Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

De onderstaande persoon blijkt niet meer te wonen op het adres waar hij/zij volgens de Wet BRP staat ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen maakt bekend dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP besloten is tot uitschrijving met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land. Het betreft de volgende persoon:

Naam                        Geboren        Uitschrijving
C.S.N. Sprockel        13-11-1992        09-04-2019
De verblijfplaats is bij deze persoon onbekend.

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na publicatie kunt u (belanghebbende) op grond van artikel 7.1 van de Algemene Wet bestuursrecht, een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank (sector bestuursrecht) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Dit verzoek kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als dit niet gebeurt, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan het besluit volgen om iemand uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot 'ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)' te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen. Het betreft de volgende personen:

Naam                       Geboren             Adres
Z. Ye Su                     08-08-1965        Bovenmaatweg 22
A. Zaim Chihab        12-12-1993         Oostermeent-Zuid 16

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14 035 of mail gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Thorbeckestraat 17, plaatsen van een dakhuisje (ontvangen: 06-05-2019);
- Driftweg 25, realiseren van een dakopbouw op de woning (ontvangen: 07-05-2019);
- Dekemastate 29, wijzigen van een bestaand raamkozijn (ontvangen: 12-05-2019);
- Spaanderbank 60, kappen van een eik op het achtererf van de woning (ontvangen: 10-05-2019);
- Ericaweg 16, bouwen van een 2 onder een kap woning en het kappen van 11 bomen (ontvangen: 07-05-2019).

Meldingen spandoeken (art. 2:10 Apv)

- 29 augustus t/m 7 september 2019 – t.b.v.; Collecte voor het goede doel 'KWF Kankerbestrijding' (ontvangen: 03-05-2019).

Meldingen (kleine) evenement(en) (art. 2:25 Apv)

- Sportveld grenzend aan kantine KV Huizenhouden van een sportieve middag op 6 juli 2019 (ontvangen: 11-04-2019);
- Parkeervakken Kamperzand t.o. huisnummers 45 t/m 53 houden van een buurtfeest op 6 juli 2019 (ontvangen: 05-05-2019).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen reactie, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvragen ingetrokken

- De Ruyterstraat 47, uitbreiden van de woning aan de achtergevel (ontvangen: 16-01-2018).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Eemlandweg 2, realiseren van een balkon en het wijzigen van een raamkozijn naar een deurkozijn in de zijgevel en plaatsen van 3 dakkapellen op het voordakvlak van de woning (ontvangen: 06-02-2019);
- Gaast 20, realiseren van een dakopbouw op de bestaande garage (ontvangen: 28-02-2019);
- Naarderstraat 45, het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde van de woning (ontvangen: 15-03-2019).

De aanvraag ligt vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken ter inzage. Voordat op de aanvraag wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk reageren bij burgemeester en wethouders. Degene die mondeling wil reageren kan tijdens openingstijden van het Omgevingsloket contact opnemen voor het maken van een afspraak met de behandelend medewerker, tel. (035) 528 15 03.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Standplaatsvergunning (art. 5:18 Apv)

- Innemen van een standplaats niet op de markt, Oude Raadhuisplein, van 11 mei t/m 11 mei 2019 (verzonden: 03-05-2019).

Collecten

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van onverwijlde spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op huizen.nl.

Meer berichten