Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

Uit onderzoek van de afdeling BBO, team Burgerzaken van de gemeente Huizen is gebleken dat de onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet BRP staan ingeschreven. Op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP is besloten om de bijhouding van deze persoonslijsten op te schorten. Uitschrijving vindt plaats met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot ’ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden. Het betreft de volgende personen:

Naam                Geboortedatum                Datum uitschrijving        Verblijfplaats
M.S. Acioglu        12-02-1984                        01-05-2020                                onbekend
A. Bura                21-07-1969                        21-07-1969                                onbekend
J. Rigó                  24-05-1972                        04-05-2020                                onbekend
R. de Vooght       07-12-1978                        23-04-2020                                onbekend

Binnen zes weken na publicatie kunt u (belanghebbende) op grond van artikel 7.1 van de Algemene Wet bestuursrecht, een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Huizen, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank (sector bestuursrecht) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Dit verzoek kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen), Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Kleinejanstraat 1, kappen van twee notenbomen op achtererf (ontvangen: 15-06-2020);
- Ericaweg 24, verbouwen en uitbreiden van entreegebouw van zwembad De Sijsjesberg (ontvangen: 15-06-2020);
- Baanbergenweg, wijzigen van reeds verleende vergunning (bouwen van 36 woningen Fase 1 Lux) (ontvangen: 16-06-2020);
- Ruysdaellaan 2, vergroten van bestaande garage (ontvangen: 17-06-2020);
- Ericaweg 24, brandveilig gebruiken van zwembad (ontvangen: 15-06-2020);
- Landweg 3, tijdelijk plaatsen (max. 5 jaar) van noodgebouw ten behoeve van quarantaine-opvang voor egels (ontvangen: 18-06-2020);
- Erasmushof 3, plaatsen van dakkapel in voordakvlak (ontvangen: 19-06-2020);
- Gazelle 11, kappen van boom in achtertuin (ontvangen: 21-06-2020);
- Harderwijkerzand 18, vervangen van garagedeur door naar binnenslaande deuren
(ontvangen: 20-06-2020);
- Bachlaan 27, kappen van 15 eiken, 3 taxussen en 1 conifeer (ontvangen: 22-06-2020);
- Slotplaats 10, wijzigen van bedrijfsbestemming naar woonbestemming (ontvangen: 22-06-2020).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Ericaweg 24, gedeeltelijk slopen van entreegebouw van zwembad De Sijsjesberg (ontvangen: 15-06-2020);
- Nieuwe Blaricummerweg nabij nr. 2, verwijderen van asbesthoudende materialen en slopen van laagspanningskast (ontvangen: 19-06-2020).

Meldingen spandoeken (art. 2:10 Apv)

- 20 juni t/m 30 juni 2020 - t.b.v. promotie Stichting Huizer Botters (ontvangen: 12-06-2020).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvragen ingetrokken

- Botterstraat 35, verbouwen van bedrijfspand naar twee woningen (ontvangen: 26-03-2020).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Beethovenlaan 20, intern verbouwen van de woning (ontvangen: 15-4-2020);
- Beursweg 2, gedeeltelijk wijzigen van bedrijfsbestemming naar wonen en yogastudio, realiseren van dakterras en wijzigen van garagedeur naar dubbele entreedeur (ontvangen: 27-03-2020).

Verleende vergunningen/ genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Delfland 29, vervangen bestaande kozijnen door kunststof kozijnen en HR++ glas (verzonden: 17-06-2020);
- Dekemastate 35, vervangen van kozijn in voorgevel van woning (verzonden: 17-06-2020);
- Naarderstraat 27, kappen van conifeer in achtererf (verzonden: 19-06-2020);
- Beethovenlaan 20, intern verbouwen van woning
- Noord Crailoseweg 24, kappen beuk in achtererf (verzonden: 19-06-2020).

Collecte

Voor de vrije periode hebben wij collectevergunning verleend aan de volgende organisatie(s):
- Collecte Kerk in Actie van 29 november t/m 5 december 2020 - t.b.v. Kerk in Actie (verzonden: 16-06-2020);
Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar maken

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van onverwijlde spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt in de hal van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket van 8.30 tot 12.30 uur. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op www.huizen.nl.

Meer berichten