Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als dit niet gebeurt, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan het besluit volgen om iemand uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot 'ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)' te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen. Het betreft de volgende persoon:

Naam                                  Geboren            Adres
Abdisalam Said Iltireh       07-08-1991        Eeshof 9

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14035 of mail gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande persoon uit.

Aankondiging inwerkingtreding verruiming terrastijd

Bij 27 graden of hoger gedurende de zomer 2019

Op 14 juni 2019 is de "Beleidsregel verruiming terrastijd bij 27 graden of hoger" voor het zomerseizoen 2019 in werking getreden. Deze regel houdt in dat wanneer de KNMI-weersverwachting op vrijdag e/o zaterdag 27 graden Celsius of hoger is, terrassen op vrijdagavond e/o zaterdagavond één uur langer geopend mogen zijn, en wel tot 01.00 uur 's nachts. Deze regeling duurt tot en met 31 augustus 2019. Horecaondernemers mogen hier alleen gebruik van maken als zij deelnemen aan het Horecaconvenant Huizen.

Op vrijdagmiddag zal, indien de regel van toepassing is, een nieuwsbericht op de website van de gemeente worden geplaatst. Tevens zullen de horecaondernemers en politie dan een email ontvangen. Dit gebeurt uiterlijk om 15.00 uur 's middags. Horecabedrijven die gebruik kunnen maken van deze regeling zijn o.a. Het Wapen van Huizen, Eetcafé O'Donder, horeca Graaf Wichman/Plein 2000, horeca Nautisch Kwartier en Café Parrewijn Oostermeent. Meer informatie? Neem contact op met Virginius Smith via tel. (035) 528 14 34 of Myrthe de Ranitz via tel. (035) 528 14 41.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Gooierserf 28 t/m 80, doorvoeren van de rookgasafvoerkanalen (ontvangen: 04-06-2019);
- Havenstraat 32, afwijken van het bestemmingsplan (ontvangen: 14-06-2019);
- Windvang 21, bouwen van een schutting en schuur (ontvangen: 23-06-2019);
- Slangekruid 39, doorbreken van een draagmuur tussen woonkamer en garage en het plaatsen van een overkapping in de achtertuin (ontvangen: 19-06-2019);
- Blaricummerstraat 23, kappen van twee laurieren en een spar (ontvangen: 22-06-2019);
- Huizermaatweg 340, brandveilig gebruiken van het pand (ontvangen: 18-06-2019);
- Voorbaan 36, verbouwen van het pand naar winkel en appartementen (ontvangen:19-06-2019);
- Loefzij 39, wijzigen van een gevelpaneel aan de voorzijde van de woning (ontvangen: 19-06-2019);
- Gravin Gertrude 33, plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning (ontvangen: 24-06-2019).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Rembrandtlaan 52, verwijderen van asbesthoudend materiaal uit de woning (ontvangen: 16-06-2019).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Activiteit vergunningvrij

- Sloep 9, kappen van een notenboom (ontvangen: 11-06-2019).

Aanvraag onvolledig/buiten-behandeling-gesteld

- Want 30, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (ontvangen: 22-04-2018);
- Vrouwenzand 49, plaatsen van 11 zonnepanelen op het dak (ontvangen: 15-04-2019).

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Dekemastate 29, wijzigen van een bestaand raamkozijn (verzonden: 19-06-2019);
- Spaanderbank 60, kappen van een eikenboom op het achtererf (verzonden: 19-06-2019);
- Nolenslaan 27, kappen van drie eiken op het zij- en achtererf (verzonden: 21-06-2019).

Standplaatsvergunning (art. 5:18 Apv)

- Innemen van een incidentele standplaats – Raadhuisplein Oude dorp, van 29 juni t/m 29 juni 2019 (verzonden: 21-06-2019).

Collecten

Voor de vrije periode hebben wij collectevergunning verleend aan de volgende organisatie(s): Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van onverwijlde spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op huizen.nl.

Meer berichten