3.9 a van de Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerp wijzigingsplan 2e fase Oude Haven vanaf 29 maart 2019 gedurende 6 weken ter inzage.

Inhoud & inkijken
De ontwikkeling van de zogeheten 2e fase Oude Haven bestaat uit de bouw van 23 grondgebonden woningen die grenzen aan de woningen aan de Scheepswerf en de IJsselmeerstraat. Binnen de kaders die de gemeenteraad aan dit bestemmingsplan heeft meegegeven, is het college bevoegd om de bestemming van de gronden te wijzigen. Het ontwerp wijzigingsplan kan vanaf 29 maart ingekeken worden:
- Via de website: het ontwerp wijzigingsplan staat op huizen.nl > Bouwprojecten > De Oude Haven;
- In het gemeentehuis: van 29 maart t/m 9 mei bij het Klantcontactpunt.

Het ontwerp wijzigingsplan is ook in elektronische vorm te raadplegen op de landelijke website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0406.WPOudeHaven2efase-OW01

Reageren
In de periode van 29 maart t/m 9 mei 2019 kan iedereen schriftelijk of mondeling reageren. Uw schriftelijke reactie kunt u indienen bij het college van B&W, postbus 5, 1270 AA, Huizen. Indien u mondeling wilt reageren, dan kunt u contact opnemen met dhr. M. Beuving van het team Beleid van de afdeling Omgeving.

Collecten

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op huizen.nl.


 

Meer berichten