Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen


Aanvragen omgevingsvergunning 
- Valkenaarstraat 18, plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak van de woning (ontvangen: 11-02-2020);
- Van Houtenlaan 9, plaatsen van een dakkapel in het zijdakvlak van de woning (ontvangen: 11-02-2020);
- Hulweg 2, wijzigen van het kozijn in de zijgevel van de woning (ontvangen: 11-02-2020);
- Gooimeerpromenade 30, realiseren van een balkon aan de achterzijde van de woning (ontvangen: 13-02-2020);
- Diverse locaties, kappen van diverse bomen (ontvangen: 13-02-2020);
- Heidelaantje 3, kappen van een grove den op het achtererf (ontvangen: 12-02-2020);
- Bies 18, uitbreiden aan de voorzijde van de woning (ontvangen: 16-02-2020);
- Eek 24, kappen van een eik (ontvangen: 14-02-2020);
- Ericaweg 33, doorbreken van een draagmuur (ontvangen: 12-02-2020);
- Eem 37, plaatsen van een dakkapel in het voor en achterdakvlak van de woning (ontvangen: 16-02-2020);
- Taandersdwarsweg 23, plaatsen van 18 zonnepanelen op het dak (ontvangen: 12-02-2020);
- Friesewal 5, vervangen van houten kozijnen door
kunststof kozijnen (ontvangen: 13-02-2020);
- Valkeveenselaan 32, kappen van een beuk (ontvangen: 13-02-2020);
- Huizermaatweg 300, realiseren van een fietsenstalling t.b.v. het appartementengebouw (ontvangen: 18-02-2020);
- Crocusstraat 7 t/m 23 (oneven), Eemnesserweg 2 t/m 16 (even) , Haardstedelaan 46 t/m 60 (oneven), Tulpstraat 9 t/m 21 (oneven) en nrs. 2 en 4, uitvoeren van onderhoud en energetische verbeteringen aan 34 woningen (ontvangen: 17-02-2020).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Crailoseweg 7, slopen van een gasdistributiestation (ontvangen: 24-01-2020);
- Crocusstraat 7 t/m 23 (oneven), Eemnesserweg 2 t/m 16 (even), Haardstedelaan 46 t/m 60 (even) Tulpstraat 9 t/m 21 (oneven) en nrs. 2 en 4, uitvoeren van onderhoud en energetische verbeteringen aan 34 woningen (ontvangen: 17-02-2020).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning


Aanvraag onvolledig/buiten-behandeling-gesteld 
- Jan van Galenstraat 24, plaatsen van een dakhuisje op het achterdakvlak (ontvangen: 20-11-2019).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Lindenlaan 23, opsplitsen van de winkel in twee eenheden (ontvangen: 19-11-2019).

De aanvraag kunt u vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken bekijken. Voordat op de aanvraag wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk reageren bij burgemeester en wethouders. Wilt u mondeling reageren? Dan kunt u tijdens openingstijden van het Omgevingsloket contact opnemen voor het maken van een afspraak met de behandelend medewerker, tel. (035) 528 15 03.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Huizermaatweg 352, gedeeltelijk wijzigen van de bestemming op de eerste verdieping van kantoor naar tandartspraktijk (verzonden: 12-02-2020);
- Akkerweg 57, kappen van een berk (verzonden: 14-02-2020);
- Paviljoenweg 14, kappen van vier eikenbomen op het voorerf (verzonden: 17-02-2020);
- Duivenvoorde 17, wijzigen van de kozijnen in de voorgevel (verzonden: 17-02-2020).

Collecte
Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken zijn vanaf de dag na deze publicatie te bekijken. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent
getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA in Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA in Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op www.huizen.nl.

Meer berichten