Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Dit zijn de openbare bekendmakingen van deze week.

Verkeersbesluiten

Het volgende besluit ligt vanaf 26 maart 2020 ter inzage voor een periode van zes weken:

- Reserveren twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen Slangekruid.

U kunt de verkeersbesluiten met bijlagen online inzien op www.huizen.nl/verkeersbesluit. Wilt u de stukken bekijken bij het Klantcontactpunt in het gemeentehuis? Lees dan verder onder kopje 'Inzage stukken'.

Heeft u vragen over een verkeersbesluit of intrekkingsbesluit? Neem contact op met Jan Luizink van de afdeling Openbare Werken, tel. (035) 528 15 32. Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘bezwaar’ op deze pagina.

Omgevingsvergunning Woongroep Huizer-maatjes

De omgevingsvergunning voor de bouw van Woongroep Huizer-maatjes aan de Trekkerweg 1 is van 27 maart t/m 7 mei in te zien. De omgevingsvergunning voorziet in de realisatie van 18 appartementen, 2 gemeenschappelijke woonkamers en een zorgwoning.

In verband met de aangepaste dienstverlening werkt het Omgevingsloket volledig op afspraak. Wilt u stukken inzien? Zorg er dan voor dat u een afspraak maakt. Mail voor het maken van een afspraak naar omgeving@huizen.nl of bel naar (035) 528 19 11. Houd de pagina www.huizen.nl/corona goed in de gaten voor de geldende dienstverlening.

U kunt de stukken op onze website bekijken. De omgevingsvergunning is ook online te zien op de landelijke website 'ruimtelijke plannen' via de link: https://bit.ly/2Ugps7D

Beroep instellen
De beroepstermijn loopt van 28 maart t/m 8 mei. Beroep kan worden ingesteld door:

- degenen die eerder een ontvankelijke zienswijze hebben ingediend;
- belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest binnen de daartoe gestelde termijn een ontvankelijke zienswijze in te dienen.

De omgevingsvergunning treedt in werking op 9 mei. Lees meer over het indienen van een beroepschrift onder het kopje 'bezwaar' op deze pagina.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Radiolaan 30, uitbreiden van de woning aan de zijgevel (ontvangen: 18-03-2020);
- Naardingerland 60, bouwen van een tuinhuisje op het achtererf (ontvangen: 16-03-2020).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Trekkerweg 1, slopen van een berging (ontvangen: 09-03-2020).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een
ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Activiteit vergunningvrij
- Naarderstraat 310, kappen van vier sparren (ontvangen: 29-01-2020);
- Eek 24, kappen van een eik (ontvangen: 14-02-2020).

Aanvragen ingetrokken
- Bies 18, uitbreiden aan de voorzijde van de woning (ontvangen: 16-02-2020).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Vissersstraat 38, plaatsen van een Veluxdakraam in de zijgevel van de woning (ontvangen: 29-01-2020).

De aanvraag is vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken in te zien. Voordat op de aanvraag wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk reageren bij burgemeester en wethouders.

Wilt u mondeling reageren? Dan kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket via tel. (035) 528 19 11.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Dr A Plesmanlaan 4, kappen van een eik (verzonden: 17-03-2020);
- Nieuwe Kerklaan 9, kappen van een lindeboom op het achtererf (verzonden: 18-03-2020);
- Valkeveenselaan 32, kappen van een beuk (verzonden: 18-03-2020).

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA in Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA in Utrecht.

Inzage stukken

Wilt u ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. inzien bij het Klantcontactpunt? Door het coronavirus is dit alleen mogelijk op afspraak. Bel voor het maken van een afspraak naar (035) 528 19 11.

Wilt u aanvragen en meldingen inzien bij het Omgevingsloket? Het Omgevingsloket werkt volledig op afspraak. Om een afspraak te maken mailt u naar omgeving@huizen.nl. Telefonisch een afspraak maken kan via (035) 528 19 11.

Houd de pagina www.huizen.nl/corona goed in de gaten voor het laatste nieuws wat betreft de inzage van stukken.

Meer berichten