Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen van donderdag 5 maart

Dit zijn de openbare bekendmakingen van deze week.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen


Aanvragen omgevingsvergunning
- Achterbaan 89, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (ontvangen: 24-02-2020);
- Ploegweg - Trekkerweg, kappen van zeven bomen (ontvangen: 20-02-2020);
- Enkhuizerzand 1, realiseren van een uitbouw aan de woning (ontvangen: 25-02-2020);
- A van Leeuwenhoekhof 12, plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing (ontvangen: 25-02-2020);
- Lindenlaan 48, realiseren van een dakterras (ontvangen: 26-02-2020);
- Giek 1, plaatsen van een erfafscheiding op het zijerf (ontvangen: 26-02-2020);
- Fok 20, kappen van een berk in de voortuin (ontvangen: 27-02-2020);
- Eikenlaantje 25, kappen van een spar op het achtererf (ontvangen: 01-03-2020);
- Houtrib 14, plaatsen van kunststof kozijnen in de voorgevel van de woning (ontvangen: 28-02-2020);
- Oud Bussummerweg 29, realiseren van een zwembadhuis (ontvangen: 02-03-2020).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Koppelweg 4, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 24-02-2020);
- Kogge 7, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 24-02-2020);
- Hendrick de Keyserstraat 6, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 24-02-2020);
- Ceintuurbaan 2a, slopen van bijgebouw (ontvangen: 23-01-2020);
- Branding 6, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 26-02-2020).

Meldingen spandoeken (art. 2:10 Apv)
- 25 april t/m 5 mei 2020 - t.b.v. 75 jaar vrijheid Huizen (ontvangen: 20-02-2020);
- 01 mei t/m 9 mei 2020 - t.b.v. Plantenmarkt Groei & Bloei (ontvangen: 06-02-2020);
- 16 maart t/m 21 maart 2020 - t.b.v. Collecte Reumafonds (ontvangen: 05-02-2020).

Op basis van deze kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen  (reguliere voorbereidingsprocedure)
- IJsselmeerstraat 3b, inpandig realiseren van een lift (verzonden: 28-02-2020);
- Vletstraat 20, het uitbreiden van de woning aan de achterzijde en het vernieuwen van de entree aan de voorzijde (verzonden: 02-03-2020);
- Valkenaarstraat 18, bouwen van een schuur (verzonden: 02-03-2020).

Collecte
Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Verkeersbesluiten
Wij maken overeenkomstig de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet bekend dat de volgende besluiten vanaf 6 maart te bekijken zijn voor een periode van zes weken.

Reserveren twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan:
- Stobbe, t.h.v. nummer 118;
- Gooisekust t.h.v. nummer 48;
- Hellingstraat t.h.v. nummer 1.

Heeft u vragen over de verkeersbesluiten of de intrekkingsbesluiten? Neem dan contact op met de heer. J. Luizink van de afdeling Openbare Werken, tel. (0325) 528 15 32. Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘bezwaar’ op deze pagina.

Bezwaar
De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken
De hiervoor genoemde verkeersbesluiten, ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op www.huizen.nl.

Meer berichten