Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend:

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als dit niet gebeurt, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan het besluit volgen om iemand uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot 'ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)' te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen.

Het betreft de volgende personen:

Naam

        Geboren

        Adres

J.B.C. Gort

        05-07-1999

        Hulweg 7

H. Kloosterman

        26-09-1970

        Stukkenlaan 2

R.A. Toma

        09-03-1986

        Gooilandweg 176

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14035 of mail gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit.

Ingekomen aanvragen om vergunning/ meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

  • Lis 7, wijzigen van de voorgevel (ontvangen: 01-09-2019);
  • Driftweg 231, plaatsen van een toegangspoort (ontvangen: 02-09-2019);
  • Talmastraat 18, kappen van twee coniferen (ontvangen: 31-08-2019);
  • Eierlanden 75, wijzigen van de voorgevel (ontvangen: 03-09-2019);
  • Kerkstraat 64, verbouwen van pand naar winkelruimte met 4 appartementen (ontvangen: 30-08-2019);

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'Afwijkingen van bestemmingsplan', 'Ontwerpbesluiten' of 'Verleende vergunning'.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

  • Troelstralaan 3, intern verbouwen van woning, verwijderen van draagmuur (ontvangen: 19-07-2019);

Verleende vergunningen/ genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

  • Ericaweg 16, bouwen van 2 onder 1 kap woning en kappen van 11 bomen (verzonden: 06-09-2019);
  • Graaf Wichman 175, bouwen van een middelbare school (Erfgooierscollege) (verzonden: 06-09-2019);
  • Oud Bussummerweg 13, herbouwen van de bestaande aanbouw (verzonden: 09-09-2019);

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in volgens een vast rooster. Dit rooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar en inzage stukken

De besluiten met bijbehorende stukken zijn vanaf de dag na deze publicatie in te zien. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, kunt u binnen zes weken na verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. Bij spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005 3500 DA Utrecht.

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op www.huizen.nl.

Meer berichten