Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Burgemeester en wethouders maken het onderstaande bekend.

Gemeentebegroting 2020- 2023

(Ingevolge artikel 190 gemeentewet)

De begrotingsstukken, de programmabegroting (incl. belastingnota) en de uitvoeringsinformatie 2020, liggen van 3 t/m 31 oktober 2019 ter inzage in het gemeentehuis. De stukken zijn tegen betaling verkrijgbaar. Ook vindt u de begrotingsstukken op www.huizen.nl/begroting.

Het ruimen van graven

Vanaf 14 oktober zijn er ruimwerkzaamheden op de Nieuwe Begraafplaats aan de Naarderstraat. Het gaat om graven waarvan de rechten zijn vervallen aan de gemeente Huizen. Vanwege de aard van deze werkzaamheden worden de werkzaamheden volledig afgeschermd. Hierdoor zijn delen van de begraafplaats tijdelijk niet toegankelijk. Dit is ter plaatste duidelijk aangegeven. Uiteraard wordt er wel rekening gehouden met uitvaarten. De totale werkzaamheden duren ongeveer 3 weken.

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).

Ingekomen aanvragen om vergunningen/ meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Sectie C, nummer 12133 (Bouwnummer 1835), Nieuwbouw van 18 woningen in de Oude Haven (ontvangen: 11-09-2019);
- Havenstraat 15, intern verbouwen van woning, plaatsen van dakkapel op voor- en achterdakvlak van woning (ontvangen: 25-09-2019);
- Eierlanden 47, vervangen bestaand raamkozijn voor kunststof raamkozijn (ontvangen: 25-09-2019);
- Naarderstraat 53, kappen van een boom (ontvangen: 20-09-2019);
- Martin Luther Kingpark 10, vervangen van garagedeur voor raamkozijn (ontvangen: 26-09-2019);
- Sterreboslaan 10, kappen van 7 bomen (ontvangen: 27-09-2019);
- Stukkenlaan 5, bouwen woning, plaatsen erfafscheidingen en kappen 8 bomen (ontvangen: 29-09-2019).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Bakboord 69, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 26-09-2019).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'Afwijkingen van bestemmingsplan', 'Ontwerpbesluiten' of 'Verleende vergunningen'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Activiteit vergunningvrij

- Muiderzand 52, vervangen van garagedeur door deur met raamkozijn (ontvangen: 09-09-2019).

Aanvraag onvolledig/buiten-behandeling-gesteld

- Alaskastroom 29, plaatsen van dakkapel op voordakvlak en vernieuwen van dakkapel op achterdakvlak van woning (ontvangen: 04-08-2019).

Aanvragen ingetrokken

- Wijgert Kooijlaan 10, kappen van boom op voorerf (ontvangen: 06-08-2019);
- Giek 1, plaatsen van erfafscheiding op zijerf (ontvangen: 18-09-2019);
- Van der Duyn van Maasdamlaan 19, plaatsen van dakkapel op voordakvlak van woning (ontvangen: 10-09-2019);
- Mark 34, wijzigen van raamkozijn op begane grond in voorgevel van woning (ontvangen: 29-07-2019);
- Lis 7, wijzigen van voorgevel (ontvangen: 01-09-2019);
- Wijgert Kooijlaan 10, kappen van boom op voorerf (ontvangen: 06-08-2019).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Dukdalf 6, vervangen van houten garage voor nieuwe gemetselde garage (ontvangen: 17-06-2019);
- Fauna 1, plaatsen van een dakhuisje (ontvangen: 28-06-2019).

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Van Hogendorplaan 18, kappen van taxus in achtertuin (verzonden: 25-09-2019);
- Kronenburgerstraat 20, aanpassen van gemeentelijk monument (verzonden: 25-09-2019);
- Witte de Withstraat 63, vervangen van bestaande kozijnen van 61 woningen (verzonden: 25-09-2019);
- Lis 7, wijzigen van voorgevel (verzonden: 27-09-2019);
- Valkenaarstraat 107, vervangen van huidige erfafscheiding (verzonden: 27-09-2019);
- Troelstralaan 3, intern verbouwen van woning, verwijderen van draagmuur (verzonden: 27-09-2019);
- Ceintuurbaan 4, kappen van berk (verzonden: 27-09-2019).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van onverwijlde spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. 

Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt in de hal van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket van 8.30 tot 12.30 uur. U vindt alle contactgegevens in het colofon en op www.huizen.nl.

Meer berichten