Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen 19 december

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend:

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Monnickskamp 37, wijzigen van de voorgevel (ontvangen: 12-12-2019);
 • Labradorstroom 65, realiseren van een trapgatopening naar de zolderruimte en het doorbreken van een draagmuur tussen de huiskamer en gang (ontvangen: 15-12-2019);
 • Schaarweg 35, kappen van berk op het achtererf (ontvangen: 14-12-2019);
 • Ceintuurbaan 45, brandveilig gebruiken van het pand (ontvangen: 03-12-2019);
 • Edisonstraat 5, uitbreiden van de bestaande kelder (ontvangen: 13-12-2019);
 • Schaarweg 38, realiseren van een erker aan de voorgevel, het wijzigen van gevelbekleding aan de voorgevel en het vervangen van de raamkozijnen aan de voor- en zijgevel (ontvangen: 13-12-2019);
 • Plein 2000 7, het tijdelijk plaatsen van een tent t.b.v. het terras (tot max. 31 maart 2020) (ontvangen: 09-12-2019);
 • Oostermeent-Noord 200, vernieuwen van de daken van de galerijen (ontvangen: 16-12-2019)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

 • Trompstraat 70, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 05-12-2019);
 • Crailoseweg 116, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 06-12-2019);
 • Trompstraat 86, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 11-12-2019)

Meldingen spandoeken (art. 2:10 Apv)

 • 30 maart t/m 8 april 2020 - t.b.v. Promotie voorverkoop abonnementen Sijsjesberg (ontvangen: 05-12-2019)

Meldingen (kleine) evenement(en) (art. 2:25 Apv)

 • Locatie speelplaats Weegbree t.h.v. huisnummer 1, het houden van een buurtfeest op 28 december 2019.

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'afwijkingen van bestemmingsplan', 'ontwerpbesluiten' of 'verleende vergunningen'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvragen ingetrokken

 • Energieweg 6, plaatsen van lichtreclame (ontvangen: 1811-2019)

De aanvraag ligt vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken ter inzage. Voordat op de aanvraag wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk een zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders.

Als u mondeling een zienswijze wilt inbrengen, kunt u met het Omgevingsloket contact opnemen om een afspraak te maken, tel. (035) 528 15 03.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • Ambachtsweg 48, verbouwen van een bestaande bedrijfspand tot een winkel met showroom (verzonden: 11-12-2019);
 • Crailoseweg 132, kappen van een boom (verzonden: 11-12-2019);
 • Messchaertlaan 8, kappen van drie douglassparren en vijf eikenbomen (verzonden: 11-12-2019);
 • Eierlanden 45, vervangen van de bestaande houten raamkozijnen en voordeur door kunststof kozijnen (verzonden: 13-12-2019);
 • Eierlanden 47, vervangen van een houten raamkozijn door een kunststof variant (verzonden: 13-12-2019);
 • Bachlaan 1, kappen van een spar (verzonden: 16-12-2019);

Subsidieplafond 2020

De gemeenteraad heeft het subsidieplafond voor 2020 voor subsidies voor lokale initiatieven voor werelddoelen vastgesteld op €10.000,-. Per subsidieaanvraag geldt een maximum van €1.000,-. Aanvragen worden behandeld en subsidie wordt verleend op volgorde van binnenkomst.

Een en ander op grond van artikel 3 van de deelverordening subsidies voor lokale initiatieven voor werelddoelen.

Collecte

Landelijke organisaties collecteren volgens een vast rooster. Dit vindt u op www.cbf.nl.

Bezwaar en Inzage stukken

De besluiten met bijbehorende stukken zijn vanaf de dag na deze publicatie in te zien. Als u door een of meerdere van deze besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift conform de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift richt u aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005 3500 DA Utrecht.

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen kunt u inzien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens en op www.huizen.nl.

Meer berichten