Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als dit niet gebeurt, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan het besluit volgen om iemand uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot 'ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)' te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen. Het betreft de volgende personen:

Naam                 Geboren                    Adres
B. Mbowe          21-10-1995                Tuinstraat 12
N.I. Ferad          15-10-1972                Graaf Floris 2c
I. Kayizzi            10-07-1992                Kostmand 70
V. Plieskyte        15-06-1983                Nieuwe Bussummerweg 49

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14035 of mail gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit.

Verkeersbesluiten

- Verkeersbesluit Huizer Havendag (evenement)

Vanwege de Huizer Havendag op zaterdag 22 juni maken wij overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer bekend, dat voor iedereen ter inzage ligt bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis.

Afsluitingen rond dit evenement/festival

- Havenstraat: tussen de Bestevaer en de IJsselmeerstraat;
- Energieweg: tussen de Bestevaer en de Ambachtsweg;
- Helmhout:
- Vaarboom.

De afsluitingen worden gerealiseerd door het plaatsen van de borden C01 (van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, 1990), en ook afzettingen tijdens de Huizer Havendag, gedurende de voorbereiding, het evenement en de afwikkeling.

* Wilt u een bezwaarschrift indienen? Lees dan meer onder het kopje 'Bezwaar'.

* Meer informatie over het wegslepen van uw auto, vindt u onder het kopje 'Wegsleepregeling'.

- Verkeersbesluit Triathlon Huizen (evenement)

Wij maken bekend dat, overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen, de volgende (gedeeltelijke) afsluitingen plaatsvinden gedurende het evenement Triathlon Huizen op zondag 23 juni. Het verkeersbesluit ligt voor iedereen ter inzage bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis.

De (gedeeltelijke) afsluitingen worden gerealiseerd door het plaatsen van de op de tekeningen aangegeven bebording. Het gaat om de tekeningnummers 74.18.5028-002 / 74.18.5028-003, 74.18.5028-001 / 74.18.5028-003 en 74.18.5028-001 / 74.18.5028-002. U kunt dit bekijken bij het Klantcontactpunt.

* Wilt u een bezwaarschrift indienen? Lees dan meer onder het kopje 'Bezwaar'.

Wegsleepregeling

Auto's die in het genoemde gebied staan kunnen worden weggesleept op grond van de wegsleepverordening. De wegsleepverordening wordt uitgevoerd als 'laatste redmiddel'. Als het vanuit veiligheidsaspecten of algemeen belang noodzakelijk is om wegen of weggedeelten vrij te houden, wordt tot wegslepen overgegaan. 

Is uw auto weggesleept? De politie is op de hoogte van alle voertuigen die weggesleept zijn. Dus als u uw auto niet aantreft op de plaats waar u deze geparkeerd had, neem dan contact op met de politie. In het geval dat uw auto weggesleept is, kunt u deze weer ophalen bij Bergnet Autoberging BV, Stichtseweg 2 te Blaricum. U moet natuurlijk wel kunnen aantonen dat u eigenaar, houder of gemachtigde van het voertuig bent. U tekent daarvoor het 'Afhaalformulier voor weggesleepte Voertuigen' en ontvangt later thuis een besluit van het college. Hierin staan de wegsleepkosten vermeld en via de bijgevoegde acceptgiro kunt u de betaling voldoen. Is uw auto weggesleept, neem dan contact op met de politie, tel. 0900 88 44.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Van Houtenlaan 2, kappen van een boom (ontvangen: 28-05-2019);
- Crailoseweg 116a, brandveilig gebruiken van het pand (ontvangen: 04-06-2019);
- Van Limburg Stirumstraat 15, kappen van 2 dennenbomen (ontvangen: 04-06-2019);
- Oud Bussummerweg 13, herbouwen van de bestaande aanbouw (ontvangen: 04-06-2019).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Ambachtsweg 13, slopen van een beheerdersaccommodatie (ontvangen: 22-05-2019).

Meldingen (kleine) evenement(en) (art. 2:25 Apv)

- Plantsoen Zenderlaan: houden van een buurtfeest op 15 juni 2019 (ontvangen: 17-05-2019);
- Westkade 409: houden van een verjaardagsfeest op 3 augustus 2019 (ontvangen: 27-05-2019);
- Koningin Julianastraat 60: houden van een verjaardagsfeest op 20 juli 2019 (ontvangen: 21-05-2019).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Bikbergerweg 26, kappen van een spar op het achtererf (ontvangen: 03-04-2019);
- Rembrandtlaan 16, kappen van een conifeer op het achtererf (ontvangen: 04-04-2019).

De aanvraag ligt vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken ter inzage. Voordat op de aanvraag wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk reageren bij burgemeester en wethouders. Degene die mondeling wil reageren, kan tijdens openingstijden van het Omgevingsloket contact opnemen voor het maken van een afspraak met de behandelend medewerker, tel. (035) 528 15 03.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Aristoteleslaan 125, kappen van een wilde kastanje op het achtererf (verzonden: 04-06-2019);
- Trompstraat 39, vervangen van de bestaande kozijnen voor kunststof kozijnen van 39 huurwoningen (verzonden: 06-06-2019);
- Rembrandtlaan 16, kappen van een conifeer op het achtererf (verzonden: 06-06-2019);
- Bikbergerweg 26, kappen van een spar op het achtererf (verzonden: 06-06-2019);
- Bremweg 5, kappen van twee coniferen (verzonden: 07-06-2019);
- Eierlanden 14, vervangen van houten kozijnen voor kunststof in de voorgevel van de woning (verzonden: 07-06-2019);
- Monnickskamp 20, renoveren van de gevels van het complex De Rustmaat (verzonden: 07-06-2019).

Collecten

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van onverwijlde spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Ingetrokken vergunningen

Intrekking (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Duivenvoorde 25, uitbouwen van de woning (ontvangen: 01-12-2010).

Intrekking (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

- Duivenvoorde 25, uitbouwen van de woning (ontvangen: 01-12-2010).

Tegen deze besluiten kunt u een bezwaar- of beroepschrift indienen. Voor meer informatie over de bezwaar- of beroepclausule zie de subrubriek "omgevingsvergunningen (reguliere procedure)", respectievelijk de subrubriek "omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure) in de rubriek "VERLEENDE VERGUNNINGEN / GENOMEN BESLUITEN".

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op huizen.nl.

Meer berichten