Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Troelstralaan 6, plaatsen van een tijdelijke woonunit (ontvangen: 13-06-2019);
- Schokkinglaan 8, uitbouwen van de woning aan de achterzijde, het isoleren en wijzigen van de gevels (ontvangen: 19-06-2019);
- Nieuwe Bussummerweg 71, kappen van een hulstboom (ontvangen: 20-06-2019);
- Martin Luther Kingpark 18, wijzigen van de voorgevel (ontvangen: 21-06-2019);
- Van Limburg Stirumstraat 15, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (ontvangen: 23-06-2019);
- Nieuwe Bussummerweg 135, kappen van een conifeer (ontvangen: 24-06-2019);
- Talmastraat 10, vervangen en vergroten van een dakkapel op het achterdakvlak (ontvangen: 25-06-2019);
- Dukdalf 6, vervangen van de houten garage (ontvangen: 17-06-2019);
- Haardstedelaan 21, kappen van 2 grote bomen op eigen terrein (ontvangen: 17-06-2019);
- Graaf Wichman 175, kappen van een plantaan, een es en vier zomereiken (ontvangen: 27-06-2019);
- Fauna 1, plaatsen van een dakopbouw (ontvangen: 28-06-2019);
- De Ruyterstraat 84, plaatsen van een tuinoverkapping in de voortuin (ontvangen: 27-06-2019);
- Hulweg 12, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (ontvangen: 27-06-2019);
- Graaf Wichman 175, bouwen van een middelbare school (Erfgooierscollege) (ontvangen: 28-06-2019).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Look 12, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 20-06-2019);
- Windvang 16, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 17-06-2019);
- Karel Doormanlaan 26, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 25-06-2019).

Meldingen (kleine) evenement(en) (art. 2:25 Apv)

- Grasveld achter Godelinde, Akkerweg, Graaf Floris, Gooierserf: houden van een buurtbarbecue op 6 juli 2019 (ontvangen: 05-06-2019).

Wijziging procedure

Locatie Beukenlaan, bouwen van een woning. Wijziging reguliere procedure naar uitgebreide voorbereidingsprocedure (i.v.m. Rijksmonument)

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvraag onvolledig/buiten-behandeling-gesteld

- Dr Lelylaan 61, plaatsen (legaliseren) van een overkapping aan de zijgevel van de woning (ontvangen: 16-04-2019).

Aanvragen ingetrokken

- Groen van Prinstererlaan 14, kappen van een beuk op het achtererf (ontvangen: 15-05-2019).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Zenderlaan 24, bouwen (legaliseren) van een carport (ontvangen: 17-04-2019).

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Oostermeent Noord 52-54 en Oostermeent West 14, samenvoegen van twee winkelpanden en het wijzigen van de voorgevel (verzonden: 25-06-2019);
- Colijnlaan 6, plaatsen van twee dakkapellen op het achterdakvlak van de woning (verzonden: 25-06-2019);
- Plaveenseweg 14a, realiseren van een uitbouw bij 4 woningen (verzonden: 26-06-2019);
- Bremweg 7, kappen van een conifeer op het achtererf (verzonden: 27-06-2019);
- Van der Duyn van Maasdamlaan 30, uitbreiden en renoveren van de Dr. Maria Montessori school (verzonden: 28-06-2019);
- Zeeweg 28-28a, wijzigen van de gevel en gevelpui van het voormalige bedrijfspand (Zeeweg 28a) en het betrekken van het bedrijfspand bij de woning (verzonden: 01-07-2019);
- Wasbeer 11, uitbreiding aan de achterzijde van de woning (verzonden: 01-07-2019).

Collecten

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van onverwijlde spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op huizen.nl.

Meer berichten