Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen


Aanvragen omgevingsvergunning

- Valkeveenselaan 3, afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het bouwen van een woning (ontvangen: 11-03-2020);
- Eland 19, bouwen van een schuur met veranda (ontvangen: 13-03-2020);
- Ceintuurbaan 52, uitbreiden van de woning aan de achtergevel (ontvangen: 13-03-2020).

Meldingen spandoeken (art. 2:10 Apv)

- 11 maart t/m 19 maart 2020 - t.b.v. aankondiging collecteweek ZOA
(ontvangen: 11-03-2020).

Aanvraag omgevingsvergunningen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

- Amersfoortsestraatweg 202, vergunning brandveilig gebruik (ontvangen: 12-03-2020).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Locatie Ploegweg - Trekkerweg, kappen van zeven bomen (verzonden: 11-03-2020);
- Oud Bussummerweg 36, uitbreiden van de parkeerkelder (verzonden: 11-03-2020);
- Jan van Brakelstraat 4, kappen van een berk op het zijerf (verzonden: 13-03-2020);
- Nieuwe Bussummerweg 242, kappen van een beuk (verzonden: 13-03-2020);
- Ceintuurbaan 13, kappen van een ceder en vier coniferen (verzonden: 13-03-2020).

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van onverwijlde spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

Wilt u ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. inzien bij het Klantcontactpunt? Door de maatregelen in verband met het coronavirus is dit alleen mogelijk op afspraak. Bel voor het maken van een afspraak naar (035) 528 19 11.

Wilt u aanvragen en meldingen inzien bij het Omgevingsloket? Het Omgevingsloket werkt volledig op afspraak. Om een afspraak te maken mailt u naar omgeving@huizen.nl. Telefonisch een afspraak maken kan via (035) 528 19 11.

Meer berichten