Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen 28 november

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend:

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Locatie Trekkerweg, realiseren van 18 appartementen, 2 gemeenschappelijke woonkamers en een zorgwoning (ontvangen: 14-11-2019);
 • Marga Klompéhof 3, plaatsen van twee dakkapellen op het voordakvlak van de woning (ontvangen: 19-11-2019);
 • Lindenlaan 23, opsplitsen van de winkel in twee eenheden (ontvangen: 19-11-2019);
 • Eierlanden 47, vervangen van een houten raamkozijn voor een kunststofkozijn (ontvangen: 20-11-2019);
 • Jan van Galenstraat 24, plaatsen van een dakhuisje op het achterdakvlak, het uitbreiden van de woning aan de achtergevel en het wijzigen van de garagedeur voor een glazen pui ontvangen: 20-11-2019);
 • Lindenlaan 13, kappen van een esdoorn en een conifeer op het voorerf (ontvangen: 24-11-2019);
 • Locatie Baanbergenweg (Lucentterrein/fase 2), bouwen van 36 woningen (ontvangen: 22-11-2019);
 • Hoeveweg 35, uitbreiden van de eerste verdieping en het plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak van de woning (ontvangen: 21-11-2019)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

 • Oostermeent-Zuid 66, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 14-11-2019)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'afwijkingen van bestemmingsplan', 'ontwerpbesluiten' of 'verleende vergunningen'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

 • Locatie Scheepswerf en de IJsselmeerstraat (Oude Haven, bouwnummer 18-35), nieuwbouw van 18 woningen (ontvangen: 11-09-2019)

De aanvraag ligt vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken ter inzage. Voordat op de aanvraag wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk een zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders.

Degene die een mondelinge zienswijze naar voren wil brengen kan tijdens openingstijden van het Omgevingloket contact opnemen voor het maken van een afspraak met de behandelend medewerker, tel. 035-5281503.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • Huizermaatweg 514, plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing (verzonden: 22-11-2019);
 • Stam 97, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (verzonden: 22-11-2019);
 • Boslaan 2, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (verzonden: 22-11-2019);
 • Jan Steenlaan 25, plaatsen van een dakhuisje op het achterdakvlak van de woning (verzonden: 22-11-2019).

Vaststelling gemeentelijke belastingverordeningen 2020 

Burgemeester en wethouders maken hierbij bekend dat in de openbare raadsvergadering van 31 oktober 2019 de hieronder vermelde gemeentelijke belastingverordeningen 2020 zijn vastgesteld:

 • Grafrechtenverordening 2020
 • Legesverordening 2020, inclusief Tarieventabel
 • Verordening Precariobelasting en Rechten 2020
 • Marktgeldverordening 2020
 • Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2020
 • Verordening Reinigingsheffingen 2020
 • Verordening Rioolheffing 2020
 • Verordening Toeristenbelasting 2020
 • Verordening Watertoeristenbelasting 2020

Wijzigingsbesluit
In bovengenoemde vergadering is tevens het Wijzigingsbesluit Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2019 ter inzage bij de Raad voorgelegd en vastgesteld. De verordeningen liggen voor een ieder ter inzage bij het Team Belastingen, WOZ en Verzekeringen, kamer 1.09 op het gemeentehuis. Op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u hiervoor terecht op Graaf Wichman 10, Huizen. Vanaf 1 januari 2020 zijn de verordeningen tevens te raadplegen op www.huizen.nl.

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent
getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat:
- ondertekening
- naam en adres van de indiener
- een dagtekening
- een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005 3500 DA  Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt in de hal van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het omgevingsloket van 8.30 tot 12.30 uur. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op www.huizen.nl.

Meer berichten