Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Wijziging mandatering in verband met actualisering

Het college van burgemeester en wethouders van Huizen maakt bekend, dat bij besluit van 6 september de uitvoering van de bevoegdheden van het college voor de afdelingen Maatschappelijk Beleid en Maatschappelijke Ondersteuning is gewijzigd. Dit is conform de ter inzage gelegde mandaatoverzichten (inclusief machtigingen en volmachten).

In relatie hiermee is bij besluit van 22 oktober aan medewerkers van deze afdelingen ondermandaat verleend voor aan de directie gemandateerde bevoegdheden voor de uitvoering van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke bevoegdheden op het werkterrein van deze afdelingen.

Deze besluiten liggen ter inzage bij het klantcontactpunt in het gemeentehuis en treden in werking op de dag na publicatie.

Ingekomen aanvragen om vergunning/ meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Meerpaal 18, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning(ontvangen: 08-10-2019);
- De Ruyterstraat 73, plaatsen van dakkapel op achterdakvlak van de woning (ontvangen: 15-10-2019);
- Stam 97, plaatsen van dakkapel op voordakvlak van de woning (ontvangen: 15-10-2019);
- Noorderweg 57, kappen van een boom op achtererf (ontvangen: 04-10-2019);
- Crailoseweg 132, kappen van een boom (ontvangen: 18-10-2019);
- Huizermaatweg 514, plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing (ontvangen: 23-10-2019);
- Boslaan 2, plaatsen van dakkapel op voordakvlak van de woning (ontvangen: 20-10-2019);
- Messchaertlaan 8, kappen van 3 douglassen en 5 eiken (ontvangen: 20-10-2019);
- Bachlaan 1, kappen van een spar (ontvangen: 24-10-2019);
- Noorderbuurt 24, plaatsen van dakkapel op voor- en achterdakvlak van de woning, verplaatsen van de voordeur, en het realiseren van 2 raamkozijnen en een achterdeur (ontvangen: 28-10-2019);
- Voorbaan 70, realiseren van dakhuisje op achterdakvlak van de woning (ontvangen: 28-10-2019);
- Dr. Kuyperlaan 4, wijzigen van 2 raamkozijnen, vervangen van de gevelbekleding, vervangen van de dakbedekking en het intern verbouwen van de woning (ontvangen: 26-10-2019)

Meldingen brandveiligheid gebruik (par. 1.5 Bouwbesluit 2012)
- Achterbaan 4, brandveilig gebruiken van het pand (ontvangen: 22-08-2019)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Schaarweg 6, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 14-10-2019);
- Wikke 6, verwijderen van asbesthoudende kit en materialen uit de woning (ontvangen: 14-10-2019);
- Gooilandweg 136, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 18-10-2019);
- Talmastraat 7, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 18-10-2019);
- Nijenrode 48, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 22-10-2019);
- Narcisstraat 53a, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 22-10-2019);
- Oostermeent-Noord 156, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 23-10-2019);

Meldingen (kleine) evenement(en) (art. 2:25 Apv)
- Locatie grasveld Omroeplaan t.h.v. nr. 2, het houden van een feest (ontvangen 17-10-2019)

Op basis van bovenstaande kennisgevingen kunnen geen zienswijzen, bezwaar- of beroepschriften worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'Afwijkingen van bestemmingsplan', 'Ontwerpbesluiten' of 'Verleende vergunningen'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Activiteit vergunningvrij
- Bereklauw 34, kappen van een boom op het achtererf (ontvangen: 04-10-2019);
- Jan Steenlaan 21, kappen van een berk op het voorerf (ontvangen: 13-10-2019)

Aanvraag onvolledig/buiten-behandeling-gesteld
- Alidalaan 24, isoleren van de gevel aan de buitenzijde (ontvangen: 30-08-2019);
- Tuinstraat 24, bouwen van een woning (ontvangen: 15-07-2019)

Aanvragen ingetrokken
- Driftweg 231, plaatsen van een toegangspoort (ontvangen: 02-09-2019);
- Gouwe 40, plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak van de woning (ontvangen: 22-08-2019)

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Graaf Wichman 5, het wijzigen van de brandcompartimentering (ontvangen: 27-08-2019);
- Kerkstraat 64, verbouwen van het pand naar een winkelruimte met 4 appartementen (ontvangen: 30-08-2019);
- Koningin Julianastraat 13, plaatsen van een hek (ontvangen: 09-07-2019)

De aanvragen liggen vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken ter inzage. Voordat op de aanvraag wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van inzage schriftelijk een zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Degene die een mondelinge zienswijze naar voren wil brengen kan tijdens openingstijden van het Omgevingsloket contact opnemen voor het maken van een afspraak met de behandelend medewerker, tel. (035) 528 15 03.

Verleende vergunningen/ genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Zusterlaantje 6, uitbreiden van de woning aan de zijgevel (verzonden: 23-10-2019);
- Dukdalf 6, vervangen van de houten garage voor nieuwe gemetselde garage (verzonden: 24-10-2019);
- Martin Luther Kingpark 10, vervangen van de garagedeur voor een raamkozijn (verzonden: 25-10-2019);

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer

Besluit maatwerkvoorschriften Vuurwerkbesluit
Burgemeester en wethouders van Huizen maken bekend dat zij op verzoek maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer/Vuurwerkbesluit hebben opgelegd voor:

Omschrijving:         Toepassen van kleefmagneten op de bewaarplaats en bufferbewaarplaats
Aanvrager:              Enorm van Driel
Locatie:                   Middenweg 21 in Huizen
Verzenddatum:        11 oktober 2019

Vragen
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) via telefoonnummer (088) 633 30 00 of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2019-007197.

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar en inzage stukken

De besluiten met bijbehorende stukken zijn vanaf de dag na deze publicatie in te zien. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift richt u aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening richt u aan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005 3500 DA Utrecht.

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op www.huizen.nl.

Meer berichten