Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen van 17 oktober

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend:

Verkeersbesluiten

Wij maken volgens de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet bekend dat de volgende besluiten vanaf 17 oktober ter inzage liggen voor zes weken.
Het plaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats op de volgende locaties:

 • Groeneveld 2;
 • Godelinde 11;
 • Gaast 9;
 • Pythagoraspark 8;
 • Oostermeent-Oost 71;
 • Rijnland 34;
 • Gooilandweg 66.

Inzage en vragen
U kunt de besluiten met bijlagen inzien bij het klantcontactpunt van het gemeentehuis. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op www.huizen.nl. Heeft u vragen over de verkeersbesluiten of de intrekkingsbesluiten? Neemt u dan contact op met de heer. J. Luizink van de afdeling Openbare Werken, telefoon (0325) 52 81 532. Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje 'bezwaar' op deze pagina.

Ingekomen aanvragen om vergunning/ meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Botterstraat 64, put en riool bemaling (ontvangen: 26-04-2018);
 • Schokkinglaan 4, plaatsen van trap met leuning en balustrade aan zijgevel van de woning (ontvangen: 09-10-2019);
 • Rembrandtlaan 37, kappen van een berk op het achtererf (ontvangen: 09-10-2019);
 • Koedijk 12, wijzigen van voorgevel, garagedeur vervangen door raamkozijn met deur (ontvangen: 08-10-2019);
 • Ambachtsweg 48, verbouwen van bestaand bedrijfspand tot winkel met showroom (ontvangen: 07-10-2019);
 • Huizermaatweg 516, plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing (ontvangen: 08-10-2019);
 • Arie de Waalstraat 37, kappen van een berkenboom op het achtererf (ontvangen: 10-10-2019);
 • Jan Steenlaan 21, kappen van een berk op het voorerf (ontvangen: 13-10-2019);

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

 • Tjalk 9, verwijderen van asbesthoudende materialen uit cv ruimte in de woning (ontvangen: 05-10-2019);
 • Botterstraat 62, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 08-10-2019);

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'Afwijkingen van bestemmingsplan', 'ontwerpbesluiten' of 'verleende vergunningen'.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten om de volgende aanvraag de beslistermijn met zes weken te verlengen:

 • Gouwe 40, plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak en het achterdakvlak van de woning (ontvangen: 22-08-2019);

Verleende vergunningen/ genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • Jan Van Galenstraat 41 t/m 53 (oneven), 55 t/m 80 en 82 t/m 94 (even), Johan Evertsenstraat 4 t/m 36 (even), Joost Banckertstraat 39 t/m 81 en Driftweg 83 t/m 95 (oneven), vervangen  van de dakpannen, het aanbrengen van een isolatiepakket en het vervangen van de bestaande kozijnen van 99 woningen (verzonden: 08-10-2019);
 • Albardastraat 7, uitbreiden van de woning aan de zij- en achtergevel (verzonden: 09-10-2019);
 • Antilope 55, kappen van twee beuken (verzonden: 09-10-2019);
 • Talmastraat 18, kappen van twee coniferen (verzonden: 10-10-2019);
 • Driftweg 231, plaatsen van een toegangspoort (verzonden: 14-10-2019);

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Bezwaar en Inzage stukken

De besluiten met bijbehorende stukken zijn vanaf de dag na deze publicatie in te zien. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift richt u aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op huizen.nl.

Meer berichten