Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Verkeersbesluiten

Wij maken overeenkomstig de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet bekend dat de volgende besluiten vanaf 22 augustus ter inzage liggen voor een periode van zes weken.

 • Reserveren van twee parkeerplaatsen elektrische voertuigen Middelgronden nabij de Kooizand
 • Reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Lindenlaan ter hoogte van huisnummer 52 nabij de Plaveenseweg.
 • Aanleg van een fietspad tussen de Rijsbergenweg en de Randweg.

Intrekking verkeersbesluiten

 • Oplaadpunt elektrische auto's Lindenlaan ter hoogte van huisnummer 46, nabij de Plaveenseweg. Het besluit wordt ingetrokken, omdat de locatie van het oplaadpunt tot parkeerproblemen voor patiënten zal leiden, in verband met artsbezoek.
 • Oplaadpunt elektrische auto's Kooizand nabij de Noordwal. Het besluit wordt ingetrokken, omdat de locatie van het oplaadpunt tot parkeerproblemen zal leiden.


Inzage en vragen

U kunt de besluiten met bijlagen inzien bij het klantcontactpunt van het gemeentehuis. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op www.huizen.nl.

Heeft u vragen over de verkeersbesluiten of de intrekkingsbesluiten? Neemt u dan contact op met de heer J. Luizink van de afdeling Openbare Werken, telefoon (035) 52 81 530. Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje 'bezwaar' op deze pagina.

Ingekomen aanvragen om vergunningen/ meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Bovenweg 42, realiseren van een dakkapel in het voordakvlak van de woning (ontvangen: 09-08-2019);
 • Lindenlaan 86, wijzigen van de gevel van de woning (ontvangen: 12-08-2019)
 • Van Limburg Stirumstraat 15, vergroten van het bestaande bijgebouw en realiseren van beroep aan huis (ontvangen: 12-08-2019);
 • Kronenburgerstraat 20, aanpassen van een gemeentelijk monument (ontvangen: 14-08-2019);
 • Fietspad tussen het Gooierserf en de Landweg, kappen van een es en een esdoorn (ontvangen: 16-07-2019);


Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

 • Sterreboslaan 10, slopen van de bestaande woning (ontvangen: 09-08-2019);
 • Havenstraat 71, gewijzigde sloopmelding voor het gedeeltelijk slopen ten behoeve van de uitbreiding van LIDL Hoofdkantoor (ontvangen: 26-07-2019);
 • Zeelt 29, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 13-08-2019);

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'Afwijkingen van bestemmingsplan', 'Ontwerpbesluiten', of 'Verleende vergunningen'.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, uitgebreide procedure

Wij maken bekend dat we in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn te beslissen op de volgende aanvraag:

 • Crailoseweg 116 a, brandveilig gebruiken van het pand


Het ontwerpbesluit met de aanvraag en de bijbehorende stukken ligt vanaf 22 augustus zes weken ter inzage. In deze periode kan iedereen schriftelijk of mondeling reageren. U kunt een reactie indienen bij het College van B&W, postbus 5, 1270 AA, Huizen. Als u mondeling wilt reageren, dan kunt u contact opnemen met het team Beleid van de afdeling Omgeving via tel. (035) 528 12 76.

Wij wijzen erop dat alleen beroep tegen de uiteindelijke vergunning kan worden ingediend als de indiener belanghebbende is en ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Activiteit vergunningvrij

 • Van Hogendorplaan 6, snoeien van een iep op het voorerf (ontvangen: 24-07-2019);


Aanvraag onvolledig/buiten-behandeling-gesteld

 • Eierlanden 45, bouwen van een kapschuur en plaatsen van een overkapping (ontvangen: 15-06-2019);
 • De Ruyterstraat 84, plaatsen van een tuinoverkapping in de voortuin (ontvangen: 27-06-2019);

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

 • Oud Bussummerweg 13, herbouwen van de bestaande aanbouw (ontvangen: 04-06-2019);

Verleende vergunningen/ genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • Nieuwe Bussummerweg 71, kappen van twee bomen (verzonden: 14-08-2019);
 • De Regentesse 34, plaatsen van een wegschuifbare transparante balkonbeglazing (verzonden: 15-08-2019)
 • Blaricummerstraat 23, kappen van twee laurieren en een spar (verzonden: 16-08-2019);
 • Graaf Wichman 175, kappen van een plataan, een es en vier eikenbomen (verzonden: 16-08-2019);
 • Hulweg 12, plaatsen van dakkapel op het voordakvlak van de woning (verzonden: 16-08-2019);
 • Lindenlaan 86a en 86b, wijzigen van een reeds verleende vergunning (verzonden: 20-08-2019);
 • Van Houtenlaan 2, realiseren van berging aan de zijkant van de woning (verzonden: 20-08-2019);
 • Eland 9, realiseren van dakopbouw op de woning (verzonden: 16-08-2019);

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Deze vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken zijn vanaf 23 augustus in te zien. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op www.huizen.nl.

Meer berichten