Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Thorbeckestraat 3, verhogen van de nok aan de achterzijde van de woning (ontvangen: 08-07-2019);
- Friesewal 11, aanpassen van het raamkozijn in de voorgevel (ontvangen: 07-07-2019);
- Koningin Julianastraat 13, plaatsen van een hek (ontvangen: 09-07-2019);
- Vissersstraat 38, kappen van enkele bomen in verband met verbouwing (ontvangen: 10-07-2019);
- Jan van Galenstraat 41, vervangen van de dakpannen, het aanbrengen van een isolatiepakket en het vervangen van de bestaande kozijnen (ontvangen: 10-07-2019);
- Witte de Withstraat 63, vervangen van de bestaande kozijnen van 61 woningen (ontvangen: 12-07-2019).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen reactie, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvragen ingetrokken

- Huizermaatweg 340, brandveilig gebruiken van het pand (ontvangen: 18-06-2019).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Oostermeent-Noord 11, vervangen van handelsreclame en plaatsen van twee muurplaten (ontvangen: 23-05-2019);
- Ericaweg 16, bouwen van een twee onder een kap woning en het kappen van 11 bomen (ontvangen: 07-05-2019).

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Van Limburg Stirumstraat 15, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (verzonden: 10-07-2019);
- Driftweg 25, realiseren van een dakopbouw op de woning (verzonden: 10-07-2019);
- Hoornsehop 33, kappen van een dennenboom (verzonden: 11-07-2019);
- Hoofdweg 138, kappen van een conifeer (verzonden: 11-07-2019);
- Gooierserf 28 t/m 80, doorvoeren van de rookgasafvoerkanalen (verzonden: 15-07-2019);
- Hooghuizenweg 9, plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak (verzonden: 17-07-2019);
- Ambachtsweg 7, het handelen in strijd met de ruimtelijke ordening inzake detailhandel (verzonden: 16-07-2019).

Collecten

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA in Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op huizen.nl.

Meer berichten