Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

De openbare bekendmakingen van deze week.

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

De onderstaande persoon blijkt niet meer te wonen op het adres waar hij/zij volgens de Wet BRP staat ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP besloten is tot uitschrijving met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land.
Het betreft de volgende persoon:

Naam                          Geboren            Uitschrijving        
S.R. Lauterslager        10-03-1968        16-04-2020        

De verblijfplaats van deze persoon is onbekend.

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na publicatie kunt u (belanghebbende) op grond van artikel 7.1 van de Algemene Wet bestuursrecht, een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Huizen, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank (sector bestuursrecht) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Dit verzoek kunt u indienen bij Rechtbank MiddenNederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen), Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Nota bodembeheer 2020

Overeenkomstig artikel 49 van het Besluit bodemkwaliteit is bekend gemaakt dat de ontwerpnota bodembeheer 2020 ter inzage ligt op het gemeentehuis en te bekijken is op de website. U kunt de ontwerpnota met ingang van 18 juni gedurende zes weken bekijken.

Huidige nota bodembeheer (2014)
In de nota bodembeheer staan regels over het hergebruik van grond en baggerspecie. De gemeente vindt hergebruik belangrijk omdat dan minder grondstoffen moeten worden gewonnen en er minder grond moet worden gestort.

Daarbij wordt het hergebruik afgestemd op de gebruiksfunctie van de locatie en wordt voorkomen dat er gezondheidsrisico’s ontstaan voor de gebruikers. In 2014 heeft de gemeenteraad de eerste nota bodembeheer vastgesteld.

Elke 5 jaar wordt de bodemkwaliteit in Huizen geëvalueerd. De resultaten worden vastgelegd in een bodemkwaliteitskaart. Deze kaart maakt ook onderdeel uit van de nota bodembeheer. Door actualisering van de bodemkwaliteitskaart in 2019 ontstonden potentiële knelpunten in het
huidige beleid voor het hergebruik van grond en baggerspecie. Hierdoor kon vrijkomende grond en baggerspecie niet meer optimaal worden hergebruikt. Om het huidige beleid te kunnen voortzetten, was het nodig om de huidige nota bodembeheer op enkele punten aan te passen.

Inzage stukken en reageren

Lees voor het inzien van stukken verder onder het kopje ‘inzage stukken’. De ontwerpnota is ook online te bekijken via: www.huizen.nl/inwoner/grondstromenbeleid_3571/

Van 18 juni tot en met 30 juli kan iedereen zienswijzen op de Nota bodembeheer indienen. Dat kan schriftelijk door uw reactie te sturen naar: burgemeester en wethouders van Huizen, t.a.v. Afdeling Omgeving, team Beleid (bodem), Postbus 5, 1270 AA Huizen. Schriftelijk ingediende zienswijzen moeten zijn ondertekend, de naam en het adres van de indiener bevatten en zijn voorzien van een dagtekening. U kunt ook mondeling reageren. Neem contact op met de afdeling Omgeving, team Beleid, tel. (035) 528 15 00.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Rijsbergenweg 56, kappen van twee coniferen in het achtererf (ontvangen: 08-06-2020);
- Fluitekruid 27, kappen van een boom in het voorerf (ontvangen: 09-06-2020);
- Eemnesserweg 51 t/m 61, verduurzamen van 6 eengezinswoningen d.m.v. het aanbrengen van diverse isolatiemaatregelen, het vervangen van dakpannen en het vervangen van houten kozijnen naar kunststofkozijnen (ontvangen: 10-06-2020);
- Gooimeerpromenade 34, bouwen van een balkon (ontvangen: 29-05-2020);
- Flevolaan 14, uitbreiden van de woning met een rieten overkapping (ontvangen: 10-06-2020);
- Rousseaulaan 8, doorbreken van een dragende muur tussen twee woningen (ontvangen: 10-06-2020);
- IJsselmeerstraat 9, wijzigen van een bedrijfsbestemming naar woonbestemming (ontvangen: 09-06-2020);
- Locatie Naarderstraat 66, bouwen van een woongebouw met 12 appartementen (ontvangen: 11-06-2020);
- Hellingstraat 7, verwijderen van de binnenkant van de woning en het slopen van het dak van de garage (ontvangen: 10-06-2020);
- De Ruyterstraat 6, kappen van een esdoorn op het achtererf (ontvangen: 13-06-2020).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Merino 1, slopen van de dakkapel, dakbeschot en het verwijderen van het oude isolatiemateriaal (ontvangen: 27-05-2020);
- Edelhert 16, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 09-06-2020);
- Betuining 7, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 09-06-2020);
- Lamoenweg 1, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 10-06-2020);
- Narcisstraat 3, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 10-06-2020);
- Loefzij 124, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 11-06-2020).

