Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen 16 januari

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend:

Besluit vervanging analoge door digitale archiefbescheiden

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 8 januari 2020 besloten tot digitale vervanging van de archiefbescheiden. Dat betekent dat de papieren archiefbescheiden worden vervangen door digitale reproducties. Het vervangingsbesluit is van toepassing op archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet 1995 en betreft zowel de te bewaren als op de termijn te vernietigen archiefbescheiden.

Het besluit en het bijbehorende 'Handboek vervanging' liggen ter inzage op het gemeentehuis en zijn te vinden op www.gemeenteraadhuizen.nl. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na deze bekendmaking bezwaar maken. Lees hoe u dat kunt doen bij 'bezwaar en inzage stukken' op deze pagina.

Actualisering mandatering budgethouderschap Huizen 2020

Bij besluit van 8 januari 2020 is de mandatering/machtiging aan de directie voor bevoegdheden (privaatrechtelijke en publiekrechtelijke) van het college op het terrein van de afdelingen Maatschappelijk Beleid, Maatschappelijke Ondersteuning, Omgeving, Openbare Werken, Financiën, Bestuur, Burgerzaken en Ondersteuning en het stafteam Personeel en Organisatie gewijzigd. Dit gebeurt conform het ter inzage gelegde besluit.

De directie van de gemeente Huizen maakt bekend, dat bij besluit van 13 januari 2020, het ondermandaat / de verleende machtiging aan medewerkers van de afdelingen Maatschappelijk Beleid, Maatschappelijke Ondersteuning, Omgeving, Openbare Werken, Financiën, Bestuur, Burgerzaken en Ondersteuning en het stafteam Personeel en Organisatie, is gewijzigd. Dit conform de door het college op 8 januari 2020 aan de directie gemandateerde bevoegdheden/verleende machtigingen. Dit geldt voor de uitvoering van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke bevoegdheden op het werkterrein van de bovenvermelde afdelingen en stafteam.

Bovenstaande besluiten liggen ter inzage bij het Klantcontactpunt in het gemeentehuis en treden in werking op de dag na bekendmaking.

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit BRP

Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Vaak gaat dit goed, maar soms vergeet iemand dit. Gelet op allerlei zaken die iemand tijdens de verhuizing moet regelen, is dit ook niet zo verwonderlijk. De gemeente start in zo'n geval dan een adresonderzoek op. Hierin maken we de persoon erop attent dat hij/zij nog aangifte moet doen.

Wanneer iemand hierop niet reageert, besluit het college van burgemeester en wethouders om de bijhouding op de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij/zij daardoor formeel niet meer op het adres staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat deze persoon bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs kan aanvragen en dat hij/zij geen gebruik kan maken van diverse overheidsvoorzieningen.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot 'ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)' te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.

Het gaat om de volgende personen:
Naam: A.C.M. Germans
Geboortedatum: 31-08-1957
Adres: Vecht 69

Naam: M.R. van der Linden
Geboortedatum: 01-05-1990
Adres: Damwand 100

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14035 of mail gemeente@huizen.nl. Als wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Alaskastroom 16, plaatsen van dakkapel op voordakvlak woning (ontvangen: 10-01-2020);
- Holleblok 16, vervangen van bestaande handelsreclame (ontvangen: 13-01-2020);
- Trompstraat 72, van buitenaf isoleren van het dak en het realiseren van een dak-overstek (ontvangen:
09-01-2020)

Meldingen spandoeken (art. 2:10 Apv)
- 17 januari t/m 26 januari 2020 - t.b.v. Start sportseizoen en Start Clinics (ontvangen: 04-11-2019);
- 20 maart t/m 29 maart 2020 - t.b.v. Promotie t.b.v. Opening Speelpark Oud Valkeveen (ontvangen:
03-01-2020);
- 17 februari t/m 26 februari 2020 - t.b.v. Trappenbergloop 2020 (ontvangen: 16-12-2019)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'afwijkingen van bestemmingsplan', 'ontwerpbesluiten' of 'verleende vergunningen'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvragen ingetrokken
- Vletstraat 20, realiseren van een aanbouw (ontvangen: 23-12-2019)

Verlenging van de beslistermijn
In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Nieuwe Blaricummerweg 14, kappen van zes bomen (ontvangen: 18-11-2019)

De aanvraag ligt vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken ter inzage. Voordat op de aanvraag wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk een zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Wie een mondelinge zienswijze naar voren wil brengen kan tijdens openingstijden van het Omgevingloket contact opnemen voor het maken van een afspraak, tel. (035) 528 15 03.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Erasmushof 13, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (verzonden: 07-01-2020);
- Schokkinglaan 4, plaatsen van een trap met leuning en balustrade aan de zijgevel van de woning (verzonden: 13-01-2020)

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit rooster vindt u op de website: www.cbf.nl.

Bezwaar en inzage stukken

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat:
- ondertekening
- naam en adres van de indiener
- een dagtekening
- een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van onverwijlde spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Dit verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken
De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt in de hal van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het omgevingsloket van 8.30 tot 12.30 uur. U vindt alle contactgegevens op www.huizen.nl.

Meer berichten