Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als dit niet gebeurt, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan het besluit volgen om iemand uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot 'ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)' te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen. Het betreft de volgende persoon:

Naam                    Geboren                Adres
R. de Vooght          07-12-1978            Huizermaatweg 12e

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaand persoon verblijft, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14035 of mail gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaand persoon uit.

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

De onderstaande personen blijken niet meer te wonen op het adres waar zij volgens de Wet BRP staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen maakt bekend dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP besloten is tot uitschrijving met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land. Het betreft de volgende personen:

Naam                                 Geboren                Uitschrijving
Abdisalam Said Iltireh      07-08-1991            24-06-2019
Z. Hamik                             14-10-1996            21-05-2019
Y.L. Visser                           16-11-1989           18-06-2019

De verblijfplaats van deze personen is onbekend.

Bezwaarschrift
Binnen zes weken na publicatie kunt u (belanghebbende) op grond van artikel 7.1 van de Algemene Wet bestuursrecht, een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank (sector bestuursrecht) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Dit verzoek kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Verkeersbesluit elektrische voertuigen

Reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Jacob van Heemskerkstraat nabij de Estrikweg

Wij maken overeenkomstig de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet bekend vanaf 25 juli het verkeersbesluit tot het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de gemeente Huizen ter inzage ligt voor een periode van 6 weken. Het besluit betreft het oplaadpunt aan de Jacob van Heemskerkstraat nabij de Estrikweg (tekeningnummer 1829C27).

B&W van de gemeente Huizen namen op 23 juli het verkeersbesluit om twee parkeerplaatsen bestemd voor elektrische voertuigen aan te wijzen aan de Jacob van Heemskerkstraat nabij de Estrikweg. U kunt het verkeersbesluit inclusief bijlagen inzien bij het Klantcontactpunt in het gemeentehuis. Heeft u vragen over het Verkeersbesluit? Neem dan contact op met de heer J. Luizink van de afdeling Openbare Werken, tel. (035) 528 15 30.

Bezwaar indienen? Lees dan meer onder het kopje 'bezwaar'.

Aanvragen evenementenvergunningen

De volgende aanvragen voor het houden van een evenement zijn ingediend:
- 7 september, Oldtimer Festival, Nautisch Kwartier/Havenstraat;
- 7 september, Brandweerdag, werkhaven Nautisch Kwartier;
- 11 t/m 14 september (opbouw 9/10 en afbouw 14/15 september), kermis Huizerdag, P-terrein Naarderstraat;
- 13 en 14 september, (voorproefje) Huizerdag, Oude Dorp;
- 14 september, Eethuys O'Donder, Voorbaan;
- 14 september, 't Wapen van Huizen, P-terrein Naarderstraat.

Inzage & reageren
De aanvragen liggen ter inzage bij de afdeling Omgeving, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 2 augustus, graag onder vermelding van 'zienswijze evenementen-aanvraag', ingediend worden bij de afdeling Omgeving, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen. Heeft u vragen? Bel naar (035) 528 14 34.

Verordeningen in Gemeenteblad Huizen bekendgemaakt

Alle verordeningen en regels worden bekendgemaakt via het Gemeenteblad Huizen. U vindt het Gemeenteblad via www.huizen.nl/bestuur/documenten_3295/.

Verkeersbesluit: kermis

In verband met de kermis van 9 september t/m 15 september in de gemeente maken wij overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer bekend, dat voor iedereen te bekijken is bij het Klantcontactpunt.

Afsluitingen rond dit evenement/festival
- Naarderstraat tussen de Trompstraat en het Prins Bernhardplein, inclusief het parkeergedeelte aan de Naarderstraat.

De afsluitingen worden gerealiseerd door het plaatsen van de borden C01 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (1990) en ook door afzettingen tijdens de kermis, gedurende de voorbereiding, het evenement en de afwikkeling.

Wilt u bezwaar maken? Onder het kopje 'bezwaar' vindt u meer informatie.
Is uw auto weggesleept en wilt u weten wat u kunt doen? Lees dan verder onder het kopje 'Uw auto weggesleept?'.

