Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Aangevraagde evenementenvergunningen

De volgende aanvragen voor het houden van een evenement zijn ingediend:
- 21 juni 2019, Huizer Vis Festijn, Havenstraat 300;
- 22 juni 2019, Sponsortoernooi AH'78, Stadspark;
- 22 juni 2019, Huizer Havendag, Havenstraat/Nautisch Kwartier;
- 23 juni 2019, Triathlon Huizen, Nautisch Kwartier.

Inzage & reageren

De aanvragen liggen ter inzage bij de afdeling Omgeving, team Vergunningen. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren kenbaar maken door hierop te reageren. Dit kan schriftelijk tot 4 juni, graag onder vermelding van 'zienswijze evenementen-aanvraag', ingediend worden bij de afdeling Omgeving, team Vergunningen (Graaf Wichman 10 in Huizen). Informatie over voorgenoemde aanvragen kunt u verkrijgen via tel. (035) 528 14 34.

Aanhangwagen met onbereikbare eigenaar

Op een openbare parkeerplaats gelegen aan de Trompstraat in Huizen staat een aanhangwagen waarvan de eigenaar onbereikbaar is, maar wel bekend is bij de gemeente. De eigenaar overtreedt hiermee de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 5:6) omdat de aanhangwagen niet langer dan drie dagen op de openbare weg geparkeerd mag staan. Dit geldt overigens ook voor caravans, vouwwagens etc. Daarom verzoekt de gemeente de eigenaar om contact op te nemen via tel. (035) 528 16 03. Als binnen één week na deze publicatie geen reactie is ontvangen, wordt de aanhangwagen afgevoerd. De kosten voor het verwijderen van de aanhangwagen worden (later) op de eigenaar verhaald.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Salamander 25, bouwen van een schuur op het zijerf (ontvangen: 13-05-2019);
- Groen van Prinstererlaan 14, kappen van een beuk op het achtererf (ontvangen: 15-05-2019);
- Eem 5, plaatsen van dakkapel op het voordakvlak (ontvangen: 15-05-2019);
- Nolenslaan 27, kappen van 3 eiken op het zij- en achtererf (ontvangen: 15-05-2019);
- Trompstraat 39, vervangen van de bestaande kozijnen voor kunststof kozijnen van 39 huurwoningen (ontvangen: 16-05-2019);
- Grondel 2, vervangen van de dakkapel op het achterdakvlak van de woning (ontvangen: 12-05-2019);
- Lindenlaan 18, plaatsen van nieuwe handelsreclame aan de voorgevel van het pand (ontvangen: 16-05-2019);
- Oostermeent Noord 5254 en Oostermeent West 14, samenvoegen van 2 winkelpanden en het wijzigen van de voorgevel (ontvangen: 19-05-2019).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Brasem 43, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 10-05-2019);
- Trompstraat 39 t/m 112, verwijderen van kozijnen uit de woningen (ontvangen: 16-05-2019);
- Trompstraat 92, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 10-05-2019);
- Ericaweg 16, verwijderen van asbesthoudende materialen en het slopen van de woning (ontvangen: 07-05-2019).

Meldingen (kleine) evenement(en) (art. 2:25 Apv)

- In park Arie de Waalstraat houden van een buurtbarbecue op 30 augustus (ontvangen: 09-05-2019).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen reactie, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvraag onvolledig/buiten behandeling gesteld

- Noord Crailoseweg 13, plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak van de woning en het vervangen van het pannendak door rietbedekking (ontvangen: 06-02-2019).

Aanvragen ingetrokken

- Oostermeent-Noord 52, samenvoegen van twee panden en een schuifdeur in de voorgevel plaatsen (ontvangen: 22-04-2019).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Van der Duyn van Maasdamlaan 30, uitbreiden en renoveren van de Dr. Maria Montessori school (ontvangen: 26-02-2019);
- Taandersstraat 6, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en het realiseren van een dakterras (ontvangen: 28-03-2019).

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Antillenstroom 41, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (verzonden: 15-05-2019);
- Henri Dunantpark 13, verwijderen van een dragende muur (verzonden: 15-05-2019);
- Kamperzand 22, herbouwen (legaliseren) van een carport (verzonden: 17-05-2019);
- Gaast 20, realiseren van een dakopbouw op de bestaande garage (verzonden: 17-05-2019);
- Botterstraat 7, kappen van 4 bomen (verzonden: 10-05-2019).

Collecten

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op huizen.nl.

Meer berichten