Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen 5 december

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend:

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Naarderstraat 174, tijdelijk plaatsen van mobiele woonunit in tuin i.v.m. verbouwen van het woonhuis (ontvangen: 27-11-2019);
 • Nieuwe Blaricummerweg 14, kappen van zes bomen (ontvangen: 18-11-2019);
 • Eierlanden 45, vervangen van de bestaande houten raamkozijnen en voordeur met kozijn voor kunststof (ontvangen: 27-11-2019);
 • Disselweg 17, kappen berkenboom zijerf (ontvangen: 25-11-2019);
 • Witte de Withstraat 82, wijzigen van een raamkozijn op de begane grond (ontvangen: 25-11-2019);
 • Verdilaan 4, kappen berk op voorerf (ontvangen: 01-12-2019);
 • Frans Halslaan 15, kappen taxus achtererf (ontvangen: 01-12-2019)


Meldingen brandveiligheid gebruik (par. 1.5 Bouwbesluit 2012)

 • Oude Raadhuisplein 5, brandveilig gebruiken van pand (ontvangen: 20-09-2019)


Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

 • Joost Banckertstraat 9, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 22-11-2019);
 • Baanbergenweg 14, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 21-11-2019);
 • Amstenrade 1, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 26-11-2019)


Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'afwijkingen van bestemmingsplan', 'ontwerpbesluiten' of 'verleende vergunningen'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Activiteit vergunningvrij

 • Lindenlaan 13, kappen van een esdoorn en een conifeer op voorerf (ontvangen: 24-11-2019)


Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

 • Erasmushof 13, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (ontvangen: 07-10-2019)


De aanvraag ligt vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken ter inzage. Voordat op de aanvraag wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk een zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Degene die een mondelinge zienswijze naar voren wil brengen kan tijdens openingstijden van het Omgevingloket contact opnemen voor het maken van een afspraak met de behandelend medewerker, tel. 035-5281503.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • Noorderweg 57, kappen van een boom op het achtererf (verzonden: 28-11-2019);
 • Rembrandtlaan 37, kappen van een berk op het achtererf (verzonden: 28-11-2019);
 • Graaf Wichman 5, wijzigen van brandcompartimentering (verzonden: 29-11-2019);
 • Want 24, plaatsen van een dakopbouw (verzonden: 29-11-2019);
 • Antilope 55, plaatsen van erfafscheiding (verzonden: 29-11-2019);
 • Van Hoorns Houtweg 2, wijzigen van reeds verleende vergunning, gewijzigd uitvoeren van de voorgevels (verzonden: 02-12-2019);
 • Groen van Prinstererlaan 36, wijzigen van de voorgevel (verzonden: 03-12-2019)


Besluit aanwijzen gemeentelijk monument (Uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Het college van burgemeester en wethouders van Huizen heeft besloten, gelet op artikel 3 eerste lid van de Erfgoedverordening gemeente Huizen 2011 en de cultuurhistorische verkenning met waardestelling, om aan te wijzen als gemeentelijk monument:

 • Boslaan 7 kadastraal bekend HZN00B7053


De beroepstermijn start op de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd en duurt zes weken. Binnen deze termijn kan beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
- adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit en
- belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht.

Het besluit treedt in werking na de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het besluit. In geval van spoed kan - naast het indienen van een beroepschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Wel geldt dan nog steeds de voorbescherming als gemeentelijk monument. Zowel het beroepschrift als het verzoek om voorlopige voorziening moeten binnen de beroepstermijn worden ingediend bij de rechtbank. Adres: Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005 3500 DA Utrecht.

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Vaak gaat dit goed, maar soms vergeet iemand dit. Gelet op allerlei zaken die iemand tijdens de verhuizing moet regelen, is dit ook niet zo verwonderlijk. De gemeente start in zo'n geval dan een adresonderzoek op. Hierin maken we de persoon erop attent dat hij/zij nog aangifte moet doen. Wanneer iemand hierop niet reageert, besluit het college van burgemeester en wethouders om de bijhouding de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij/zij daardoor formeel niet meer op het adres staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat deze persoon bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs kan aanvragen en dat hij/zij geen gebruik kan maken van diverse overheidsvoorzieningen.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot 'ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)' te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden. Het betreft de volgende personen:

Naam                        Geboortedatum                Adres
C. El Ammari            01-09-1988                       Kostmand 43
S. Allahbakhshi        07-09-1990                      Schokker 66
V.T. Kuzev                22-08-1979                       Keizer Otto 3

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14035 of mail gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit.

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar en Inzage stukken

De besluiten met bijbehorende stukken zijn vanaf de dag na deze publicatie in te zien. Als u door een of meerdere van deze besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift conform de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift richt u aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005 3500 DA Utrecht.

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen kunt u inzien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op www.huizen.nl.

Meer berichten