Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen 14 november

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend:

Ingekomen aanvragen om vergunning / meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Vletstraat 20, uitbouwen aan achterzijde van woning (ontvangen: 05-11-2019);
- Fietspad tussen Gooierserf en Landweg, kappen van een haagbeuk en een berk (ontvangen: 06-11-2019);
- Jacob van Heemskerkstraat 80, plaatsen van dakkapel op achterdakvlak van woning (ontvangen: 08-11-2019);
- Noord Crailoseweg 23, kappen van een beuk (ontvangen: 08-11-2019).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Ereprijs 1, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 05-11-2019);
- De Ruyterstraat 18, slopen van schuur (ontvangen: 04-11-2019).

Meldingen spandoeken (art. 2:10 APV)
- 18 november t/m 27 november 2019 - t.b.v. Tentoonstelling Stichting Leven XL (ontvangen: 05-11-2019);
- 23 december t/m 1 januari 2020 - t.b.v. Winterboulevard/ Nieuwjaarsduik 2020 Huizen (ontvangen: 07-11-2019)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'afwijkingen van bestemmingsplan,' 'ontwerpbesluiten' of 'verleende vergunningen.'

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Dr. Kuyperlaan 56, bouwen van woning (verzonden: 07-11-2019);
- Huizermaatweg 516, plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing (verzonden: 08-11-2019);
- Koedijk 12, wijzigen van voorgevel, garagedeur vervangen door raamkozijn met deur (verzonden: 11-11-2019);
- De Ruyterstraat 73, plaatsen van dakkapel op achterdakvlak van woning (verzonden: 11-11-2019);
- Naarderstraat 53, kappen van een boom (verzonden: 08-11-2019);
- Fietspad tussen Gooierserf en Landweg, kappen van een haagbeuk en een berk (verzonden: 11-11-2019)
 

Omgevingsvergunningen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
- Crailoseweg 116a, brandveilig gebruiken van het pand

De omgevingsvergunning ligt vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. De beroepstermijn start op de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd en duurt zes weken. Binnen deze termijn kan beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
- adviseurs die gebruik maakten van de optie advies uit te brengen over het ontwerpbesluit;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit en;
- belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht.

De omgevingsvergunning treedt in werking na de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van de vergunning. In geval van spoed kan, naast het indienen van een beroepschrift, een verzoek tot een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Zowel het beroepschrift als het verzoek om voorlopige voorziening moeten binnen de beroepstermijn worden ingediend bij de rechtbank. Adres: Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005 3500 DA Utrecht.

Collecte

Landelijke organisaties collecteren volgens een vast rooster. Dit vindt u op www.cbf.nl.

Bezwaar en inzage stukken

De besluiten met bijbehorende stukken zijn vanaf de dag na deze publicatie in te zien. Als u door een of meerdere van deze besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift conform de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift richt u aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan, naast het indienen van een bezwaarschrift, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005 3500 DA Utrecht.

De ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen en dergelijke kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen kunt u inzien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon en op www.huizen.nl.

Meer berichten