Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Dit zijn de openbare bekendmakingen:

Aanvragen evenementenvergunningen

De volgende aanvragen voor het houden van een evenement zijn ingediend:

- 20 april t/m 28 april (inclusief op- en afbouwperiode), kermis Koningsdag, parkeerterrein Naarderstraat;
- 27 april, Koningsdag, Oude Dorp;
- 27 april, Koningsdag, Plein 2000;
- 27 april, ’t Wapen van Huizen, Naarderstraat 2 (particulier terrein);
- 2 mei tot 20 mei, div. activiteiten en evenementen vanwege 75 jaar bevrijding;
- 4 mei, nationale herdenking, loc. Naarderstraat (Prins Bernardplein);
- 9 mei, Huizer Havendag, loc. Nautisch Kwartier; (Werkhaven/Botterwerf/Havenstraat);
- 30 mei, Harleydag, loc. evenemententerrein IJsselmeerstraat.

Reageren en vragen
Wilt u de aanvragen bekijken? Lees dan verder onder het kopje 'inzage stukken'. Reageren is mogelijk tot 17 april. Zienswijzen kunnen ingediend worden bij de afdeling
Omgeving, team Vergunningen, Graaf Wichman 10, 1276 KB in Huizen. Vermeld hierbij: zienswijze evenementen-aanvraag. Bel voor vragen naar team Vergunningen:
(035) 528 14 34 of (035) 528 15 12.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Crailoseweg 24, kappen van vier sparren op het achtererf (ontvangen: 02-03-2020);
- Locatie langs de Crailoseweg, kadastraal nummer A 1882, kappen van twee bomen (ontvangen: 05-03-2020);
- Akkerweg 10, plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning (ontvangen: 05-03-2020);
- Giek 20, verbreden van het bestaande balkon aan de achtergevel van de woning (ontvangen: 06-03-2020);
- Munnikplaat 1, plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning (ontvangen: 08-03-2020).

Meldingen spandoeken (art. 2:10 Apv)

- 01 april t/m 10 april 2020 - t.b.v. Huizen ontmoet interkerkelijk - Paasvieringen (ontvangen: 20-02-2020);
- 21 april t/m 30 april 2020 - t.b.v. Comité 4 mei herdenking (ontvangen: 27-02-2020);
- 27 augustus t/m 3 september 2020 - t.b.v. Collecteweek KWF (ontvangen: 28-02-2020).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE
VERGUNNINGEN'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Activiteit vergunningvrij

- Fok 20, kappen van een berk in de voortuin (ontvangen: 27-02-2020).

Aanvraag onvolledig/buiten behandeling gesteld

- Meerpaal 11, plaatsen van een dakkapel (ontvangen: 26-12-2019).

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken zijn vanaf de dag na deze publicatie te bekijken. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA in Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige
voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA in Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op www.huizen.nl.

Meer berichten