Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als dit niet gebeurt, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan het besluit volgen om iemand uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot 'ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)' te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen. Het betreft de volgende persoon:

Naam                       Geboren             Adres
B.R. Smith                08-08-1973         Martin Luther Kingpark 23

Staat uw naam hierboven of weet u waar deze persoon verblijft, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14035 of mail gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaand persoon uit.

Verkeersbesluit ventweg Huizermaatweg en Gooierserf

Wij maken (overeenkomstig de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet) bekend dat van 24 juni 2019 tot en met 31 maart 2021 de ventweg Huizermaatweg en Gooierserf gedeeltelijk en tijdelijk afgesloten zal zijn.

Inhoud
Het Gooierserf en de ventweg Huizermaatweg zijn fietsroutes die dagelijks veel gebruikt worden. Omdat één van de twee ingangen tot het schoolplein gelegen is aan het Gooierserf is het ook een belangrijke fietsroute voor scholieren. De te realiseren bouwstraat kruist de fietsroutes, waardoor er risico bestaat op conflict tussen fietsers en bouwverkeer en daarmee kan mogelijk gevaarzetting ontstaan. Het is daarom vanuit het oogpunt van veiligheid wenselijk om het fietsverkeer en het bouwverkeer volledig van elkaar te scheiden door beide straten ter hoogte van de bouwstraat af te sluiten voor het verkeer tijdens de werkzaamheden. Alle panden gelegen aan het Gooierserf en de ventweg Huizermaatweg blijven bereikbaar. Het doorgaande fietsverkeer wordt omgeleid.

Inzien & bezwaar
U kunt het intrekkingsbesluit gedurende 6 weken inzien bij het Klantcontactpunt in het gemeentehuis. Heeft u vragen over het intrekkingsbesluit? Neem dan contact op met de heer J. Luizink van de afdeling Openbare Werken via tel. (035) 52 81 530. Wilt u bezwaar indienen? Lees dan meer onder het kopje 'bezwaar'. 

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Ambachtsweg 7, wijzigen van de bestemming (kleinschalige detailhandel) en het plaatsen van magazijnstellingen in de bedrijfshal (ontvangen: 05-06-2019);
- Bovenmaatweg 2-68, wijzigen van de gevels (ontvangen: 05-06-2019);
- Omroeplaan 25, plaatsen van een uitbouw (ontvangen: 05-06-2019);
- Hoofdweg 138, kappen van één confineer (ontvangen: 11-06-2019);
- Sloep 9, kappen van een notenboom (ontvangen: 11-06-2019);
- Ceintuurbaan 27, kappen van één boom (ontvangen: 11-06-2019);
- Colijnlaan 6, het plaatsen van twee dakkapellen op het achterdakvlak van de woning (ontvangen: 12-06-2019);
- Hoornsehop 33, kappen van één den (ontvangen: 12-06-2019);
- Stukkenlaan 10, kappen van een beuk en een vliegden (ontvangen: 12-06-2019);
- Hulweg 12, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (ontvangen: 12-06-2019);
- Troelstralaan 6, plaatsen van een tijdelijke woonunit (ontvangen: 13-06-2019);
- Eierlanden 45, bouwen van een kapschuur en plaatsen van een overkapping (ontvangen: 15-06-2019);
- Antilope 63, verwijderen van een draagmuur tussen de keuken en de huiskamer (ontvangen: 11-06-2019).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Havenstraat 71 / Warandebergstraat 20, gedeeltelijke slopen van de gevels t.b.v. van de uitbreiding van het LIDL Hoofdkantoor (ontvangen: 27-05-2019);
- Oostermeent-Noord 126, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 29-05-2019);
- Stukkenlaan 5, slopen van de woning (ontvangen: 27-05-2019).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen reactie, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvraag onvolledig/buiten behandeling gesteld

- Talmastraat 10, realiseren van een dakopbouw op het achterdakvlak van de woning (ontvangen: 29-03-2019);
- Schokkinglaan 8, uitbreiden van de woning op de eerste verdieping (ontvangen: 16-04-2019).

Aanvragen ingetrokken

- Stukkenlaan 5, bouwen van een woning (ontvangen: 27-05-2019).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Plaveenseweg 14a, realiseren van een uitbouw bij 4 woningen (ontvangen: 23-04-2019).

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Trompstraat 72, uitbreiden van de woning aan de achtergevel op de begane grond en 1e verdieping (verzonden: 11-06-2019);
- Vissersstraat 38, intern verbouwen van de woning, het plaatsen van 6 dakramen, het geheel vernieuwen van de aanbouw aan de achterzijde en het bouwen van een kelder (verzonden: 11-06-2019);
- Naarderstraat 45, kappen van zes bomen op het voorerf (verzonden: 13-06-2019);
- Bikbergerweg 28, kappen van één conifeer (verzonden: 13-06-2019);
- Jacob van Wassenaerstraat 22, het plaatsen van een dakopbouw op het achterdakvlak van de woning (verzonden: 13-06-2019);
- Eemlandweg 2, realiseren van balkon, wijzigen van raamkozijn naar deurkozijn in zijgevel en plaatsen van 3 dakkapellen op voordakvlak van woning (verzonden: 14-06-2019);
- Ruysdaellaan 2, plaatsen van een dakhuisje op het achterdakvlak van de woning (verzonden: 17-06-2019);
- Taandersstraat 6, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en het realiseren van een dakterras (verzonden: 17-06-2019);
- Van Hogendorplaan 58, bouwen van een kapschuur op het achtererf (verzonden: 17-06-2019);
- Graaf Wichman 175, wijzigen van de gevels van het Erfgooiers college (tijdelijke situatie i.v.m. nieuwbouw) (verzonden: 17-06-2019);
- Naarderstraat 276, verbouwen van het pand en het realiseren van een aanbouw (verzonden: 17-06-2019);
- Thorbeckestraat 17, plaatsen van een dakhuisje (verzonden: 17-06-2019);
- Taandersdwarsweg 21, verbouwen van een woonboerderij (verzonden: 18-06-2019).

Collecten

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van onverwijlde spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op huizen.nl.

Meer berichten