Melding spandoeken (art. 2:10 Apv)

- 13 november t/m 21 november 2020 - t.b.v. Collecteweek Nationaal MS Fonds (ontvangen: 02-04-2020).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvraag onvolledig/buiten behandeling gesteld

- Alblas 26 en 28, Banjaard 1-15 oneven, Banjaard 2-12 even, Westkade 187-191 oneven, Westkade 205-215 oneven, Westkade 219-231 oneven, Westkade 245, 247, 251, 253, 257, Westkade 283-287 oneven, Westkade 291 en 293, vernieuwen en na-isoleren daken (ontvangen: 02-04-2020).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Beethovenlaan 20, interne verbouwing.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Huizermaatweg 526, plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing (verzonden: 12-06-2020);
- Delfland 31, plaatsen van een houten kliko ombouw op het voorerf (verzonden: 12-06-2020);
- Middelgronden 126, plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning (verzonden: 12-06-2020);
- De Ruyterstraat 23a, plaatsen van een veranda op het achtererf (verzonden: 12-06-2020);
- Landweg 18, realiseren van een erker aan de voorgevel van de woning (verzonden: 12-06-2020).

Ingetrokken vergunningen

Intrekking (reguliere voorbereidingsprocedure)

- De Pier 4, vergroten van de verdieping van een bedrijfsboothuis (ontvangen: 24-11-2010).

Tegen deze besluiten kunt u een bezwaar- of beroepschrift indienen. Voor meer informatie over de bezwaar- of beroepclausule zie de subrubriek "omgevingsvergunningen (reguliere procedure)", respectievelijk de subrubriek "omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure) in de rubriek "VERLEENDE VERGUNNINGEN / GENOMEN BESLUITEN".

Collecte

Huis-aan-huiscollecte gaat weer van start

De huis-aan-huisdonateurswerving van Erkende Goede Doelen is met inachtneming van een streng protocol weer opgestart, verantwoord en volgens de richtlijnen. Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Inhaalcollectes in de periode van 11 oktober 2020 tot en met 24 oktober 2020

Een viertal organisaties die in het voorjaar op het landelijke collecterooster stonden, gaan in de herfst gezamenlijk een inhaalcollecte organiseren. Dit zijn de Hartstichting, Longfonds, ReumaNederland en Rode Kruis. Voor de vrije periode is er een collectevergunning verleend aan de volgende organisatie(s):
- collecte Steun Mensenrechten, Stop maatschappelijk geweld van 20 juli t/m 25 juli 2020 - t.b.v. Stichting Steun Mensenrechten, Stop Maatschappelijk Geweld (verzonden: 11-06-2020).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van onverwijlde spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank.
Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

Wilt u ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. inzien bij het Klantcontactpunt? Door het coronavirus is dit alleen mogelijk op afspraak. Bel voor het maken van een afspraak naar (035) 528 19 11. Wilt u aanvragen en meldingen inzien bij het Omgevingsloket? Het Omgevingsloket werkt volledig op afspraak. Om een afspraak te maken mailt u naar omgeving@huizen.nl. Telefonisch een afspraak maken kan via (035) 528 19 11.

Meer berichten