Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen 30 januari 2020

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend:

Richtlijnen bijzondere bijstand zijn aangepast

De richtlijnen bijzondere bijstand zijn per 1 januari 2020 aangepast. Dit was nodig omdat een aantal vergoedingen nu niet langer in de richtlijnen bijzondere bijstand zijn opgenomen, maar in het Kindarrangement. Het gaat hierbij om de regeling voor deelname aan sport- of culturele activiteiten voor kinderen en de computer- en internetregeling voor schoolgaande kinderen.

De aangepaste richtlijnen bijzondere bijstand zijn op 21 januari 2020 gepubliceerd in het Gemeenteblad van Huizen. U kunt de volledige tekst teruglezen op de site www.officielebekendmakingen.nl. U kunt het ook inzien bij het Klantcontactpunt in het gemeentehuis.

Heeft u vragen over de richtlijnen bijzondere bijstand? Neem dan contact op met uw consulent. Als u geen consulent heeft, kunt u voor vragen terecht bij het Advies- en informatiepunt via www.adviesinformatie.nl, (035) 528 12 47 of hbel@sociaalplein.info.

Informatie over de voorwaarden en vergoedingen van het Kindarrangement kunt u vinden op www.meedoenhbel.nl.

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)

Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Vaak gaat dit goed, maar soms vergeet iemand dit. De gemeente start in zo'n geval dan een adresonderzoek op. Hierin maken we de persoon erop attent dat hij/zij nog aangifte moet doen. Wanneer iemand hierop niet reageert, besluit het college van burgemeester en wethouders om de bijhouding op de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij/zij daardoor formeel niet meer op het adres staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat deze persoon bijvoorbeeld geen rijbewijs kan aanvragen en geen gebruik kan maken van diverse overheidsvoorzieningen.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot 'ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) te publiceren als de bekendmaking niet kan door toezending aan belanghebbenden.

Het betreft de volgende personen:

Naam: V. Poghosyan
Geboortedatum: 01-07-1974
Adres: Westkade 14

Naam: M.F. Wijnberg
Geboortedatum: 07-08-1989
Adres: Blaricummerstraat 121

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14035 of mail gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij deze personen uit.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Borneolaan 30, gedeeltelijk slopen van de bijgebouwen, het uitbreiden en het intern verbouwen van een kerkgebouw (ontvangen: 16-01-2020);
 • Griend 29, plaatsen van een split airco-unit aan de zijgevel van de woning (ontvangen: 21-01-2020);
 • Vissersstraat 1, isoleren van de woning aan de buitenzijde (ontvangen: 17-01-2020);
 • Jan van Brakelstraat 4, kappen van een berk op het zijerf (ontvangen: 21-01-2020);
 • Van Houtenlaan 9, wijzigen van de voorgevel (ontvangen: 22-01-2020);
 • Westkade 211, vervangen van dakbedekking en het inrichten van een bouwplaats (ontvangen: 21-01-2020);
 • Ceintuurbaan 2a, realiseren van een aan- en uitbouw (ontvangen: 23-01-2020);
 • Nieuwe Bussummerweg 242, kappen van een beuk (ontvangen: 23-01-2020);
 • Vliegheiweg 27a, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (ontvangen: 25-01-2020);

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

 • Dekemastate 62, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 22-01-2020);

Meldingen spandoeken (art. 2:10 Apv)

 • 28 april t/m 30 april 2020 - t.b.v. aankondiging Huizer Havendag (ontvangen: 15-01-2020);

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'afwijkingen van bestemmingsplan', 'ontwerpbesluiten' of 'verleende vergunningen'.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

 • Noorderweg 64, verbouwing van een bedrijfsruimte naar een woning (ontvangen: 15-11-2019);

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • Labradorstroom 65, realiseren van een trapgat opening naar de zolderruimte en het doorbreken van een draagmuur tussen de huiskamer en gang (verzonden: 22-01-2020);
 • Beukenlaan 9, uitbreiden aan de voorzijde van de woning (verzonden: 23-01-2020);
 • Frans Halslaan 15, kappen van een taxus op het achtererf (verzonden: 24-01-2020);
 • Verdilaan 4, kappen van een berk op het voorerf (verzonden: 24-01-2020);
 • Augustinuslaan 17, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (verzonden: 24-01-2020);

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Bezwaar en inzage stukken

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift - overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht - indienen.

Het bezwaarschrift richt u aan Burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat:
- ondertekening
- naam en adres van de indiener
- een dagtekening
- een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Dit verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005 3500 DA Utrecht.

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt in de hal van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het omgevingsloket van 8.30 tot 12.30 uur. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op www.huizen.nl.

Meer berichten