Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Verordeningen in Gemeenteblad Huizen bekendgemaakt

Alle verordeningen en regels worden bekendgemaakt via het Gemeenteblad Huizen. U vindt het Gemeenteblad Huizen via www.huizen.nl/bestuur/documenten_3295/

Verkeersbesluit Kunst & Cultuurmarkt op 6 en 7 september 2019

Vanwege de Kunst & Cultuurmarkt, op vrijdag 6 en zaterdag 7 september wordt het parkeerterrein naast de Krachtcentrale aan de Havenstraat afgesloten. Dit gebeurt met borden en afzettingen tijdens de voorbereiding, de activiteiten en de afwikkeling van het evenement.

Wegsleepregeling tijdens de Kunst & Cultuurmarkt

Auto's die in het hiervoor genoemde gebied staan kunnen worden weggesleept op grond van de wegsleepverordening. De wegsleepverordening wordt uitgevoerd als 'laatste redmiddel'. Als het vanuit veiligheidsaspecten of algemeen belang noodzakelijk is om wegen of weggedeelten vrij te houden, wordt tot wegslepen overgegaan.

Uw auto weggesleept?

De politie is op de hoogte van alle voertuigen die weggesleept zijn. Als u uw auto niet aantreft op de plaats waar u deze geparkeerd had, neem dan contact op met de politie. Als uw auto weggesleept is, kunt u deze weer ophalen bij Bergnet Autoberging BV, Stichtseweg 2 te Blaricum. U moet kunnen aantonen dat u eigenaar, houder of gemachtigde van het voertuig bent. U tekent het 'Afhaalformulier voor weggesleepte Voertuigen' en ontvangt later thuis een besluit van het college. Hierin staan de wegsleepkosten vermeld en via de bijgevoegde acceptgiro kunt u de betaling voldoen.

Is uw auto weggesleept, neem dan contact op met de politie, tel. 0900 88 44.

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

De onderstaande personen blijken niet meer te wonen op het adres waar zij volgens de Wet BRP staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen maakt bekend dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP besloten is tot uitschrijving met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land. Het betreft de volgende personen, verblijfplaats onbekend:

Naam                        Geboren                        Uitschrijving
N.I. Ferad                  15-10-1972                    17-06-2019
B. Mbowe                  21-10-1995                    13-06-2019
V. Plieskytè                15-06-1983                    13-06-2019
B.R. Smith                  08-08-1973                    05-06-2019

Bezwaar tegen het verkeersbesluit of de uitschrijving

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na publicatie kunt u (belanghebbende) op grond van artikel 7.1 van de Algemene Wet bestuursrecht, een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank (sector bestuursrecht) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Dit verzoek kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Mandaten Huisvestingsverordening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen maakt bekend, dat bij besluit van 4 juli 2019 aan de directeuren van de woningcorporaties die actief zijn binnen de Regio Gooi en Vechtstreek mandaat is verleend voor de volgende bevoegdheden:

1. bijhouden van een uniform inschrijfsysteem van woningzoekenden als bedoeld in artikel 1.3*;
2. bekendmaking van aanbod van woonruimte als bedoeld in artikel 1.4*;
3. verlening van vergunning tot het in gebruik nemen van vergunningplichtige woonruimte als bedoeld in artikel 2.1*;
4. de bevoegdheid woonruimte specifiek aan te merken als bedoeld in artikel 1.5*;
5. de bevoegdheid de passendheid van de woning in het kader van de spoedzoekregeling te bepalen als bedoeld in artikel 2.3. lid 3*;
6. de bevoegdheid tot het –mede op advies van betrokken zorgpartijen- om aan een vergunning bijzondere voorwaarden en voorschriften te verbinden als bedoeld in artikel 2.9*;
7. de bevoegdheid om (potentieel) woningzoekenden - voor een maximale periode van één of drie jaar - uit te sluiten van een vergunning als bedoeld in artikel 2.10*;
8. de bevoegdheid tot het intrekken van de huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 2.11*.

*) van de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek

Bij besluit van 4 juli 2019 is aan de algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek mandaat verleend voor de volgende bevoegdheden:

1. de bevoegdheid tot toekenning van urgentie, vermeld in hoofdstuk 3 Urgentie, artikel 3.1, 3.4 en 3.5**;
2. de bevoegdheid tot afwijzing van urgentie, vermeld in artikel 3.5 lid 5**
3. de bevoegdheid tot verlenging van de gelding van de urgentie als vermeld in artikel 3.8**;
4. de bevoegdheid tot intrekking van de gelding van de urgentie als vermeld in artikel 3.9**

**) van de Regionale Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019

Inzage

Bovenstaande besluiten van het college kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. De besluiten treden in werking met terugwerkende kracht per 1 juli 2019.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Blaricummerstraat 21, kappen van een boom in de voortuin (ontvangen: 01-07-2019);
- Wagenweg 10, wijzigen van de gevel, vervangen van een raam voor openslaande deuren (ontvangen: 01-07-2019);
- Hooghuizenweg 9, plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak (ontvangen: 03-07-2019);
- Jacob van Heemskerkstraat 60, kappen van een picea (ontvangen: 04-07-2019);
- Crailoseweg 46, kappen van een dennenboom (ontvangen: 04-07-2019);
- Achterbaan 67, kappen van een iep (ontvangen: 04-07-2019);
- Nijenrode 36, vervangen van de houten kozijnen door kunststof kozijnen in de voor- en achtergevel van de woning (ontvangen: 03-07-2019);
- Regentesse 15, plaatsen van een transparante wegschuifbare balkonbeglazing (ontvangen: 04-07-2019);
- Naarderstraat, landgoed de Limiten, uitvoeren van diverse aanlegwerkzaamheden op het landgoed de Limiten (ontvangen: 03-07-2019)

Sloopmeldingen

- Jan van Galenstraat 45, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 27-06-2019);
- Van der Duyn van Maasdamlaan 30, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 02-07-2019);
- Narcisstraat 11, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 04-07-2019).

Meldingen spandoeken

- 04 oktober t/m 13 oktober 2019 - t.b.v. Atelierroute Huizen (ontvangen: 11-07-2019).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'afwijkingen van bestemmingsplan', 'ontwerpbesluiten' of 'verleende vergunningen'.

Niet in behandeling genomen aanvragen

Activiteit vergunningvrij

- Bovenmaatweg 2-68, vervangen van de kozijnen (voor kunststof) aan de achtergevel (ontvangen: 05-06-2019).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Sparrenlaan 4, realiseren van een erfafscheiding met poort (ontvangen: 03-05-2019).

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Lindenlaan 18, plaatsen van nieuwe handelsreclame aan de voorgevel van het pand (verzonden: 02-07-2019);
- Stukkenlaan 10, kappen van een beuk en vliegden (noodkap) (verzonden: 04-07-2019);
- Van Limburg Stirumstraat 15, kappen van twee dennenbomen (verzonden: 04-07-2019);
- Eem 5, plaatsen van dakkapel op het voordakvlak van de woning (verzonden: 04-07-2019);
- Antilope 63, verwijderen van een draagmuur tussen de keuken en de huiskamer (verzonden: 05-07-2019);
- Zenderlaan 24, bouwen (legaliseren) van een carport (verzonden: 05-07-2019);
- Crailoseweg 58, kappen van een naaldboom op het achtererf (verzonden: 08-07-2019);
- Ceintuurbaan 27, kappen van één boom (verzonden: 08-07-2019).

Collecten

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van huizen, ter attentie van de Bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA huizen. Het bezwaarschrift bevat ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op huizen.nl.

Meer berichten