Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen van 10 oktober

Burgemeester en wethouders maken het onderstaande bekend.


Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als dit niet gebeurt, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan het besluit volgen om iemand uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot 'ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)' te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen.

Naam

   Geboortedatum

   Adres

I. Saudi

   18-05-1997

   K.P.C. de Bazelstraat 14

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14035 of mail gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande persoon uit.

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

De onderstaande personen blijken niet meer te wonen op het adres waar zij volgens de Wet BRP staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen maakt bekend dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP besloten is tot uitschrijving met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land. Het betreft de volgende persoon:

Naam

   Geboren

   Uitgeschreven

  Verblijfplaats

H. Kloosterman

   26-09-1970

   09-09-2019

  onbekend

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na publicatie kunt u (belanghebbende) op grond van artikel 7.1 van de Algemene Wet bestuursrecht, een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Huizen, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank (sector bestuursrecht) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen in geval van spoed. Voorwaarde is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Dit verzoek kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (o.v.v. bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Beleidsregels

Wij maken conform art. 3:42, tweede en derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4:83 Algemene wet bestuursrecht, bekend:

 • Sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen: voor de bevoegdheid om een voor het publiek openstaand gebouw te sluiten die voortvloeit uit artikel 2:35 van de Algemene Plaatselijke Verordening Huizen, is beleid vastgesteld op 12 september 2019.
 • Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en overlast: voor de bevoegdheid om handhavend op te treden die voortvloeit uit de artikelen 172a en 172b Gemeentewet, is beleid vastgesteld op 23 september 2019.
 • Handhaving op grond van artikel 13b, eerste lid, Opiumwet: voor de bevoegdheid om handhavend op te treden die voortvloeit uit artikel 13b, eerste lid, Opiumwet, ook wel bekend als de Wet Damocles, is beleid vastgesteld op 5 september 2019.


Bovenstaande besluiten, inclusief de volledige tekst van de beleidsregels, liggen vanaf nu ter inzage op het gemeentehuis. U kunt de tekst van de beleidsregels en een korte toelichting bij deze beleidsregels vinden op www.huizen.nl/veiligheid (bij speciale bevoegdheden burgemeester).

Verkeersbesluiten

Wij maken overeenkomstig de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet bekend dat de volgende besluiten vanaf 3 oktober ter inzage liggen voor een periode van zes weken. Het plaatsen van:

 • Elektrisch oplaadpunt aan de Zomerkade t.h.v. Zomerkade 2;
 • Elektrisch oplaadpunt aan de parallelweg Huizermaatweg t.h.v.
 • Huizermaatweg 42;
 • Elektrisch oplaadpunt aan de Delta t.h.v. Amer 2;
 • Elektrisch oplaadpunt aan de Fauna t.h.v. Hinde 1;
 • Elektrisch oplaadpunt aan de Westkade t.h.v. Westkade 39.
   

Inzage en vragen

U kunt de besluiten met bijlagen inzien bij het klantcontactpunt van het gemeentehuis. Heeft u vragen over de verkeersbesluiten of de intrekkingsbesluiten? Neemt u dan contact op met de heer. J. Luizink van de afdeling Openbare Werken, telefoon (0325) 52 81 532. Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje 'bezwaar' op deze pagina.

Ontwerp omgevingsvergunning 

De Ruyterstraat 18

Conform artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is dit ontwerp vanaf 11 oktober gedurende zes weken voor iedereen in te zien.

De ontwerp omgevingsvergunning voorziet in de bouw van twee woningen in de vorm van een twee onder één kapper op het perceel de Ruyterstraat 18. De ontwerp omgevingsvergunning de Ruyterstraat voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij het Klantcontactpunt (centrale receptie). De stukken die horen bij het project zijn in elektronische vorm te raadplegen via onze website. De omgevingsvergunning is tevens in elektronische vorm te raadplegen op de landelijke website.

Reageren

In de periode van 11 oktober tot en met 21 november 2019 kan iedereen schriftelijk of mondeling reageren. U kunt een reactie indienen bij het College van B&W, postbus 5, 1270 AA, Huizen. Als u mondeling wilt reageren kunt u contact opnemen met het team Beleid van de afdeling Omgeving via tel. (035) 528 15 21.

Ingekomen aanvragen om vergunningen/ meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Want 30, verhogen van dakopbouw aan achterzijde en wijzigen van voor- en zijgevel (ontvangen: 01-10-2019);
 • Nieuwe Bussummerweg 244, kappen van 2 bomen (ontvangen: 01-10-2019);
 • Van Hoorns Houtweg 2, wijzigen van reeds verleende vergunning (ontvangen: 02-10-2019);
 • Bereklauw 34, kappen van boom op achtererf (ontvangen: 04-10-2019);
 • Erasmushof 13, plaatsen van dakkapel op voordakvlak van woning (ontvangen: 07-10-2019)


Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

 • Ambachtsweg 48, slopen van gedeelte van hal (ontvangen: 23-09-2019);
 • Rijsenbergenweg 48 t/m 54 en Edisonstraat 44, intern slopen van scheidingswanden van 5 woningen (ontvangen: 02-10-2019);
 • Oostermeent-Noord 162, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 02-10-2019)


Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'Afwijkingen van bestemmingsplan', 'ontwerpbesluiten' of 'verleende vergunningen'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvragen ingetrokken

 • Lage Laarderweg 108, uitbreiden van de bestaande woning (ontvangen: 09-09-2019)


Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

 • Lindenlaan 86, wijzigen van de gevel van de woning (ontvangen: 12-08-2019)


De aanvraag ligt vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken ter inzage. Voordat op de aanvraag wordt beslist, kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een reactie geven bij burgemeester en wethouders. Als u mondeling wilt reageren kunt u tijdens openingstijden van het Omgevingloket contact opnemen voor het maken van een afspraak met de behandelend medewerker, tel. (035) - 528 15 03.

Verleende vergunningen/ genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • Fauna 1, plaatsen van een dakhuisje (verzonden: 02-10-2019);
 • Thorbeckestraat 3, plaatsen van een dakhuisje aan de achterzijde van de woning (verzonden: 07-10-2019)


Collecte

Landelijke organisaties collecteren volgens een vast rooster. Dit rooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Bezwaar en inzage stukken

De besluiten met bijbehorende stukken zijn vanaf 11 oktober in te zien. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift richt u aan aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005 3500 DA Utrecht. De ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens op www.huizen.nl.

Meer berichten