Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Ingekomen aanvragen om vergunning/ meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Alaskastroom 29, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en vernieuwen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning (ontvangen: 04-08-2019);
- Rendier t.h.v. nrs. 35 en 39, kappen van twee elzen (ontvangen: 31-07-2019);
- Wijgert Kooijlaan 10, kappen van een boom op het voorerf (ontvangen: 06-08-2019);
- Driftweg 231, plaatsen van een toegangspoort (ontvangen: 06-08-2019);
- Flevolaan 14, bouwen van een overkapping (ontvangen: 03-08-2019);
- Van Hogendorplaan 18, kappen van een taxus in de achtertuin (ontvangen: 03-08-2019);
- Karel Doormanlaan 11, realiseren van een dakkapel (ontvangen: 08-08-2019);
- Ceintuurbaan 4, kappen van een berk (ontvangen: 08-08-2019);
- Sterreboslaan 10, bouwen van een villa (ontvangen: 09-08-2019);

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Dr Kuyperlaan 56, slopen van een vrijstaande woning (ontvangen: 29-07-2019);

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'Afwijkingen van bestemmingsplan', 'Ontwerpbesluiten' of 'Verleende vergunningen'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Activiteit vergunningvrij
- Platohof, permanent plaatsen van tuinmeubilair (picknicktafel) op een openbaar grasveld (ontvangen: 30-07-2019);

Aanvraag onvolledig/buiten-behandeling-gesteld
- Havenstraat 18, verhogen en verlengen van bestaande garage (ontvangen: 21-05-2019);
- Windvang 21, bouwen van een schutting en schuur (ontvangen: 23-06-2019);

Verlenging van de beslistermijn
In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Voorbaan 36, verbouwen van pand naar winkel en appartementen (ontvangen: 19-06-2019);

Verleende vergunningen/ genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- De Regentesse 15, plaatsen van transparante wegschuifbare balkonbeglazing (verzonden: 06-08-2019);
- Omroeplaan 25, plaatsen van een uitbouw (verzonden: 06-08-2019);
- Nijenrode 36, vervangen van houten kozijnen door kunststof kozijnen in de voorgevel (verzonden: 07-08-2019);
- Haardstedelaan 21, kappen van twee bomen (verzonden: 07-08-2019);
- Nieuwe Bussummerweg 135, kappen van een conifeer (verzonden: 07-08-2019);
- Nieuwe Bussummerweg 62, plaatsen van een dakkapel op zijdakvlak van de woning (verzonden: 08-08-2019);
- Troelstralaan 6, plaatsen van een tijdelijke woonunit (verzonden: 09-08-2019);
- Naarderstraat, landgoed De Limieten, uitvoeren van diverse aanlegwerkzaamheden (verzonden: 09-08-2019);
- Dr Lelylaan 61, bouwen van een overkapping (legalisatie) aan de zijgevel van de woning (verzonden: 09-08-2019);
- Martin Luther Kingpark 18, wijzigen van de voorgevel (verzonden: 09-08-2019);
- Jacob van Heemskerkstraat 60, kappen van een spar (verzonden: 09-08-2019);
- Crailoseweg 46, kappen van een dennenboom (verzonden: 09-08-2019);
- Marconistraat 15, plaatsen van dakhuisje op het achterdakvlak (verzonden: 12-08-2019);
- Sparrenlaan 4, realiseren van erfafscheiding met poort (verzonden: 12-08-2019);

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit rooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken zijn vanaf de dag na deze publicatie in te zien. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van indiener, dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op www.huizen.nl.

Meer berichten