Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen 24 december

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend:

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Augustinuslaan 17, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (ontvangen: 16-12-2019);
- Driftweg 223, kappen van drie bomen (ontvangen: 17-12-2019);
- Van Hogendorplaan 14, kappen van een apenboom in de achtertuin (ontvangen: 17-12-2019);

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Oostermeent-Noord 82, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 13-12-2019);

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'afwijkingen van bestemmingsplan', 'ontwerpbesluiten' of 'verleende vergunningen'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvragen ingetrokken
- Ree 14, kappen van een boom op het voorerf (ontvangen: 31-10-2019);

Verlenging van de beslistermijn
In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Noorderbuurt 24, plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak van de woning, verplaatsen van de voordeur, en het realiseren van 2 raamkozijnen en een achterdeur (ontvangen: 28-10-2019);

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Middelgronden 60, kappen van een boom (verzonden: 18-12-2019);

Sluiting horecabedrijven rond de jaarwisseling

De burgemeester heeft besloten dat de horecabedrijven Irish Pub Holy Moly en Grand Café 't Heertje op 27 december 2019 open mogen zijn tot 04.00 uur.

In het belang van de openbare orde en veiligheid zijn de volgende besluiten genomen:

Alle horecabedrijven in Huizen mogen van 31 december 2019 22.00 uur tot 1 januari 2020 10.00 uur niet geopend zijn voor publiek.

Uitgezonderd van dit bevel tot tijdelijke sluiting zijn:
1. Hotel Nautisch Kwartier café-restaurant (hotelgasten)
2. 't Wapen van Huizen (besloten feest)
3. Irish Pub Holy Moly (besloten feest)
4. Riva Wijnlounge (hotelgasten)
5. Café Parrewijn (voor algemeen publiek)
6. Grand Café 't Heertje (besloten feest)
7. Moluks verenigingsgebouw Gosepa (inloop wijkgenodigden)
8. Friethuis 't Ouwe dorp (besloten feest)
9. Cafetaria Kapadokya (voor algemeen publiek)
10. Eetcafé Express (voor algemeen publiek)
Voor bedrijf 1 tot en met 7 wordt het sluitingsuur op 1 januari 2020 vastgesteld op 04.00 uur.
Voor bedrijf 8 en 9 wordt het sluitingsuur op 1 januari 2020 vastgesteld op 02.00 uur.
Voor bedrijf 10 wordt het sluitingsbevel op 31 december 2019 vastgesteld op 23.00 uur.

Onroerendezaakbelastingen 2020

De gemeenteraad van Huizen heeft in de openbare raadsvergadering van 12 december 2019 de eerste wijziging van de verordening onroerendezaakbelastingen (OZB) 2020 vastgesteld en kennis genomen van de vastgestelde maximumtarieven voor reisdocumenten en rijbewijs.

De voorlopige OZB-tarieven 2020 zijn al in de openbare raadsvergadering van 31 oktober 2019 vastgesteld. De opbrengst is gebaseerd op die van 2019, bijgesteld met de trendmatige ontwikkeling van 2,4% en aangepast met het accres.

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf.
Het percentage bedraagt voor:
a. bij de gebruikersbelasting
voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen: 0,1225% (was 0,1229%)
b. bij de eigenarenbelasting
1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen: 0,0544% (was 0,0536%)
2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen: 0,1479% (was 0,1484%)

Legesverordening reisdocumenten en rijbewijs

De legesverordening 2020 wordt aangepast op basis van gewijzigde en voorgeschreven maximum Rijkstarieven voor reisdocumenten en rijbewijs.
De wijzigingen treden in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

De wijzigingen liggen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur ter inzage bij het Team Belastingen, WOZ en Verzekeringen, kamer 1.09 op het gemeentehuis. Vanaf 1 januari 2020 zijn de verordeningen te raadplegen op www.huizen.nl.

Ontwerp omgevingsvergunning Woongroep Huizer-maatjes

De ontwerp omgevingsvergunning Woongroep Huizer-maatjes ligt met ingang van 27 december 2019 gedurende zes weken ter inzage. Dit is overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

De ontwerp omgevingsvergunning voorziet in de realisatie van achttien appartementen, twee gemeenschappelijke woonkamers en een zorgwoning.

De ontwerp omgevingsvergunning Woongroep Huizer-maatjes ligt van 27 december 2019 tot en met 6 februari 2020 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij het Klantcontactpunt (centrale receptie). Deze is geopend op werkdagen van 08.30 tot 17.00 (op vrijdag tot 16.00 uur). De stukken die horen bij de omgevingsvergunning zijn te raadplegen via www.huizen.nl > Bouwen en verbouwen > Bouwprojecten> Woongroep Huizer-maatjes. De ontwerp omgevingsvergunning is tevens in elektronische vorm te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Van 27 december 2019 tot en met 6 februari 2020 kunt u schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij het College van B&W, postbus 5, 1270 AA, Huizen. Indien u mondeling zienswijzen kenbaar wilt maken, kunt u contact opnemen met het team Beleid van de afdeling Omgeving: 035 – 52 81 521.

Collecte

Landelijke organisaties collecteren volgens een vast rooster. Dit rooster vindt u op www.cbf.nl.

Bezwaar en Inzage stukken

De besluiten met bijbehorende stukken zijn vanaf de dag na deze publicatie in te zien. Als u door een of meerdere van deze besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift conform de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift richt u aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005 3500 DA Utrecht.

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen kunt u inzien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens op www.huizen.nl. 

Meer berichten