Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Burgemeester en wethouders maken bekend:

Wijziging mandatering/verlening machtiging i.v.m. Wet Verplichte GGZ

Het college heeft in zijn besluit op 10 januari de directie gemachtigd/gemandateerd om namens het college te handelen en besluiten te nemen met betrekking tot de uitvoering van het verkennend onderzoek in het kader van de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg.

De directie van de gemeente Huizen maakt bekend, dat bij besluit van 29 januari aan medewerk(st)ers van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling ondermandaat/machtiging is verleend voor de door het college d.d. 10 januari 2020 aan de directie gemandateerde bevoegdheden/verleende machtigingen voor de uitvoering van het verkennend onderzoek op het werkterrein van de bovenvermelde afdeling. De bovenstaande besluiten liggen ter inzage bij het Klantcontactpunt en treden in werking op de dag na bekendmaking.

Mandaatbesluit crisisorganisatie

Wij hebben op 4 februari besloten aan de Officier van Dienst, de Algemeen Commandant en de Hoofden Taakorganisatie van de operationele hoofdstructuur van de kolom Bevolkingszorg, zoals opgenomen in het Regionaal Crisisplan van de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek, mandaat, volmacht en/of machtiging te verlenen om in naam en onder verantwoordelijkheid van het bevoegde bestuursorgaan bevoegdheden uit te oefenen, privaatrechtelijke handelingen te verrichten of handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, dit om de gevolgen van een ramp of crisis te bestrijden of te beperken, dan wel de dreiging ervan af te wenden.

Dit besluit ligt voor iedereen ter inzage op kamer 1.27 van het gemeentehuis van Huizen en treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Zeelt 6, woning opnieuw splitsen en openingen in woning scheidende wanden dichten (ontvangen: 27-01-2020);
 • Ceintuurbaan 13, kappen van een ceder en vier coniferen (ontvangen: 28-01-2020);
 • Nieuwe Kerklaan 9, kappen van een lindeboom op het achtererf (ontvangen: 30-01-2020);
 • Langestraat 31, plaatsen van een dakkapel op het zij- en achterdakvlak van de woning (ontvangen: 29-01-2020);
 • Naarderstraat 310, kappen van 4 sparren (ontvangen: 29-01-2020);
 • Vissersstraat 38, plaatsen van een Veluxdakraam in de zijgevel van de woning (ontvangen: 29-01-2020);
 • IJsselmeerstraat 3b, inpandig realiseren van een lift (ontvangen: 30-01-2020);
 • Gooimeerpromenade 14, plaatsen van een antennemast (ontvangen: 30-01-2020);
 • Vletstraat 20, uitbreiden van de woning aan de achtergevel (ontvangen: 01-02-2020);
 • Rendier 34, plaatsen van twee dakkapellen op het zijdakvlak van de woning (ontvangen: 03-02-2020);
 • Studiostraat 26, plaatsen van een dakhuisje op het achterdakvlak van de woning (ontvangen: 31-01-2020);
 • Valkenaarstraat 18, bouwen van een schuur op het achtererf (ontvangen: 30-01-2020).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

 • De Savornin Lohmanlaan 6, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 24-01-2020);
 • Vloedwal 50, slopen van een gasstation (ontvangen: 23-01-2020);
 • Graaf Wichman 1, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 27-01-2020);
 • Betuining 43, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 29-01-2020).

Meldingen (kleine) evenement(en) (art. 2:25 Apv)

 • Locatie Aristoteleslaan / basisschool De Springplank, het houden van een sponsorloop op 11 maart (ontvangen: 22-01-2020).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Activiteit vergunningvrij

 • Holleblok 16, vervangen van bestaande handelsreclame (ontvangen: 13-01-2020).

Aanvragen ingetrokken

 • Borneolaan 30, gedeeltelijk slopen van de bijgebouwen, het uitbreiden en het intern verbouwen van een kerkgebouw (ontvangen: 16-01-2020).

De aanvraag ligt vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken ter inzage. Voordat op de aanvraag wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk reageren bij burgemeester en wethouders. Als u mondeling wil reageren, dan kunt u tijdens openingstijden van het Omgevingsloket contact opnemen voor het maken van een afspraak met de behandelend medewerker via tel. (035) 528 15 03.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • Energieweg 6, wijzigen van de voorgevel en het aanbrengen van reclame-uitingen (verzonden: 29-01-2020);
 • Crailoseweg 29, kappen van een conifeer (verzonden: 29-01-2020);
 • Plaveensehof 4, kappen van een boom op het zijerf (verzonden: 30-01-2020);
 • Piet Heinstraat 6, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (verzonden: 03-02-2020);
 • Naarderstraat 174, uitbreiden van de woning aan de zij- en achtergevel (verzonden: 03-02-2020);
 • Alaskastroom 16, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (verzonden: 04-02-2020);
 • Naarderstraat 174, tijdelijk plaatsen van een mobiele woonunit (verzonden: 03-02-2020);
 • Oud Bussummerweg 18, wijzigen van een raamkozijn in een deurkozijn in de voorgevel van de woning (verzonden: 04-02-2020);
 • Dr. Jan Schoutenlaan 4, plaatsen van een erfafscheiding op het voor en zijerf (verzonden: 04-02-2020).

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken zijn vanaf de dag na deze publicatie in te zien. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op huizen.nl.

Meer berichten