Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen 21 november

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend:

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Beemsterboerstraat 11a, wijzigen van een reeds verleende vergunning (wijzigen bestemming kantoor naar wonen) (ontvangen: 11-11-2019);
 • Naarderstraat 174, uitbreiden van woning aan zij- en achtergevel (ontvangen: 06-11-2019);
 • Middelgronden 60, veranderen van de voor- en achtergevel en het verwijderen van een muur tussen de woonkamer en de garage (ontvangen: 15-11-2019);
 • Noorderweg 64, verbouwen van bedrijfsruimte naar woning (ontvangen: 15-11-2019);
 • Energieweg 6, plaatsen lichtreclame (ontvangen: 18-11-2019)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)- Ellertsveld 16, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning (ontvangen: 07-11-2019);

 • Morsestraat 10, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning (ontvangen: 13-11-2019)


Meldingen spandoeken (art. 2:10 Apv)- 22 december t/m 31 december 2019 - t.b.v. vuurwerk verkoop (ontvangen: 13-11-2019)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'afwijkingen van bestemmingsplan', 'ontwerpbesluiten' of 'verleende vergunningen'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningAanvraag onvolledig/buiten-behandeling-gesteld

 • Eierlanden 47, vervangen van bestaand raamkozijn voor kunststof raamkozijn (ontvangen: 25-09-2019)


Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • Hooghuizenweg 36, kappen van een ceder (verzonden: 12-11-2019);
 • Sterreboslaan 10, bouwen van villa met bijgebouw en zwembad (verzonden: 12-11-2019);
 • Sterreboslaan 10, kappen van zeven bomen (verzonden: 13-11-2019);
 • Nieuwe Bussummerweg 244, kappen van twee bomen (verzonden: 13-11-2019);
 • Meerpaal 18, plaatsen dakkapel op voordakvlak van de woning (verzonden: 14-11-2019);
 • Lindenlaan 86, wijzigen van de gevel van de woning (verzonden: 14-11-2019);
 • Havenstraat 15, intern verbouwen van de woning, plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak van de woning (verzonden: 15-11-2019);
 • Van Limburg Stirumstraat 15, vergroten van het bestaande bijgebouw en het vestigen van een beroep aan huis (verzonden: 18-11-2019);
 • Jacob van Heemskerkstraat 80, plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning (verzonden: 18-11-2019);
 • Koningin Julianastraat 13, plaatsen van een hek (verzonden: 18-11-2019)


Verwijderen voertuigen

Op grond van artikel 5:6 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening 2014 is het verboden om aanhangers, boottrailer e.d. langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren.

De toezichthouder heeft de volgende voertuigen voorzien van een sticker met een aankondiging tot wegsleep:

 • locatie Bovenmaatweg, plaatsing van een aanhanger zonder kenteken
 • locatie Roef, plaatsing van een aanhanger zonder kenteken
 • locatie Roef, plaatsing van een boottrailer zonder kenteken


Er zijn foto's gemaakt van de voertuigen die het betreft.

De eigena(a)r(en) van bovengenoemde voertuigen kan niet worden achterhaald. Gelet op bovengenoemd artikel roepen wij de eigena(a)r(en) of houder(s) van de voertuigen op deze binnen één week na publicatie van deze bekendmaking te verwijderen. Als de voertuigen niet binnen de door onze gestelde termijn zijn verwijderd, dan gaan wij over tot het toepassen van bestuursdwang. Dit houdt in dat de gemeente de voertuigen verwijdert. Na verwijdering worden de voertuigen opgeslagen op de gemeentewerf (Ambachtsweg 3 in Huizen.)

De eigenaren kunnen hun eigendommen uiterlijk binnen drie maanden na datum van deze publicatie ophalen bij de gemeente. Zij zijn dan wel verwijderingskosten en eventuele stortingskosten verschuldigd. Ook moeten zij een bewijs van eigendom kunnen overleggen. Als blijkt dat na verwijdering van het object de verschuldigde kosten onevenredig hoog worden in verhouding tot de waarde van het voorwerp, zal de gemeente het betreffende voorwerp eerder verkopen of vernietigen. Onder de kosten wordt onder andere verstaan kostenverhaal en bestuursdwang, vermeerderd met de kosten voor de verkoop, de eigendomsoverdracht om niet, of de vernietiging geraamde kosten.

De belanghebbende(n) die het met dit voornemen niet eens is (zijn) kan binnen twee weken na deze publicatie zijn of haar zienswijzen bekend maken bij ons college door het sturen van een brief naar: afd. Omgeving (team Toezicht en Handhaving), Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Verkeersbesluiten

Wij maken overeenkomstig de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet bekend dat de volgende besluiten vanaf 17 oktober ter inzage liggen voor een periode van zes weken:
Het plaatsen van:

 • Gehandicapten parkeerplaats aan de Joost Banckertstraat 21.


Inzage en vragen
U kunt de besluiten met bijlagen inzien bij het klantcontactpunt van het gemeentehuis. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op www.huizen.nl. Heeft u vragen over de verkeersbesluiten of de intrekkingsbesluiten? Neemt u dan contact op met de heer. J. Luizink van de afdeling Openbare Werken, telefoon (0325) 52 81 532. Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje 'bezwaar' op deze pagina.

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Vaak gaat dit goed, maar soms vergeet iemand dit. Gelet op allerlei zaken die iemand tijdens de verhuizing moet regelen, is dit ook niet zo verwonderlijk. De gemeente start in zo'n geval dan een adresonderzoek op. Hierin maken we de persoon erop attent dat hij/zij nog aangifte moet doen. Wanneer iemand hierop niet reageert, besluit het college van burgemeester en wethouders om de bijhouding de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij/zij daardoor formeel niet meer op het adres staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat deze persoon bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs kan aanvragen en dat hij/zij geen gebruik kan maken van diverse overheidsvoorzieningen.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot 'ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen' (BRP) te publiceren als de bekendmaking niet kan door toezending aan belanghebbenden. Het betreft de volgende personen:

Naam                 Geboortedatum        Adres
L.D. Bieliekchi    22-04-1969                Rendier 56
J. Klooster         18-12-1978                 Middelgronden 161

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14035 of mail gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit.

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster: kijk op www.cbf.nl.

Bezwaar en inzage stukken

De besluiten met bijbehorende stukken zijn vanaf de dag na deze publicatie in te zien. Als u door een of meerdere van deze besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift conform de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift richt u aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005 3500 DA Utrecht.

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen kunt u inzien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon en op www.huizen.nl.

Marktstandplaatsen gemeente Huizen

Voor de zaterdagmarkt zijn wij op zoek naar nieuwe ondernemers. In Huizen zijn momenteel twee vrije vaste marktstandplaatsen voor de branche horloges, bijouterieën en collectiemode (ovb standplaatsnummer 22) en de branche speelgoed, wenskaarten en schrijfwaren (ovb standplaatsnummer 7) waar u met een verkoopwagen of kraam goederen mag verkopen.

De gemeente publiceert de vrije standplaatsen op de websites van de gemeente Huizen en de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel. U dient gebruik te maken van het inschrijfformulier 'loting standplaats markt'. De inschrijfperiode duurt twee weken. De inschrijfperiode gaat in één dag na publicatie op 21 november 2019. Bij meerdere inschrijvingen vindt een openbare loting plaats. Belanghebbenden worden persoonlijk uitgenodigd om bij de loting in het gemeentehuis aanwezig te zijn. De uitslag wordt vastgelegd in een proces-verbaal. Op www.huizen.nl/markt vindt u alle informatie, inclusief het inschrijfformulier.

Meer berichten