Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

De onderstaande personen blijken niet meer te wonen op het adres waar zij volgens de Wet BRP staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP besloten is tot uitschrijving met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land.
Het betreft de volgende personen:

Naam                                Geboren                Uitschrijving
Z. Ye Su                              08-08-1965            16-05-2019
A. Zaim Chihab                 12-12-1993             14-05-2019
De verblijfplaats is bij deze personen onbekend.

Bezwaarschrift
Binnen zes weken na publicatie kunt u (belanghebbende) op grond van artikel 7.1 van de Algemene Wet bestuursrecht, een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank (sector bestuursrecht) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Dit verzoek kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen), Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Verkeersbesluit Oostermeent-Oost

Het instellen van een verkeersbesluit voor het voetgangersgebied Oostermeent-Oost. Het besluit houdt in: fietsen toegestaan, snorfietsen niet toegestaan.

Inzage en reageren
Het bovengenoemde verkeersbesluit ligt ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. Meer informatie over inzage en reageren op dit besluit vindt u onder de kopjes 'Bezwaar' en 'Inzage stukken'.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Gaast 19, plaatsen van een schuur op het voorerf (ontvangen: 27-05-2019);
- Stukkenlaan 5, bouwen van een woning (ontvangen: 27-05-2019);
- Oostermeent-Noord 11, het vervangen van handelsreclame (ontvangen: 23-05-2019);
- Van Houtenlaan 2, verbouwen van de carport en het realiseren van een berging aan de zijkant van de woning (ontvangen: 28-05-2019);
- Amersfoortsestraatweg 180, doorbreken van een brandwerende scheidingswand (ontvangen: 29-05-2019);
- Crailoseweg 58, kappen van een naaldboom op het achtererf (ontvangen: 31-05-2019);
- Nieuwe Bussummerweg 62, plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak van de woning (ontvangen: 03-06-2019).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Windvang 16, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 22-05-2019);
- Crocusstraat 14, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 21-05-2019);
- Nieuwe Bussummerweg 171, verwijderen van asbesthoudende materialen en het slopen van de woning (ontvangen: 02-05-2019).

Meldingen (kleine) evenement(en) (art. 2:25 Apv)

- Zwembad Sijsjesberg en omgeving - organiseren van een 'mini-triathlon' op 8 juli (ontvangen: 10-05-2019);
- Parkeervakken t.o. Huizermaatweg 42-48 – het houden van een buurtbarbecue op 14 juni (ontvangen: 19-05-2019).

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvraag onvolledig/buiten behandeling gesteld

- Valkeveenselaan 26, vervangen van de bestaande garage (ontvangen: 12-03-2019);
- Achterbaan 89, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (ontvangen: 23-03-2019).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Jacob van Wassenaerstraat 22, het plaatsen van een dakopbouw op het achterdakvlak van de woning (ontvangen: 08-03-2019).

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Naarderstraat 35, plaatsen van een erfscheiding (verzonden: 27-05-2019);
- Naarderstraat 45, het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde van de woning (verzonden: 27-05-2019);
- Munnikplaat 1, kappen van een boom op het achtererf (verzonden: 27-05-2019);
- Iepenlaan 1a, wijzigen van de bestemming (verzonden: 04-06-2019);
- Klipper 7, wijzigen van de gevel (verzonden: 04-06-2019);
- Eland 60, plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak en het wijzigen van de voorgevel (verzonden: 04-06-2019).

Collecten

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op huizen.nl.

Meer berichten