Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als dit niet gebeurt, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan het besluit volgen om iemand uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot 'ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)' te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen. Het betreft de volgende personen:

Naam                  Geboortedatum                Adres
B.M. Banning        05-01-1992                   Akkerweg 34
T.P.C. van Erp        14-04-1995                 Lindenlaan 36

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14 035 of mail gemeente@huizen.nl. Als wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit.

Ingekomen aanvragen om vergunning/ meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Havenstraat 71, wijzigen van een reeds verleende vergunning (Atrium) (ontvangen: 26-07-2019);
- Platohof (grasveld), permanent plaatsen van tuinmeubilair (picknicktafel) op een openbaar grasveld (ontvangen: 30-07-2019);
- Onderwei 48, kappen van twee berkenbomen op het achtererf (ontvangen: 05-08-2019);
- Mark 34, wijzigen van een raamkozijn op de begane grond in de voorgevel van de woning (ontvangen: 29-07-2019);
- Dr. Kuyperlaan 56, kappen van 17 bomen (ontvangen: 29-07-2019);
- Dr. Lelylaan 61, bouwen van een overkapping (legalisatie) aan de zijgevel van de woning (ontvangen: 31-07-2019);
- Naarderstraat 174, kappen van drie bomen (ontvangen: 02-08-2019).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Dr. Kuyperlaan 56, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 30-07-2019);
- De Ruyterstraat 31, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 12-07-2019);
- Ceintuurbaan 48, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 17-07-2019);
- Blaricummerstraat 119, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 26-07-2019);
- Look 12, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 31-07-2019);
- Oostermeent Noord 90, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 01-08-2019).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvraag onvolledig/buiten behandeling gesteld
- Gaast 19, plaatsen van een schuur op het voorerf (ontvangen: 27-05-2019);
- Amersfoortsestraatweg 180, doorbreken van een brandwerende scheidingswand (ontvangen: 29-05-2019).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Graaf Wichman 175, bouwen van middelbare school (Erfgooierscollege) (ontvangen: 28-06-2019).

Verleende vergunningen/ genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Ambachtsweg 13, bouwen van een definitieve beheerdersaccommodatie, plaatsen van zonnepanelen en het plaatsen van een tijdelijke unit tijdens de bouw (verzonden: 30-07-2019);
- Van Houtenlaan 2, kappen van bomen (verzonden: 30-07-2019);
- Friesewal 11, aanpassen van het raamkozijn in de voorgevel (verzonden: 31-07-2019);
- Achterbaan 4, plaatsen van reclameuitingen aan de gevel van het pand (verzonden: 31-07-2019).

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzien-ingenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt in het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op www.huizen.nl.

Meer berichten