Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Verkeersbesluiten

Wij maken overeenkomstig de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet bekend dat de volgende besluiten vanaf 2 juli ter inzage liggen voor een periode van zes weken:

Het plaatsen van:
- Elektrische oplaadpunt aan de Edelhert t.h.v. Edelhert 11;
- Elektrisch oplaadpunt Borneolaan t.h.v. Borneolaan 18;
- Elektrisch oplaadpunt Bovenmaatweg t.h.v. Bovenmaatweg 338;
- Elektrisch oplaadpunt De Haar t.h.v. De Haar 20.

Wilt u de besluiten inzien of bezwaar indienen? Lees dan verder onder de kopjes 'inzage stukken' en 'bezwaar'.

Vragen
Heeft u vragen over de verkeersbesluiten of de intrekkingsbesluiten? Neem dan contact op met de heer Luizink van de afdeling Openbare Werken, tel. (035) 528 15 30.

Ontwerpbestemmingsplan Bestevaer

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerp bestemmingsplan Bestevaer 5 voor iedereen ter inzage.

Inhoud
Voor de locatie Bestevaer 5 (voormalige discotheek
Silverdome) is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld waarmee de bouw van 53 gestapelde woningen mogelijk wordt gemaakt. Het gaat om 24 sociale huurwoningen voor jongeren en 29 huurwoningen in de vrije sector. Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ligt een ontwerpbesluit voor het verlenen van een hogere waarde voor de toelaatbare geluidbelasting (in het kader van de Wet geluidhinder) ter inzage. Voor de toekomstige woningen wordt zo geborgd dat geluidwerende maatregelen moeten worden toegepast. De nabijgelegen supermarkt wordt door de ontwikkeling niet belemmerd in haar activiteiten door het vastleggen van maatwerkvoorschriften.

Inzage 
Wilt u het bestemmingsplan inkijken? Lees dan verder onder ‘inzage stukken’. Het ontwerpbestemmingsplan is online te bekijken. Ook kunt u kijken op de landelijke website.

Reageren
Wilt u schriftelijk reageren? Lees verder onder het kopje 'bezwaar'. Mondeling reageren is ook mogelijk. Neem dan contact op met het team Beleid van de afdeling Omgeving via tel. (035) - 528 15 00.

Mandaatbesluit toepassing hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders hebben in de vergadering van 23 juni besloten de heffingsambtenaar mandaat te verlenen voor de toepassing van de hardheidsclausule als bedoelt in art. 63 Awr. Het mandaat geldt voor de belastingjaren 2020 en 2021.

Vaststelling beleidsregels Bbz

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 9 juni hebben vastgesteld de Beleidsregels Bbz gemeente Huizen 2020. In die beleidsregels is kort samengevat bepaald hoe de Bbz perspectief moet bieden aan startende ondernemende bijstandsgerechtigden en een vangnet voor gevestigde zelfstandigen met een tijdelijk financieel probleem. De beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2020.

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer


Besluit maatwerkvoorschriften
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op verzoek maatwerkvoorschriften op grond van het
Activiteitenbesluit milieubeheer hebben opgelegd voor:
- Omschrijving: Het niet van toepassing verklaren van de verplichting om een vetafscheider en slibvangput te plaatsen
- Aanvrager: Nine Oaks
- Locatie: Trekkerweg 1a – 1 x in Huizen
- Verzenddatum: 4 mei 2020

Meer weten over het inzien van stukken en bezwaar? Lees verder onder de koppen ‘inzage stukken’ en ‘bezwaar’. Neem voor vragen contact op met de OFGV via tel. (088) 633 30 00 of mail naar: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2020-004578

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen


Aanvragen omgevingsvergunning
- César Francklaan 10, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (ontvangen: 24-06-2020);
- Schaarweg 42, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en het realiseren van een erker aan de voorgevel van de woning (ontvangen: 27-06-2020);
- Friesewal 39, in de voorgevel wijzigen van de kozijnen door kunststof kozijnen en het verkleinen van het raamkozijn op de begane grond (ontvangen: 27-06-2020);
- Friesewal 43, in de voorgevel wijzigen van de kozijnen door kunststof kozijnen en het verkleinen van het raamkozijn op de begane grond (ontvangen: 27-06-2020).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Dinkel 39, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 17-06-2020);
- Amstenrade 5, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 19-06-2020);
- Tulpstraat 2, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 25-06-2020);
- Kombuis 16, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 24-06-2020).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning


Aanvraag onvolledig/buiten behandeling gesteld
- Dr. Lelylaan 47, plaatsen van een carport en veranda in achtertuin (ontvangen: 19-04-2020).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Flevolaan 1, verbouwen van de woning (ontvangen: 30-04-2020);
- Lage Laarderweg 108, uitbreiden van de woning (ontvangen: 06-05-2020);
- Blaricummerstraat 12, van buitenaf isoleren van het dak, plaatsen van dakramen, het realiseren van een dakkapel op het achterdakvlak en plaatsen van een poort op het zijerf (ontvangen: 11-05-2020).

De aanvraag ligt vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken ter inzage. Voordat op de aanvraag wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk reageren. Als u mondeling wilt reageren, dan kan dat tijdens openingstijden van het Omgevingsloket. Maak hiervoor een afspraak met de behandelend medewerker via tel. (035) 528 15 03.

Verleende vergunningen / genomen besluiten


Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Braam 30, realiseren van een dakkapel in het voor- en achterdakvlak van de woning (verzonden: 23-06-2020);
- Stukkenlaan 4, kappen van een vliegden op het zijerf (verzonden: 23-06-2020);
- Gooisekust 49, kappen van twee bomen op het zij- en achtererf (verzonden: 24-06-2020);
- Huizermaatweg 300, realiseren van een fietsenstalling t.b.v. het appartementengebouw (verzonden: 26-06-2020);
- Jan van Galenstraat 24, realiseren van een dakhuisje op het achterdakvlak van de woning (verzonden: 26-06-2020);
- Fluitekruid 13, vervangen van een raamkozijn in de voorgevel (verzonden: 26-06-2020);
- Gooimeerpromenade 34, bouwen van een balkon (verzonden: 26-06-2020);
- Noorderweg 46, plaatsen van een deur in de achtergevel van de woning (verzonden: 25-06-2020);
- Vletstraat 20, het isoleren en vernieuwen van het dak, het plaatsen van dakkapellen op het zijdakvlak van de woning (verzonden: 26-06-2020);
- Ericaweg 2, vervangen van een deur door een raam aan de voorzijde van de woning (verzonden: 26-06-2020);
- Kerkstraat 60, intern verbouwen van het pand (verzonden: 26-06-2020).

Collecte

Huis-aan-huiscollecte zijn weer van start gegaan. De huis-aan-huisdonateurswerving van Erkende Goede Doelen is met inachtneming van een streng protocol weer opgestart, verantwoord en volgens de richtlijnen. Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau
Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van onverwijlde spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank.
Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

Wilt u ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. inzien bij het Klantcontactpunt? Door het coronavirus is dit alleen mogelijk op afspraak. Bel voor het maken van een afspraak naar (035) 528 19 11. Wilt u aanvragen en meldingen inzien bij het Omgevingsloket?
Het Omgevingsloket werkt volledig op afspraak. Om een afspraak te maken mailt u naar omgeving@huizen.nl. Telefonisch een afspraak maken kan via (035) 528 19 11.

Meer berichten