Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Verkeersbesluiten

Vanwege de jaarlijkse 4 mei herdenking in de gemeente en de Erfgooiersdag maken wij overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer bekend, dat voor iedereen te bekijken is bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis.

4 mei herdenking

Afsluitingen rond dit evenement van 17.00 - 21.00 uur:
Op tekening nummer 1912C02 (in te zien bij het Klantcontactpunt), is aangegeven welke straten op welke tijden zijn afgesloten. De afsluitingen worden gerealiseerd door het plaatsen van de borden C01 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (1990) en ook afzettingen tijdens het evenement, gedurende de voorbereiding, de activiteiten en de afwikkeling.

Erfgooiersdag

Tijdens dit evenement op vrijdag 31 mei worden afgesloten:
- De Kerkstraat tussen het Prins Bernhardplein en het Oude Raadhuisplein;
- De Raadhuisstraat tussen de Havenstraat en de Kerkstraat;
- De Voorbaan tussen de Havenstraat en het Oude Raadhuisplein;
- De Achterbaan tussen de Havenstraat en het Oude Raadhuisplein;
- De Lindenlaan tussen het Oude Raadhuisplein en de Meentweg;
- Oude Raadhuisplein.

De afsluitingen worden gerealiseerd door het plaatsen van de borden C01 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (1990) en ook afzettingen, gedurende de voorbereiding, "Erfgooiersdag" en de afwikkeling.

Wegsleepregeling tijdens Erfgooiersdag
Auto's die in het hierboven genoemde gebied staan kunnen worden weggesleept op grond van de wegsleepverordening. De wegsleepverordening wordt uitgevoerd als 'laatste redmiddel'. Als het vanuit veiligheidsaspecten of algemeen belang noodzakelijk is om wegen of weggedeelten vrij te houden, wordt tot wegslepen overgegaan.

Is uw auto weggesleept? De politie is op de hoogte van alle voertuigen die weggesleept zijn. Dus als u uw auto niet aantreft op de plaats waar u deze geparkeerd had, neem dan contact op met de politie via tel. 0900 88 44. In het geval dat uw auto weggesleept is, kunt u deze weer ophalen bij Bergnet Autoberging BV, Stichtseweg 2 te Blaricum. U moet natuurlijk wel kunnen aantonen dat u eigenaar, houder of gemachtigde van het voertuig bent. U tekent daarvoor het 'Afhaalformulier voor weggesleepte Voertuigen' en ontvangt later thuis een besluit van het college. Hierin staan de wegsleepkosten vermeld en via de bijgevoegde acceptgiro kunt u de betaling voldoen.

Bezwaar indienen 4 mei & Erfgooiersdag
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken, hiertegen een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen. Dit moet dan gebeuren binnen zes weken na publicatie van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 5, 1270 AA Huizen. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

Bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, Rechtbank Midden – Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken of voorlopige voorziening, postbus 16005, 3500 DA Utrecht, kan een verzoek om een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden ingediend. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als een bezwaarschrift is ingediend en spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Regionaal beleidskader vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) 2019-2022

Op 7 februari heeft het college van burgemeester en wethouders het Regionaal Beleidskader VTH 2019-2022 voor de door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek uit te voeren taken op het gebeid van vergunningverlening, toezicht en handhaving met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 vastgesteld. Tegelijkertijd is het 'Gemeenschappelijk kader Flevoland 2013' en de 'Nota integraal handhavingsbeleid 2016-2019', voor zover het betreft de uitvoering van taken die door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek worden uitgevoerd, ingetrokken.

Het Regionaal Beleidskader VTH 2019 -2022 is te bekijken via de volgende link: https://ris.gemeenteraadhuizen.nl/Documenten/Collegebesluit-Regionaal-beleidskader-vergunningverlening-toezicht-en-handhaving-VTH-2019-2022.pdf

Omgevingsvergunning nieuwbouw twee bungalows achter Lindenlaan 86

Overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is de omgevingsvergunning voor de bouw van twee bungalows voor senioren achter het bestaande pand aan de Lindenlaan 86 te bekijken. U kunt de stukken behorend bij de vergunning met ingang van 19 april gedurende zes weken inzien.

