Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Dit zijn de openbare bekendmakingen van deze week.

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

Uit onderzoek van de afdeling BBO, team Burgerzaken van de gemeente Huizen is gebleken dat de onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet BRP staan ingeschreven.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen maakt bekend dat op grond van artikel

2.21 en 2.22 Wet BRP besloten is de bijhouding van deze persoonslijsten op te schorten.

Uitschrijving vindt plaats met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot 'ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)' te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden. Het betreft de volgende personen, verblijfplaats onbekend:

Naam                        Geboren        Uitschrijving
S. Aslantas                16-07-2000        20-01-2020
A.C.M. Germans        31-08-1957        16-01-2020
M.R. van der Linden   01-05-1990        11-12-2019
V. Poghosyan                01-07-1974        24-12-2019
M.F. Wijnberg                07-08-1989        12-12-2019

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na publicatie kunt u (belanghebbende) op grond van artikel 7.1 van de Algemene Wet bestuursrecht, een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Huizen, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank (sector bestuursrecht) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft gemaakt.

Dit verzoek kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Groen van Prinstererlaan 19, plaatsen van een draaipoort bij de uitrit (ontvangen: 04-02-2020);
- Antennestraat 9, plaatsen van dakhuisje (ontvangen: 05-02-2020);
- Vd Duyn van Maasdamlaan 19, realiseren van een nokverlegging op het achterdakvlak van de woning (ontvangen: 06-02-2020);
- Frans Halslaan 25, kappen van een berk op het voorerf (ontvangen: 10-02-2020);
- Noorderbuurt 16, uitbreiden van de bestaande dakkapel (ontvangen: 10-02-2020)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- De Haar 1, slopen van een gasdistrictstation (ontvangen: 23-01-2020);
- Locatie Sterreboslaan 1, sloop bestaande woning (ontvangen: 20-12-2019);
- Oostermeent-Noord 44, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 04-02-2020)

Meldingen spandoeken (art. 2:10 Apv)

- 17 april t/m 27 april 2020 - t.b.v. aankondiging Koningsdag 2020 (ontvangen: 03-02-2020)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Schaarweg 35, kappen van berk op het achtererf (verzonden: 05-02-2020);
- Driftweg 223, kappen van drie coniferen (verzonden: 06-02-2020);
- Noorderweg 64, verbouwing van een bedrijfsruimte naar een woning (verzonden: 07-02-2020);
- Van Hogendorplaan 14, kappen van een apenboom in de achtertuin (verzonden: 06-02-2020);
- Zeelt 6, woning opnieuw splitsen en openingen in woning scheidende wanden dichten (verzonden: 07-02-2020);
- Händellaan 20, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (verzonden: 11-02-2020);
- Van Houtenlaan 9, wijzigen van de voorgevel (verzonden: 11-02-2020);
- Trompstraat 72, van buitenaf isoleren van het dak en het realiseren van een dakoverstek (verzonden: 11-02-2020)

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan .

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van onverwijlde spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt in de hal van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het omgevingsloket van 8.30 tot 12.30 uur. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op www.huizen.nl.

Meer berichten