Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Verkiezing leden Europees Parlement
De verkiezing van de leden van het Europees Parlement vindt plaats op 23 mei 2019.

Stembureaus

Op www.huizen.nl/verkiezingen vindt u een overzicht van de stembureaus in Huizen.

Verplichting werkgever

1. Volgens artikel J 10 van de Kieswet is iedere werkgever verplicht te zorgen, dat iedere stemgerechtigde werknemer, die bij hem/haar in dienstbetrekking is, gelegenheid ontvangt om aan de verkiezingen deel te nemen, voor zover hij/zij dat niet buiten zijn/haar werkuren kan doen en mits de kiezer niet meer dat twee uur verhinderd is zijn/haar arbeid te verrichten.

2. Op grond van artikel Z 9 van de Kieswet wordt de werkgever die de hierboven vermelde, hem/haar opgelegde verplichting niet nakomt, gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van de tweede categorie.

Stemmen met een kiezerspas

Bij deze verkiezing is een kiezer toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Schriftelijke aanvraag

1. Bij Burgerzaken zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op maandag 20 mei 2019 door de kiezer worden ingediend bij de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 9 april 2019 als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B. Mondelinge aanvraag

1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, uiterlijk op woensdag 22 mei 2019, 12.00 uur de stempas over te leggen bij het Bureau Verkiezingen
(=Burgerzaken) van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op dinsdag 9 april 2019 als kiezer is geregistreerd.
2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Stemmen bij volmacht

Bij deze verkiezing is een kiezer toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtbewijs
1. Bij Burgerzaken zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op maandag 20 mei 2019 door de kiezer worden ingediend bij de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 9 april 2019 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.
3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op dinsdag 9 april 2019 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
6. Een volmacht die is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Meer informatie over de verkiezingen

U kunt terecht op www.huizen.nl/verkiezingen. Of u belt naar het telefoonnummer 14 035 en vraagt naar Burgerzaken.

Ondermandaatbesluit Omgevingsdienst

Het ondermandaatbesluit van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) 2019 inzake Huizen is vastgesteld. Het oude ondermandaatbesluit uit 2015 is hierbij ingetrokken. Ten opzichte van het oude ondermandaatbesluit zijn er slechts kleine ondergeschikte wijzigingen doorgevoerd.

Het ondermandaatbesluit kunt u inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Huizen.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Eland 9, realiseren van een dakopbouw op de woning (ontvangen: 17-04-2019);
- Munnikplaat 1, kappen van een boom op het achtererf (ontvangen: 03-04-2019);
- Bikbergerweg 26, kappen van een spar op het achtererf (ontvangen: 03-04-2019);
- Rembrandtlaan 16, kappen van een conifeer op het achtererf (ontvangen: 04-04-2019);
- Ericaweg 45, kappen van een goud iep (ontvangen: 08-04-2019);
- Bovenmaatweg 217, kappen van een dennenboom (ontvangen: 07-04-2019);
- Van Hogendorplaan 58, bouwen van een kapschuur op het achtererf (ontvangen: 11-04-2019);
- De Ruyterstraat 18, bouwen van een twee-onder-een-kapwoning (ontvangen: 11-04-2019);
- Schokkinglaan 8, uitbreiden van de woning op de eerste verdieping (ontvangen: 16-04-2019);
- Aristoteleslaan 125, kappen van een wilde kastanje op het achtererf (ontvangen: 12-04-2019);
- Vrouwenzand 49, plaatsen van 11 zonnepanelen op het dak (ontvangen: 15-04-2019);
- Dr Lelylaan 61, plaatsen (legaliseren) van een overkapping aan de zijgevel van de woning (ontvangen: 16-04-2019);
- Zenderlaan 24, bouwen (legaliseren) van een carport (ontvangen: 17-04-2019);
- Bremweg 5, kappen van 2 coniferen (ontvangen: 18-04-2019);
- De Savornin Lohmanlaan 40, vervangen van een raamkozijn in een deurkozijn in de zijgevel van de woning (ontvangen: 18-04-2019);
- Eland 60, plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak, het vervangen van de voordeur, het wijzigen van het keukenraam en het vervangen van de garagedeur door een pui (ontvangen: 18-04-2019).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Radboud 2, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 12-04-2019);
- Lieven de Keystraat 13, het verwijderen van asbest (ontvangen: 02-04-2019).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvragen ingetrokken

- Henri Dunantpark 13, wijzigen indeling begane grond (ontvangen: 07-03-2019).

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Biggekruid 38, realiseren van een carport en het plaatsen van een erfafscheiding op het zijerf (verzonden: 16-04-2019);
- Botterwijnseweg 10, kappen van een berk en een lariks in de voortuin (verzonden: 17-04-2019);
- Driftweg 27, vergroten van de bestaande dakkapel op het achterdakvlak (verzonden: 17-04-2019);
- De Ruyterstraat 55, plaatsen van een luifel boven de voordeur (verzonden: 17-04-2019).

Collecten

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van onverwijlde spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt in het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op www.huizen.nl.

Meer berichten