Inkijken
De omgevingsvergunning is van 19 april tot en met 30 mei voor iedereen te bekijken in het gemeentehuis bij het Klantcontactpunt. De stukken zijn online te bekijken via
huizen.nl > inwoner > bouwprojecten > twee-seniorenbungalows-achter-lindenlaan-86

De omgevingsvergunning is ook online te zien op de landelijke website via: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0406.OVACHTERLINDENLN86-VG01

Beroep instellen
De beroepstermijn loopt van 20 april tot en met 31 mei. Beroep kan worden ingesteld door degenen die eerder een ontvankelijke reactie hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest binnen de daartoe gestelde termijn een ontvankelijke reactie in te dienen.

De omgevingsvergunning treedt in werking op 1 juni. Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van de omgevingsvergunning. In geval van spoed kunt u, naast het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening indienen, dit schort de inwerkingtreding van het besluit wel op. De omgevingsvergunning treedt dan namelijk in werking nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. In alle gevallen geldt dat het beroepschrift en/of het verzoek om voorlopige voorziening binnen de beroepstermijn moet worden gericht aan de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

 

Aanvragen omgevingsvergunning

- Taandersdwarsweg 21, verbouwen van een woonboerderij (ontvangen: 05-04-2019);
- Monnickskamp 20, renoveren van de gevels (ontvangen: 05-04-2019).

Sloopmelding (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Graaf Wichman 175, deels slopen van het Erfgooiers College te Huizen ten behoeve van nieuwbouw (ontvangen: 25-03-2019).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen reactie, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Havenstraat 71, transformeren van een supermarkt naar kantoorfunctie en het uitbreiden van het bestaande kantoorgebouw (ontvangen: 18-12-2018);
- Iepenlaan 1a, wijzigen van de bestemming (ontvangen: 29-01-2019).

De aanvraag is vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken in te zien. Voordat op de aanvraag wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk reageren. Degene die mondeling wil reageren, kan tijdens openingstijden van het Omgevingsloket contact opnemen voor het maken van een afspraak met de behandelend medewerker, tel. (035) 528 15 03.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Rokerijweg 14, wijzigen van de voorgevel (verzonden: 09-04-2019).

Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

- Bestevaer 3, brandveilig gebruiken van de BSO.

De omgevingsvergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na datum van deze publicatie ter inzage. De beroepstermijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd en duurt zes weken.

Beroep instellen
Binnen deze termijn kan beroep worden ingesteld door: belanghebbenden die een reactie hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit, adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen reactie te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht.

De omgevingsvergunning treedt in werking na de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van de vergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een beroepschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Zowel het beroepschrift als het verzoek om voorlopige voorziening moeten binnen de beroepstermijn worden ingediend bij de rechtbank. Adres: Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Collecten

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).

Inschrijven loting standplaatsen 'niet op de markt'

Op de website huizen.nl/standplaats staat een overzicht gepubliceerd van alle beschikbare dagen en locaties. Bent u geïnteresseerd? Schrijf u dan nu in! De inschrijvingstermijn bedraagt vier weken en gaat in één dag na bekendmaking. Hieronder vindt u een overzicht:

Datum                                              Omschrijving
18 april 2019                                   Publicatie overzicht beschikbare standplaatsen
19 april t/m 17 mei 2019               Inschrijving
In de week van 23 mei 2019         Loting

Het inschrijfformulier is digitaal te raadplegen en in te vullen. Formulieren die na de inschrijftermijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Bij vragen kunt u bellen naar (035) 528 15 12 of mailen naar omgeving@huizen.nl.

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken zijn vanaf de dag na deze publicatie in te zien. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op huizen.nl.

Meer berichten