Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen 9 januari

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend:

Ingekomen aanvragen om vergunning / meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Duivenvoorde 17, wijzigen van de kozijnen in de voorgevel (ontvangen: 21-12-2019);
- Sterreboslaan 1, bouwen van een woning (ontvangen: 20-12-2019);
- Oud Bussummerweg 36, uitbreiden van de parkeerkelder (ontvangen: 28-12-2019);
- Händellaan 20, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (ontvangen: 27-12-2019);
- Huizermaatweg 352, wijzigen van de bestemming op de eerste verdieping van kantoor naar tandartspraktijk (ontvangen: 25-12-2019);
- Meerpaal 11, plaatsen van een dakkapel (ontvangen: 26-12-2019);
- Piet Heinstraat 6, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (ontvangen: 27-12-2019)

Meldingen brandveiligheid gebruik (par. 1.5 Bouwbesluit 2012)
- Crailoseweg 116, tijdelijk antikraak gebruiken van het pand (ontvangen: 11-12-2019)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'afwijkingen van bestemmingsplan', 'ontwerpbesluiten' of 'verleende vergunningen'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Activiteit vergunningvrij
- Aalberselaan 14, uitbouwen van de woning (ontvangen: 01-11-2019)

Aanvragen ingetrokken
- Vletstraat 20, uitbouwen aan de achterzijde van de woning (ontvangen: 05-11-2019):
- Ceintuurbaan 45, brandveilig gebruiken van het pand (ontvangen: 03-12-2019)

Verlenging van de beslistermijn
In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Stukkenlaan 5, bouwen van een woning, het plaatsen van erfafscheidingen en het kappen van 8 bomen (ontvangen: 29-09-2019);
- Naarderstraat 174, uitbreiden van de woning aan de zij- en achtergevel van de woning
(ontvangen: 06-11-2019)

De aanvraag ligt vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken ter inzage. Voordat op de aanvraag wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk een zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Wie een mondelinge zienswijze naar voren wil brengen kan contact opnemen met het Omgevingsloket voor het maken van een afspraak, tel. (035) 528 15 03.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Plein 2000 7, het tijdelijk plaatsen van een tent t.b.v. het terras (tot max. 31 maart 2020)
(verzonden: 24-12-2019);
- Dr. Kuyperlaan 4, wijzigen van 2 raamkozijnen, vervangen van de gevelbekleding, vervangen van de dakbedekking en het intern verbouwen van de woning (verzonden: 31-12-2019);
- Stukkenlaan 5, bouwen van een woning, het plaatsen van erfafscheidingen en het kappen van 8 bomen (verzonden: 02-01-2020);
- Schaarweg 38, realiseren van een erker aan de voorgevel, het wijzigen van gevelbekleding aan de voorgevel en het vervangen van de raamkozijnen aan de voor- en zijgevel (verzonden: 02-01-2020);
- Noord Crailoseweg 23, kappen van een beuk (verzonden: 02-01-2020)

Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast

Voor de bevoegdheid om een gedragsaanwijzing op te leggen bij woonoverlast op basis van artikel 2:79 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is beleid vastgesteld op 13 september 2019.

Het besluit, inclusief de volledige tekst van de beleidsregel, ligt vanaf heden ter inzage op het gemeentehuis. Tevens kunt u de tekst van de beleidsregel en een korte toelichting bij deze beleidsregel vinden op www.huizen.nl/ernstigewoonoverlast.

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

Uit onderzoek van de gemeente Huizen, is gebleken dat de onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij/zij volgens de Wet BRP staan ingeschreven. Daarom is besloten de bijhouding van deze persoonslijsten op te schorten.

Uitschrijving vindt plaats met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land. Het betreft de volgende persoon:
Naam: V.T. Kuzev
Geboortedatum: 22-08-1979
Datum uitschrijving: 05-12-2019
Verblijfplaats: onbekend

Bezwaarschrift
Binnen zes weken na publicatie kan de belanghebbende een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje 'bezwaar'.

Verkeersbesluiten

Het volgende besluit ligt vanaf 9 januari 2020 ter inzage voor een periode van zes weken:
- Reserveren twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Tuinstraat, ter hoogte van de Lindenlaan 30

Inzage en vragen
U kunt de verkeersbesluiten met bijlagen inzien op www.huizen.nl/verkeersbesluit of bij het klantcontactpunt van het gemeentehuis. U vindt alle contactgegevens op www.huizen.nl.

Heeft u vragen over de verkeersbesluiten of de intrekkingsbesluiten? Neemt u dan contact op met de heer. J. Luizink van de afdeling Openbare Werken, telefoon (035) 528 15 32. Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje 'bezwaar'.

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving: www.cbf.nl.

Bezwaar en inzage stukken

De besluiten met bijbehorende stukken zijn vanaf de dag na deze publicatie in te zien. Als u door een of meerdere van deze besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift conform de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift richt u aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005 3500 DA Utrecht.

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen kunt u inzien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens op www.huizen.nl.

Meer berichten