Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Nieuwe welstandsnota gemeente Huizen

Wat houdt de welstandsnota in?
In de welstandsnota is vastgelegd welke regels de welstandscommissie toepast bij de beoordeling van bouwwerken. Het gaat dan om vormgeving, materialen en inpasbaarheid in de omgeving van nieuwbouw en verbouw. De welstandsnota biedt ook handvatten voor verbouwingen van monumenten in het beschermd dorpsgezicht. Wij hebben nu een nieuwe, concept welstandsnota opgesteld, die wij graag aan u voorleggen.

Wat is nieuw in deze concept welstandsnota?
De bestaande welstandsnota (uit 2012) is het vertrekpunt geweest voor dit nieuwe concept. De belangrijkste aanpassingen zijn:
a. meer welstandstoezicht bij nieuwbouw van hoofdgebouwen;
b. verdere deregulering en een (meer) liberaal welstandsregime voor alle overige bebouwing, waaronder ook erfafscheidingen;
c. verduidelijking van het beleid.

Inloopavond op 8 april!
Graag horen wij van inwoners, architecten en bedrijven of dit concept een goede basis is. En misschien zijn er wensen; ook die horen wij graag. Op maandag 8 april heeft u van 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur de mogelijkheid om in het gemeentehuis uw vragen te stellen aan de wethouder of aan onze medewerkers. Zij lopen rond in de raadzaal en staan u graag te woord. Om 19.30 uur begint de avond met een presentatie van de veranderingen van het welstandsbeleid. Het is fijn als u via welstand@huizen.nl laat weten of u komt. Dan zorgen wij ervoor dat er voldoende medewerkers zijn om bezoekers te woord te staan. Let op: de avond is niet bedoeld voor de bespreking van concrete bouwplannen. Hiervoor bent u op werkdagen welkom bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis.

Reactietermijn
De concept welstandsnota is tot 21 mei in te zien. U kunt de nota vinden op de website van de gemeente Huizen huizen.nl/welstand of bij het klantcontactpunt in het gemeentehuis. Tot die datum kunt u laten weten wat u ervan vindt. Dat kan via een e-mail naar welstand@huizen.nl onder vermelding van 'inspraak welstandsnota'. Een brief sturen is ook mogelijk. Die stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen, postbus 5, 1270 AA Huizen onder vermelding van ' inspraak welstandsnota'.

Voertuig met onbereikbare eigenaar langdurig geparkeerd op Droogdok

Op een openbare parkeerplaats gelegen aan de Droogdok in Huizen staat een voertuig (Litouws kenteken JCG361) waarvan de eigenaar niet bereikbaar is voor de gemeente. De eigenaar overtreedt hiermee de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 5:5) omdat het voertuig op de weg in een rij technisch onvoldoende staat van onderhoud verkeert. Het voertuig mag niet in een kennelijk verwaarloosde toestand op de openbare weg geparkeerd staan. Daarom verzoekt de gemeente de eigenaar om contact op te nemen met de gemeente via (035) 528 16 03. Als binnen één week na deze publicatie geen reactie is ontvangen, wordt het voertuig afgevoerd. De kosten voor het verwijderen van het voertuig worden (later) op de eigenaar verhaald.

Bieden op aangetroffen fietsen

De gemeente Huizen verwijdert fietswrakken en fietsen die ergens al een lange tijd staan. Zo houden we de openbare ruimte schoon en veilig. Deze fietsen stalt de gemeente Huizen in de gemeentewerf. Inmiddels is de wettelijke bewaartermijn van deze fietsen verstreken. U kunt voor maandag 15 april 2019 op de fietsen een bod uitbrengen. Het is mogelijk om op één of meerdere fietsen bieden. Richt hiervoor een bod aan: dhr. H.Butterman van de afdeling ROW Postbus 5, 1270 AA Huizen. Of stuur een e-mail naar: h.butterman@huizen.nl. Let op: dit is een gesloten bieding. De fietsen zijn zaterdag 6 april 2019 van 10.30 uur t/m 11.30 uur te bezichtigen op de Gemeentewerf, Ambachtsweg 13a, 1271 AL Huizen.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Schokkinglaan 6, kappen van 4 bomen (ontvangen: 26-03-2019);
- Wasbeer 11, uitbreiden van de woning aan de achterzijde, het vergroten van de bestaande dakkapel op het achterdakvlak van de woning (ontvangen: 27-03-2019);
- Taandersstraat 6, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en het realiseren van een dakterras (ontvangen: 28-03-2019);
- Driftweg 27, vergroten van de bestaande dakkapel op het achterdakvlak (ontvangen: 27-03-2019);
- Naarderstraat 276, verbouwen van het pand en het realiseren van een aanbouw (ontvangen: 28-03-2019);
- diverse locaties, kappen van acht bomen (ontvangen: 28-03-2019);
- Talmastraat 10, realiseren van een dakopbouw op het achterdakvlak van de woning (ontvangen: 29-03-2019).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen reactie, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvragen ingetrokken
- Sloep 20, realiseren van een openhaard (ontvangen: 19-03-2019).

Verleende vergunning / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Leekerhoek 5, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (verzonden: 26-03-2019);
- Energieweg 17, realiseren van een dakopbouw op het dak van een bedrijfsunit (verzonden: 26-03-2019);
- De Ginckellaan 6, wijzigen van de voor, noord en westgevel en het intern verbouwen van de woning (verzonden: 26-03-2019);
- Tuinstraat 23, wijzigen kozijnen aan de voorzijde van de woning (verzonden: 27-03-2019);
- Alidalaan 10, onderkelderen van de woning (verzonden: 28-03-2019);
- Nieuwe Bussummerweg 159, kappen van een eik (verzonden: 28-03-2019).

Collecten

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken zijn vanaf de dag na deze publicatie in te zien. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op huizen.nl.

Meer berichten