Verkeersbesluit: Oldtimer Festival

De volgende afsluitingen vinden plaats gedurende het evenement "Oldtimer Festival" op 7 september:
- Havenstraat: tussen de Bestevaer en de IJsselmeerstraat;
- Parkeerterrein: IJsselmeerstraat / Havenstraat.

In verband met dit evenement in de gemeente maken wij overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer bekend, dat het verkeersbesluit voor iedereen ter inzage ligt bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis.

De afsluitingen worden gerealiseerd door het plaatsen van de borden C01 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (1990) en ook door afzettingen, gedurende de voorbereiding, het "Oldtimer Haven Festival" en de afwikkeling ter plaatse.

Wilt u bezwaar maken? Onder het kopje 'bezwaar' vindt u meer informatie.
Is uw auto weggesleept en wilt u weten wat u kunt doen? Lees dan verder onder het kopje 'Uw auto weggesleept?'.

Verkeersbesluit: Lidl Wolfskamerloop

De volgende afsluitingen vinden plaats gedurende het evenement "Lidl Wolfskamerloop" op 27 oktober:
- Bestevaer: noord/westelijk fietspad tussen het parkeerterrein sv zuidvogels en de Driftweg;
- Driftweg: tussen de Bestevaer en de Oud Huizerweg;
- Parkeerterrein IJsselmeerstraat: tussen sv Huizen en de Silverdome.

In verband met dit evenement in de gemeente maken wij overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer bekend, dat het verkeersbesluit voor iedereen te bekijken is bij het Klantencontactpunt van het gemeentehuis.

De afsluitingen gelden van 's morgens 06.30 uur tot 's middags 16.30 uur en worden gerealiseerd door het plaatsen van de borden C1 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (1990) en ook door afzettingen gedurende de voorbereiding, de activiteiten en de afwikkeling.

Wilt u bezwaar maken? Onder het kopje 'bezwaar' vindt u meer informatie.

Het gebied waarvoor de wegsleepregeling zal gelden:
- De Bestevaer tussen de IJsselmeerstraat en de Driftweg;
- Driftweg tussen de Bestevaer en de Oud Huizerweg;
- Auto's die in de autovrije zone in het gebied van het recreatiepark "Wolfskamer" staan kunnen worden weggesleept op grond van de wegsleepverordening;
- Bezoekers worden verzocht hun auto te parkeren op de parkeerterreinen gelegen aan de IJsselmeerstraat.

Is uw auto weggesleept en wilt u weten wat u kunt doen? Lees dan verder onder het kopje 'Uw auto weggesleept?'.

Verkeersbesluit: Huizerdag

Wij maken bekend dat de volgende afsluitingen plaatsvinden gedurende het evenement "Huizerdag" op 14 september:
- Oranje Weeshuisstraat: tussen de Havenstraat en de Hulweg;
- Havenstraat: tussen het Prins Bernhardplein en de Achterbaan;
- Voorbaan: tussen het Oude Raadhuisplein en de Waterstraat;
- Achterbaan: tussen het Oude Raadhuisplein en de Havenstraat;
- Raadhuisstraat: tussen de Havenstraat en de Kerkstraat;
- Kerkstraat: tussen het Oude Raadhuisplein en de Havenstraat;
- Kerkstraat: tussen het Oude Raadhuisplein en de Meentweg;
- Middenweg: tussen de Meentweg en de Kerkstraat;
- Lindenlaan: tussen het Oude Raadhuisplein en de Nieuwe Kerklaan;
- Verbindingsweg: tussen de Kerkstraat en de Meentweg;
- Meentweg: tussen de Valkenaarstraat en de ventweg Gooilandweg;
- Gooilandweg (ventweg) tussen de Melkweg en de Meentweg;
- Gooilandweg (ventweg) tussen de Meentweg en de ingang parkeerterrein gemeentehuis;
- Oude Raadhuisplein;
- Plein 2000;
- P-terrein Naarderstraat: tussen het Prins Bernhardplein en de Trompstraat;
- Naarderstraat: tussen het Prins Bernhardplein en de Crailoseweg.

Er zal er op zaterdag 14 september een stopverbod gelden van 0.00 uur tot 24.00 uur op:
- Verbindingsweg: tussen de Kerkstraat en de Meentweg (oostzijde);
- E.Ludenstraat: tussen de ventweg Gooilandweg en Kronenburgerstraat (noordzijde);
- Melkweg: tussen de Gooilandweg en de Valkenaarstraat (zuidzijde).

In verband met dit evenement in de gemeente maken wij overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer bekend, dat het verkeersbesluit voor iedereen ter inzage ligt bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis.

De afsluitingen worden gerealiseerd door het plaatsen van de borden C01 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (1990) en ook door afzettingen, gedurende de voorbereiding, de "Huizerdag" en de afwikkeling ter plaatse. Het stopverbod wordt gerealiseerd door het plaatsen van de borden E2 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en Verkeerstekens (1990).

Wilt u bezwaar maken? Onder het kopje 'bezwaar' vindt u meer informatie.

Wegsleepregeling

Voor de volgende verkeersbesluiten geldt een wegsleepregeling: kermis, Oldtimer festival, Lidl Wolfskamerloop, Huizerdag.

Auto's die in het verkeersbesluit genoemde gebied staan kunnen worden weggesleept op grond van de wegsleepverordening. De wegsleepverordening wordt uitgevoerd als 'laatste redmiddel'. Als het vanuit veiligheidsaspecten of algemeen belang noodzakelijk is om wegen of weggedeelten vrij te houden, wordt tot wegslepen overgegaan.

Uw auto weggesleept?

De politie is op de hoogte van alle voertuigen die weggesleept zijn. Dus als u uw auto niet aantreft op de plaats waar u deze geparkeerd had, neem dan contact op met de politie. In het geval dat uw auto weggesleept is, kunt u deze weer ophalen bij Bergnet Autoberging BV, Stichtseweg 2 te Blaricum. U moet natuurlijk wel kunnen aantonen dat u eigenaar, houder of gemachtigde van het voertuig bent. U tekent daarvoor het 'Afhaalformulier voor weggesleepte Voertuigen' en ontvangt later thuis een besluit van het college. Hierin staan de wegsleepkosten vermeld en via de bijgevoegde acceptgiro kunt u de betaling voldoen. Is uw auto weggesleept neem dan contact op met de politie, tel. 0900 88 44.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- De Regentesse 34, plaatsen van een wegschuifbare transparante balkonbeglazing (ontvangen: 15-07-2019);
- Tuinstraat 24, bouwen van een woning (ontvangen: 15-07-2019);
- Locatie fietspad tussen Gooierserf en Landweg, kappen van een es en een esdoorn (ontvangen: 16-07-2019);
- Karel Doormanlaan 26, plaatsen van een nokverhoging op de woning (ontvangen: 16-07-2019);
- Troelstralaan 3, intern verbouwen van de woning, verwijderen van een draagmuur (ontvangen: 19-07-2019);
- Marconistraat 15, plaatsen van een dakhuisje op het achterdakvlak van de woning (ontvangen: 17-07-2019);
- Lindenlaan 86a en 86b, wijzigen van een reeds verleende vergunning (ontvangen: 19-07-2019);
- Achterbaan 4, plaatsen van reclame-uitingen aan de gevel van het pand (ontvangen: 19-07-2019);
- Zusterlaantje 6, uitbreiden van de woning aan de zijgevel (ontvangen: 19-07-2019).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Westkade 113, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 17-07-2019);
- Westkade 127, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 17-07-2019);
- Amersfoortsestraatweg 192, slopen van een gastenverblijf (ontvangen: 12-07-2019);
- Klaver 37, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 17-07-2019).

Meldingen (kleine) evenement(en) (art. 2:25 Apv)
- Locatie Surfstrand aan de Zomerkade, het organiseren van een strandsportmiddag op 28 augustus (ontvangen: 24-06-2019).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Wagenweg 10, wijzigen van de gevel, vervangen van een raam voor openslaande deuren (verzonden: 16-07-2019);
- Havenstraat 32, afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. ondergeschikte daghoreca (geen alcohol) (verzonden: 16-07-2019);
- Oostermeent-Noord 11, vervangen van handelsreclame en plaatsen van twee muurplaten (verzonden: 17-07-2019).

Collecten

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op www.huizen.nl.

Meer berichten